Ці­но­утво­ре­н­ня на рин­ку Укра­ї­ни

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Те­тя­на Ко­пи­лен­ко

Ство­ре­н­ня ефе­ктив­ної си­сте­ми вну­трі­шньо­го ці­но­утво­ре­н­ня у на­шій кра­ї­ні сти­му­лює зро­ста­н­ня за­ку­пі­вель­них цін у зер­но­трей­де­рів.

При­бу­тко­вість ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції стає на­рі­жний фа­кто­ром ве­де­н­ня цьо­го бі­зне­су. Тож як з опти­маль­ни­ми ви­тра­та­ми отри­ма­ти ма­кси­маль­ний при­бу­ток? Та­ке пи­та­н­ня по­стій­но ста­вить пе­ред со­бою ко­жний агра­рій. З ме­тою під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва ку­пу­є­ться су­ча­сна сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка, які­сний по­сів­ний ма­те­рі­ал, ді­є­ві до­бри­ва та за­со­би за­хи­сту ро­слин, ви­на­йма­є­ться охо­ро­на, щоб уни­кну­ти кра­ді­жок. Але ви­ро­сти­ти і зі­бра­ти ви­со­кий уро­жай — це ще не все, йо­го тре­ба ви­гі­дно про­да­ти. Як ствер­джу­ють екс­пер­ти, 10–15% при­бу­тко­во­сті ви­ро­бни­цтва за­ле­жить від ефе­ктив­но­сті тор­гів­лі. Сьо­го­дні на­шим спів­ро­змов­ни­ком є ке­ру­ю­чий пар­тнер Бри­тан­сько­го Ек­спорт­но­го Агент­ства та спів­за­снов­ник си­сте­ми еле­ктрон­них агро­тор­гів Ан­дрій Дре­свян­ни­ков, який по­ді­ли­ться сво­ї­ми дум­ка­ми що­до ці­но­утво­ре­н­ня на укра­їн­сько­му аграр­но­му рин­ку.

— Па­не Ан­дрію, ві­тчи­зня­ні агра­рії зби­ра­ють ве­ли­кі вро­жаї зер­но­вих куль­тур, ба­га­то цьо­го зер­на екс­пор­ту­є­ться. Але за свою про­ду­кцію во­ни отри­му­ють ці­ну ниж­чу, ніж їхні єв­ро­пей­ські ко­ле­ги-фер­ме­ри, ко­трі та­кож екс­пор­ту­ють агро­про­ду­кцію. Чо­му та­ка не­спра­ве­дли­вість?

— Щоб від­по­ві­сти на це за­пи­та­н­ня, про­ана­лі­зу­є­мо про­цес укра­їн­сько­го ці­но­фор­му­ва­н­ня на основ­ні куль­ту­ри агро­екс­пор­ту (пше­ни­ця, ячмінь, ку­ку­ру­дза). Най­біль­ші агро­трей­де­ри на на­шо­му рин­ку — це транс­на­ціо­наль­ні ком­па­нії (Бун­ге, Кар­гілл, Сан­трейд, Ні­бу­лон то­що). Во­ни фор­му­ють ці­ну за ме­жа­ми Укра­ї­ни — у Швей­ца­рії що­най­мен­ше за 2–3 мі­ся­ці (мі­ні­маль­на три­ва­лість ви­ко­на­н­ня фор­вар­дних кон­тра­ктів по­ста­ча­н­ня). Ска­жу, це нор­маль­на пра­кти­ка для ве­ли­ких транс­на­ціо­наль­них ком­па­ній, оскіль­ки у Швей­ца­рії си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня є більш спри­я­тли­вою. На­да­лі ба­зис ці­ни з пев­ним дис­кон­том (вра­хо­ву­ю­чи ва­лю­тні та ін­ші ри­зи­ки і за­кла­де­ну при­бу­тко­вість трей­де­рів) фор­мує за­ку­пі­вель­ні ці­ни в укра­їн­ських пор­тах (ба­зис FOB), а да­лі — і на еле­ва­то­рах (ба­зис CPT, EXW), де більш дрі­бні трей­де­ри і фер­ме­ри ба- чать та­ку ці­ну і зму­ше­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її для будь-яких ін­ших вну­трі­шніх угод.

На­при­клад, якщо сві­то­ва ці­на на хар­чо­ву пше­ни­цю (2 і 3-го кла­су) з по­ста­ча­н­ням у гру­дні 2017 ро­ку ста­но­вить 190–195 дол. США за тон­ну (FOB-ба­зис), то з ці­єї су­ми ве­ли­кий трей­дер 8–15 дол. за­ли­шає за ме­жа­ми кра­ї­ни-ви­ро­бни­ка. До то­го ж є пра­кти­ка за­ни­же­н­ня вну­трі­шніх ви­трат — на­при­клад, на ло­гі­сти- ку та збе­рі­га­н­ня, які роз­ра­хо­ву­ю­ться за со­бі­вар­то­сті, оскіль­ки біль­шість ве­ли­ких трей­де­рів ма­ють свої вла­сні по­ту­жно­сті для пе­ре­ве­зень (на­при­клад, рі­чкою). Отож, для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків та мен­ших трей­де­рів вста­нов­лю­є­ться ці­на — 180 дол. США та ниж­че на ба­зи­сі FOB.

Да­лі вну­трі­шні трей­де­ри з FOB-ці­ни зер­на ви­ра­хо­ву­ють вар­тість йо­го за­ван­та­же­н­ня на ко­ра­бель (9–12 дол.), ви-

Та­бли­ця. Ек­спорт­ні по­ка­зни­ки на кіль­ка основ­них ви­дів зер­на в Чор­но­мор­сько­му ре­гіо­ні ста­ном на жов­тень ни­ні­шньо­го ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.