Ві­дгу­ки ко­ри­сту­ва­чів те­хні­ки

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

— В агро­хол­дин­гу «Агро Ін­вест» на сьо­го­дні близь­ко 22 тис. га в обро­бі­тку і нам по­трі­бна про­ду­ктив­на та еко­но­мі­чна те­хні­ка, що зда­тна ба­га­то і на­дій­но пра­цю­ва­ти. З упев­не­ні­стю мо­жу ска­за­ти, що те­хні­кою VERSATILE ми за­до­во­ле­ні. На­шу ком­па­нію пов­ною мі­рою за­до­воль­няє якість ви­ро­бни­цтва та те­хні­чні по­ка­зни­ки, що від­по­від­а­ють за­яв­ле­ним. Хо­ті­лось би ви­ді­ли­ти опе­ра­тив­ність ро­бо­ти з ди­ле­ром VERSATILE в ре­гіо­ні — ком­па­ні­єю «Дон­снаб Агро­те­хні­ка». Хло­пці мо­лод­ці, всі за­пи­та­н­ня, що ви­ни­ка­ють, ви­рі­шу­ють за лі­че­ні го­ди­ни. І уже в но­во­му ро­ці є спіль­ні пла­ни з при­дба­н­ня те­хні­ки, — по­ді­лив­ся з на­ми Ві­ктор Пи­ли­по­вич, за­сту­пник ди­ре­кто­ра з ви­ро­бни­цтва хол­дин­гу.

Або ще один при­клад: сіль­госп­під­при­єм­ство «Ягі­дне», на по­лях яко­го пра­цю­ва­ли 4 ро­тор­них ком­бай­на TORUM 750.

— На цьо­му під­при­єм­стві у нас ни­ні 9 ком­бай­нів, чо­ти­ри з яких ро­тор­ні TORUM 750. Всю те­хні­ку при­дба­ли зва­же­но і по­пе­ре­дньо все ви­про­бу­вав­ши на де­мон­стра­ці­ях, що бу­ли ра­ні­ше ор­га­ні­зо­ва­ні ком­па­ні­єю. TORUM 750 — ма­ши­на ду­же про­ду­ма­на те­хні­чно, лег­ко справ­ля­є­те­ся із на­ван­та­же­н­ня­ми. По­до­ба­є­ться у ній ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу ґрун­ту, якість зрі­зу, від­су­тність втрат за ком­бай­ном, на­яв­ність по­дрі­бне­н­ня — роз­ки­да­ча і ба­га­то ін­шо­го. Цьо­го ро­ку ми зі­бра­ли близь­ко 5 тис. га пше­ни­ці всьо­го за 12 днів. Ди­лер зав­жди ре­а­гує ма­кси­маль­но опе­ра­тив­но на всі звер­не­н­ня. Якщо вве­че­рі ви­ни­ка­ло бу­дья­ке за­пи­та­н­ня що­до те­хні­ки, то вран­ці на­сту­пно­го дня у го­спо­дар­стві вже був ін­же­нер і все ви­прав­ляв за лі­че­ні го­ди­ни, — це ду­же ва­жли­во в пе­рі­од жнив і са­ме го­лов­не, що про­да­вець все чує та опе­ра­тив­но ре­а­гує, — роз­по­вів нам го­лов­ний ін­же­нер під­при­єм­ства Ві­ктор Пе­тро­вич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.