Про­гра­ма «Лег­ко­По­сів­на» вже до­сту­пна до по­сів­ної кам­па­нії 2018 ро­ку та діє у всіх обла­стях Укра­ї­ни

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

ня ви­клю­чно під за­ста­ву май­бу­тньо­го вро­жаю або Фі­нан­со­ву Аграр­ну Роз­пи­ску. Ма­кси­маль­ні су­ми кре­ди­ту­ва­н­ня у та­ко­му ви­пад­ку до­ся­га­ють 30 млн грн. За­ле­жно від бан­ку-пар­тне­ра вся про­це­ду­ра оформ­ле­н­ня кре­ди­ту від мо­мен­ту по­да­чі до­ку­мен­тів за­ймає до 9 ро­бо­чих днів на су­му до 8 млн грн та орі­єн­тов­но від 2 до 4 ти­жнів, якщо су­ма є біль­шою .

«Для уча­сті у про­гра­мі сіль­го­спви­ро­бни­ко­ві по­трі­бно по­да­ти за­яв­ку на кре­ди­ту­ва­н­ня до обра­но­го (-их) бан­ку-пар­тне­ра, прой­ти про­це­ду­ру фі­нан­со­во-еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу, пі­сля чо­го отри­ма­ти по­го­дже­н­ня і вста­нов­ле­ний кре­ди­тний лі­міт у хо­ча б одно­му з бан­ків-пар­тне­рів. Пі­сля то­го як кре­ди­тний лі­міт за­твер­дже­но, фер­мер на­дає бан­ко­ві-пар­тне­ру ра­ху­нок на ку­пів­лю про­ду­ктів «Син­ген­та» від офі­цій­но­го дистриб’юто­ра, який спів­пра­цює з на­ми за про­гра­мою фі­нан­су­ва­н­ня. Да­лі ви­ро­бник отри­мує кре­ди­тний транш за піль­го­вою кре­ди­тною став­кою і спла­чує ра­ху­нок від­по­від­но­му дистриб’юто­ро­ві. Все до­сить про­сто», — ре­зю­мує Хе­лен Фе­ір­лемб.

Аграр­но-фі­нан­со­ві те­хно­ло­гії

Фа­хів­ці кон­ста­ту­ють, що, з одно­го бо­ку, обме­же­н­ня у до­сту­пі до ін­стру­мен­тів фі­нан­су­ва­н­ня для опе­ра­то­рів рин­ку все ще існу­ють, а з ін­шо­го — є сут­тє­ві по­зи­тив­ні змі­ни. За остан­ні 7-10 ро­ків бан­ки зна­чно роз­ши­ри­ли лі­ній­ки сво­їх вла­сних і пар­тнер­ських про­грам фі­нан­су­ва­н­ня, на­ма­га­ю­чись у та­кий спо­сіб по­кра­щи­ти умо­ви кре­ди­ту­ва­н­ня для при­дба­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин, на­сі­н­ня, до­брив, па­ли­ва, сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки й обла­дна­н­ня для укра­їн­ських агра­рі­їв. З де­яки­ми бан­ка­ми ком­па­нія «Син­ген­та» вже ма­ла до­свід успі­шної спів­пра­ці за низ­кою про­е­ктів.

І не­дар­ма під час зу­стрі­чі з жур­на­лі­ста­ми про­філь­них ЗМІ про­зву­ча­ла та­ка яскра­ва фра­за: «По­зи­тив­на но­ви­на по­ля­гає у тім, що жорс­тких умов для отри­ма­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня на по­сів­ну кам­па­нію у рам­ках про­гра­ми пра­кти­чно не­має». Дій­сно, у рам­ках про­гра­ми «Лег­ко­По­сів­на» «Син­ген­та» роз­ді­ляє з ви­ро­бни­ком ви­тра­ти на фі­нан­су­ва­н­ня на­сі­н­ня й ЗЗР, а від­так, мо­же за­без­пе­чи­ти агра­рі­ям піль­го­ві про­цен­тні став­ки від АТ «ОТП Банк» та ПАТ «Про­Кре­дит Банк».

Про­гра­ма «Лег­ко­По­сів­на» пе­ред­ба­чає де­кіль­ка стан­дар­тних під­хо­дів що­до оформ­ле­н­ня кре­ди­ту, по­го­дже­них між ком­па­ні­єю «Син­ген­та» та бан­ка­ми-пар­тне­ра­ми, які про­по­ну­ють сіль­го­спви­ро­бни­ко­ві гну­чкий гра­фік по­га­ше­н­ня кре­ди­ту, 0 % за ви­да­чу кре­ди­ту та не по­тре­бує пер­шо­го вне­ску. Тер­мін кре­ди­ту­ва­н­ня — до 12 мі­ся­ців.

В АТ «ОТП Банк» пе­ре­ко­на­ні, що си­нер­гія зу­силь із «Син­ген­тою» у рам­ках про­гра­ми «Лег­ко­По­сів­на» до­зво­лить укра­їн­ським фер­ме­рам ку­пу­ва­ти які­сну про­ду­кцію ком­па­нії-лі­де­ра рин­ку на ви­гі­дних умо­вах, роз­ви­ва­ю­чи свій агро­бі­знес.

«Основ­ним драй­ве­ром ВНП на­ра­зі є сіль­ське го­спо­дар­ство. Наш банк має зна­чний до­свід у фі­нан­су­ван­ні сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, адже ми на­да­є­мо ши­ро­кий спектр бан­ків­ських по­слуг агро­бі­зне­су з 1998 ро­ку. Ми, як і ін­ші бан­ки, по­чи­на­ли з кре­ди­ту­ва­н­ня ве­ли­ко­го агро­бі­зне­су, хол­дин­гів то­що. Та по­ча­ли ду­ма­ти, які про­бле- ми є у не­ве­ли­ко­го та се­ре­дньо­го фер­ме­ра, адже без ро­зу­мі­н­ня цьо­го не ви­бу­ду­ва­ти які­сну та ма­кси­маль­но ви­гі­дну для ці­єї ка­те­го­рії агро­ви­ро­бни­ків про­гра­му, — на­го­ло­си­ла Ал­ла Бі­ні­а­шві­лі, член Прав­лі­н­ня АТ «ОТП Банк». — На по­ча­тку 2017-го ми за­пу­сти­ли про­ект «Агро Фа­бри­ка». Ця про­гра­ма фі­нан­су­ва­н­ня ада­пто­ва­на до по­треб ма­ло­го та се­ре­дньо­го агро­бі­зне­су. В про­це­сі ро­бо­ти над про­е­ктом ми ви­яви­ли основ­ні про­бле­ми агра­рі­їв при спів­пра­ці з бан­ка­ми. Всі скар­жи­ли­ся на дов­гий роз­гляд кре­ди­тно­го про­е­кту, ве­ли­кий па­кет до­ку­мен­тів та ви­мо­гу пов­но­го по­кри­т­тя кре­ди­ту за­ста­вою. У ре­зуль­та­ті ми ви­ве­ли уні­каль­ну фор­му­лу про­ду­кту «Швид­ко + Про­сто + Без за­ста­ви». «Агро­Фа­бри­ка» щіль­но пе­ре­ти­на­є­ться із прин­ци­па­ми фун­кціон­ву­а­н­ня про­гра­ми «Лег­ко­По­сів­на». По­пе­ре­днє рі­ше­н­ня про фі­нан­су­ва­н­ня при­йма­є­ться про­тя­гом 1 дня. Ми го­то­ві фі­нан­су­ва­ти без твер­дої за­ста­ви. Аль­тер­на­ти­вою мо­же ви­сту­па­ти або май­бу­тній уро­жай, або «Аграр­на роз­пи­ска»». Пред­став­ник АТ «ОТП Банк» під­кре­сли­ла, що зав­дя­ки пар­тне­ру — ком­па­нії «Син­ген­та» про­по­ну­ю­ться ду­же при­ва­бли­ві фі­нан­со­ві умо­ви для фер­ме­рів, зокре­ма, низь­кі кре­ди­тні став­ки — мен­ше 10 %, у той час, ко­ли на рин­ку во­ни ста­нов­лять 16-19% рі­чних у грив­ні.

«Ду­же ва­жли­во, що нам вда­ло­ся на­ла­го­ди­ти та­ке пар­тнер­ство. Є ком­па­нії, які на­да­ють про­ду­кти й те­хно­ло­гії, про­філь­ні мо­жли­во­сті — у пар­тнер­стві з фі­нан­со­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми мо­жна зро­би­ти вдві­чі біль­ше. В на­шо­му пар­тнер­стві ми ство­рю­є­мо пла­тфор­му для фі­нан­со­вої під­трим­ки агро­бі­зне­су, для роз­ви­тку управ­лі­н­ня фі­нан­са­ми, які­сно­го рив­ка в управ­лін­ні бі­зне­сом. Адже тут пред­став­ле­ні ор­га­ні­за­ції з ду­же ви­со­ки­ми те­хно­ло­гі­я­ми у сво­їх сфе­рах — аграр­ній та фі­нан­со­вій, — роз­по­від­ає Ві­ктор По­но­ма­рен­ко, Го­ло­ва Прав­лі­н­ня ПАТ «Про­Кре­дит Банк». — Пер­ший кре­дит для сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства був ви­да­ний у 2008 ро­ці, а сьо­го­дні час­тка кре­ди­тно­го порт­фе­ля бан­ку для агро­бі­зне­су до­ся­гла 45 % від за­галь­но­го. Ми ма­є­мо ба­га­то­рі­чний до­свід ро­бо­ти у ці­єї га­лу­зі та до­бре ро­зу­мі­є­мо, що гра­фік по­сів­ної роз­пи­са­ний по днях, то­му за­трим­ка з ви­ді­ле­н­ням фі­нан­су­ва­н­ня мо­же спри­чи­ни­ти збій у ро­бо­ті під­при­єм­ства на весь рік. Ми при­йма­є­мо рі­ше­н­ня швид­ко, як пра­ви­ло, цей тер­мін не пе­ре­ви­щує 5 ро­бо­чих днів. Участь у про­гра­мі «Лег­ко­По­сів­на» до­зво­лить нам ви­да­ва­ти кре­ди­ти на ви­гі­дні­ших умо­вах. Та­ким чи­ном, ми до­три­му­є­мо­ся сво­єї основ­ної ме­ти — спри­я­н­ня роз­ви­тку які­сно­го, ети­чно­го бі­зне­су в Укра­ї­ні».

Дій­сно, по­єд­на­н­ня су­ча­сних аграр­них те­хно­ло­гій та фі­нан­со­вих рі­шень від ком­па­нії «Син­ген­та» в пар­тнер­стві з про­від­ни­ми бан­ків­ськи­ми уста­но­ва­ми від­кри­ває но­ві го­ри­зон­ти пе­ред ві­тчи­зня­ни­ми агро­ви­ро­бни­ка­ми. А про­гра­ма «Лег­ко­По­сів­на» — це про­сте та ефе­ктив­не рі­ше­н­ня для отри­ма­н­ня піль­го­во­го фі­нан­су­ва­н­ня та ста­ло­го роз­ви­тку агро­бі­зне­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.