Чи вар­то за­сто­со­ву­ва­ти іно­ку­лянт, якщо сі­є­мо сою по сої?

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Пав­ло Ма­мен­ко,

За­сто­су­ва­н­ня іно­ку­лян­тів до­зво­ли­ло пра­кти­чно пов­ні­стю ви­клю­чи­ти ви­ко­ри­ста­н­ня мі­не­раль­них азо­тних до­брив у те­хно­ло­гі­ях ви­ро­щу­ва­н­ня бо­бо­вих куль­тур. Але, на від­мі­ну від до­брив, по­тре­ба в що­рі­чно­му вне­сен­ні яких сум­ні­вів не ви­кли­кає, з іно­ку­лян­та­ми ви­ни­кає пи­та­н­ня — чи є не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня іно­ку­ля­ції на­сі­н­ня, якщо куль­ту­ра ви­сі­ва­є­ться на по­лі дру­гий рік по­спіль (мо­но­куль­ту­ра) або по­вер­та­є­ться че­рез 1-2 ро­ки (ко­ро­тко­ро­та­цій­ні сі­во­змі­ни). Са­ме це пи­та­н­ня ми за­раз де­таль­но роз­гля­не­мо.

Звід­кі­ля но­ги ро­стуть?

На­ші фер­ме­ри ду­же ча­сто по­си­ла­ю­ться на до­свід сво­їх за­о­ке­ан­ських ко­лег, які не про­во­дять іно­ку­ля­ції на­сі­н­ня при ви­ро­щу­ван­ні сої по сої чи в ко­ро­ткій ро­та­ції, ко­ли куль­ту­ра по­вер­та­є­ться на по­ле че­рез рік. Кіль­кість сфор­мо­ва­них буль­бо­чок на не­і­но­ку­льо­ва­них ро­сли­нах ча­сто до­рів­нює їх кіль­ко­сті на обро­бле­них. З то­чки зо­ру ло­гі­ки агра­рія, все на­чеб­то пра­виль­но... Як­би ми зби­ра­ли вро­жай із буль­бо­чок.

Та­кож існує ома­на, що для ін­тро­ду­кції (за­се­ле­н­ня) мі­кро­ор­га­ні­змів у ґрунт до­сить їх вне­се­н­ня кіль­ка ра­зів. Пі­сля цьо­го з'яв­ля­є­ться стій­ка по­пу­ля­ція, ада­пто­ва­на до цих ти­пів ґрун­тів і зда­тна ви­жи­ва­ти в тих агро­клі­ма­ти­чних умо­вах.

Для то­го щоб уни­кну­ти ви­ще­за­зна­че­них по­ми­лок (і їх на­слід­ків), да­вай­те роз­гля­не­мо ці пи­та­н­ня спо­ча­тку з по­гля­ду біо­ло­гії про­це­су, а по­тім по­ра­ху­є­мо йо­го еко­но­мі­ку. Фо­то 1. Вплив пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня на роз­ви­ток ро­слин сої (1- кон­троль, 2 — до­слід. У ва­рі­ан­ті з пе­ре­д­по­сів­ною оброб­кою іно­ку­лян­том Бі­о­маг-Соя спо­сте­рі­га­ли більш ін­тен­сив­не на­ко­пи­че­н­ня ве­ге­та­тив­ної ма­си та кра­ще гіл­ку­ва­н­ня ро­слин)

Пи­та­н­ня іно­ку­ля­ції «під мі­кро­ско­пом»

Це твер­дже­н­ня мо­же вас шо­ку­ва­ти. Але три­май­те се­бе в ру­ках. Ефе­ктив­ність іно­ку­лян­тів ви­ра­жа­є­ться не в кіль­ко­сті сфор­мо­ва­них буль­бо­чок, а в їх зда­тно­сті фі­ксу­ва­ти азот і сти­му­лю­ва­ти ріст та роз­ви­ток ро­слин.

Ефе­ктив­ність фі­кса­ції азо­ту у ко­жної буль­бо­чки мо­же від­рі­зня­ти­ся у кіль­ка, а іно­ді і де­ся­тків ра­зів. І на­зи­ва­є­ться цей па­ра­метр пи­то­ма азо­тфі­ксу­ю­ча актив­ність. На­при­клад, ро­сли­ни із 10 буль­бо­чка­ми і 50 мо­жуть фі­ксу­ва­ти одна­ко­ву кіль­кість азо­ту. По­я­сни­ти цей фе­но­мен мо­жна тим, що ро­сли­на фор­мує та­ку чи­сель­ність буль­бо­чок, яка не­об­хі­дна для її ста­ло­го роз­ви­тку, або яку во­на мо­же за­без­пе­чи­ти про­ду­кта­ми фо­то­син­те­зу. Не­зна­чна кіль­кість буль­бо­чок не зав­жди свід­чить про не­які­сні іно­ку­лян­ти, а нав­па­ки, це мо­же бу­ти озна­кою ви­со­ко­ефе­ктив­но­го шта­му, з ін­шо­го бо­ку, ве­ли­ка кіль­кість буль­бо­чок мо­же бу­ти озна­кою ма­ло­актив­но­го мі­кро­ор­га­ні­зму-сим­біо­н­та. Але істи­ну в та­ко­му ви­пад­ку мо­жна бу­де вста­но­ви­ти або за до­по­мо­гою хро­ма­то­гра­фі­чно­го ана­лі­зу актив­но­сті са­мо­го про­це­су азо­тфі­кса­ції, або за ра­ху­нок ана­лі­зу ґрун­тів на вміст азо­ту.

Не­пря­мим ар­гу­мен­том мо­же слу­гу­ва­ти і про­ду­ктив­ність ро­слин, але тут вже існує вплив ба­га­тьох суб'єктив­них фа­кто­рів, та­ких як клі- ма­ти­чні умо­ви в пе­рі­од фор­му­ва­н­ня зер­на, то­кси­чний ефект від за­со­бів за­хи­сту ро­слин або роз­ви­ток хво­роб.

На­сту­пний ар­гу­мент на ко­ристь по­втор­ної іно­ку­ля­ції — кіль­кість ба­кте­рій. Для ефе­ктив­но­го фор­му­ва­н­ня буль­бо­чок не­об­хі­дна пев­на кіль­кість мі­кро­ор­га­ні­змів, які змо­жуть кон­ку­ру­ва­ти в ґрун­ті не тіль­ки з або­ри­ген­ни­ми ри­зо­бі­я­ми, але і з ін­ши­ми більш актив­ни­ми мі­кро­ор­га­ні­зма­ми. З огля­ду на низь­ку як для ба­кте­рій швид­кість роз­мно­же­н­ня Rhizobium, у них є всі шан­си про­гра­ти. На­віть вне­се­н­ня іно­ку­лян­тів про­тя­гом де­кіль­кох ро­ків не га­ран­тує фор­му­ва­н­ня стій­кої по­пу­ля­ції ба­кте­рій у ґрун­ті та не ви­клю­чає їх по­втор­ну ін­тро­ду­кцію че­рез пев­ний пе­рі­од.

За­по­ру­кою ефе­ктив­ної ро­бо­ти ба­кте­рій є на­не­се­н­ня їх без­по­се­ре­дньо на на­сі­н­ня, тоб­то в зо­ну фор­му­ва­н­ня ко­ре­ня, адже або­ри­ген­ні шта­ми за­зви­чай роз­о­се­ре­дже­ні по всьо­му об'єму ґрун­ту, що ав­то­ма­ти­чно зни­жує їх кіль­кість бі­ля на­сі­н­ня. Окрім то­го, чи мо­же­мо ми бу­ти впев­не­ні, що пі­сля пе­ре­зи­мів­лі, впли­ву по­су­хи, ви­со­ких і низь­ких тем­пе­ра­тур, впли­ву пе­сти­ци­дів або­ри­ген­ні ба­кте­рії не втра­ти­ли сво­їх ко­ри­сних вла­сти­во­стей? Осо­бли­во це акту­аль­но при по­вер­нен­ні бо­бо­вої куль­ту­ри че­рез рік. Зви­чай­но, мо­жна про­ве­сти ана­ліз ґрун­ту на на­яв­ність ба­кте­рій-сим­біо­н­тів, але на­скіль­ки це до­ціль­но, вра­хо­ву­ю­чи вар­тість цьо­го ана­лі- Фо­то 2. Вплив пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня сої на фор­му­ва­н­ня ко­ре­не­вих буль­бо­чок (1 — кон­троль; 2 — до­слід. У до­слі­дно­му ва­рі­ан­ті від­мі­ча­ли фор­му­ва­н­ня біль­шої кіль­ко­сті буль­бо­чок, які пе­ре­ва­жно роз­мі­щу­ва­лись на го­лов­но­му ко­ре­ні) зу в по­рів­нян­ні з вар­ті­стю са­мо­го іно­ку­лян­ту?

Ще одним ар­гу­мен­том для за­сто­су­ва­н­ня по­втор­ної іно­ку­ля­ції при по­вер­нен­ні бо­бо­вої куль­ту­ри че­рез рік є той факт, що склад ба­кте­рій ґрун­ту ре­гу­лю­є­ться пе­ред­усім скла­дом ко­ре­не­вих ви­ді­лень ро­слин. Та­ким чи­ном, за ра­ху­нок по­пе­ре­дньої куль­ту­ри сі­во­змі­ни мо­жли­ве збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті мі­кро­ор­га­ні­змів, які мо­жуть пе­ре­шко­джа­ти ефе­ктив­но­му про­ни­кнен­ню ри­зо­бій у ко­ре­ні бо­бо­вої ро­сли­ни-го­спо­да­ря. І са­ме зав­дя­ки цьо­му ефе­кту ми ду­же ча­сто спо­сте­рі­га­є­мо більш актив­не фор­му­ва­н­ня буль­бо­чок при ви­ро­щу­ван­ні іно­ку­льо­ва­ної сої по сої.

І остан­ній ар­гу­мент. Іно­ку­ля­тн­ти — це не ли­ше фа­бри­ка біо­ло­гі­чно­го азо­ту в ґрун­ті. Ко­ло­ні­зу­ю­чи ко­рі­н­ня, ба­кте­рії не до­зво­ля­ють па­то­ге­нам про­ни­ка­ти в ро­сли­ни і ви­кли­ка­ти за­хво­рю­ва­н­ня. Мі­кро­ор­га­ні­зми про­ду­ку­ють біо­ло­гі­чно актив­ні ре­чо­ви­ни, які сти­му­лю­ють ріст ро­слин, під­ви­щу­ють їх стій­кість до по­су­хи, низь­ких і ви­со­ких тем­пе­ра­тур та ін­ших стре­сів. І ці вла­сти­во­сті ба­кте­рій є не менш ва­жли­ви­ми, ніж їх зда­тність фі­ксу­ва­ти азот.

Пи­та­н­ня іно­ку­лян­тів «під каль­ку­ля­то­ром»

Роз­гля­не­мо до­ціль­ність іно­ку­ля­ції сої при ви­ро­щу­ван­ні на по­лі, де де­кіль­ка ро­ків по­спіль во­на ви­ро­щу­ва­ла­ся із си­сте­ма­ти­чним за­сто­су­ва­н­ням іно­ку­лян­тів, з еко­но­мі­чної то­чки зо­ру.

То­рік у ТОВ «Ло­тів­ка Еліт», до­слі­дно­му по­лі­го­ні кор­по­ра­ції «Сва­рог Вест Груп», що зна­хо­ди­ться у с. Ло­тів­ка Ше­пи­тів­сько­го ра­йо­ну Хмель­ни­цької обла­сті, ви­ко­ри­ста­ли іно­ку­лянт для пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня сої сор­ту Ме­ді­сон:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.