Бо­бо­ві

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ан­на Го­роб­чук

Ні­ше­ві куль­ту­ри за­во­йо­ву­ють все біль­ше мі­сця у сі­во­змі­нах агра­рі­їв. Осо­бли­ва ува­га до зер­но­бо­бо­вих куль­тур, що ко­ри­сту­ю­ться зна­чним по­пи­том у сві­ті.

Су­ча­сні те­хно­ло­гії обро­бі­тку ґрун­тів із ви­ко­ри­ста­н­ням за­со­бів за­хи­сту ро­слин та до­брив спри­я­ють зро­стан­ню уро­жай­но­сті та яко­сті про­ду­кції. Зав­дя­ки цьо­му спо­жи­ва­чі отри­му­ють рі­зно­ма­ні­тну їжу за по­мір­ну ці­ну. Про­те зна­чні тем­пи збіль­ше­н­ня на­се­ле­н­ня на Зем­лі є ви­кли­ком для сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Очі­ку­є­ться, що до 2050 ро­ку на­се­ле­н­ня пла­не­ти зро­сте при­бли­зно до дев’яти мі­льяр­дів чо­ло­вік. Це озна­чає збіль­ше­н­ня по­тре­би в про­ду­ктах хар­чу­ва­н­ня. Не менш ва­жли­вим є змі­на клі­ма­ту і за­бру­дне­н­ня во­дних ре­сур­сів, що спо­ну­ка­ють до ра­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ба­гатств. Агро­спіль­но­ті вар­то зна­йти ком­про­міс між збе­ре­же­н­ням еко­ба­лан­су і ви­ро­бни­цтвом по­ту­жним про­ми­сло­вим ви­ро­бни­цтвом.

Зва­жа­ю­чи на ці фа­кто­ри зро­зумі­лий ін­те­рес до зер­но­бо­бо­вих куль­тур, які є одни­ми з най­ва­жли­ві­ших у ра­ціо­ні люд­ства. Зав­дя­ки сво­є­му цін­но­му хі­мі­чно­му скла­ду бо­бо­ві ма­ють ве­ли­ке про­ми­сло­во-си­ро­вин­не зна­че­н­ня, то­му в сві­ті їх роз­гля­да­ють як ва­жли­ву скла­до­ву спо­жив­чо­го ко­ши­ка.

На за­хи­сті біо­гео­хі­мі­чно­го ци­клу

Бо­бо­ві куль­ту­ри є по­су­хо­стій­ки­ми (нут, чи­на, соя) і хо­ло­до­стій­ки­ми (со­че­ви­ця, лю­пин, го­рох, бо­би) ро­сли­на­ми. Їхня осо­бли­ва зда­тність за­без­пе­чу­ва­ти про­до­воль­чу без­пе­ку зна­чної ча­сти­ни на­се­ле­н­ня, а та­кож по­зи­тив­ні еко­ло­гі­чні на­слід­ки по­с­при­я­ли то­му, що Ге­не­раль­на асам­блея ООН про­го­ло­си­ла 2016 рік «Мі­жна­ро­дним ро­ком бо­бо­вих куль­тур», що сти­му­лю­ва­ло ін­те­рес до них і під­ви­щи­ло обі­зна­ність гро­мад­сько­сті про цін­ність цих куль­тур. Стрім­кий роз­ви­ток ви­ро­бни­цтва бо­бо­вих в Укра­ї­ні під­твер­джу­є­ться низ­кою за­хо­дів, що від­бу­ли­ся не­що­дав­но. Так, 23 ли­сто­па­да про­йшла ІІ Мі­жна­ро­дна кон- фе­рен­ція «Бо­бо­ві куль­ту­ри. На­зу­стріч ви­кли­кам гло­баль­но­го по­пи­ту». Се­ред уча­сни­ків бу­ли і ке­рів­ни­ки двох го­спо­дарств Ми­ко­ла Ма­лі­єн­ко та Оле­ксій Дон, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­щу­ван­ні бо­бо­вих. Ось їхнє ба­че­н­ня пер­спе­кти­ви роз­ви­тку цьо­го се­гмен­ту сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва.

Го­рох у сі­во­змі­ні

Роз­по­від­ає Ми­ко­ла Ма­лі­єн­ко, ди­ре­ктор СТОВ «Пе­ре­мо­га»:

«Ві­тчи­зня­не сіль­ське го­спо­дар­ство по­кла­да­є­ться на ро­дю­чість ґрун­тів, яка пов­ною мі­рою фор­му­є­ться ти­ми куль­ту­ра­ми, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у сі­во­змі­ні. Для отри­ма­н­ня гі­дних уро­жа­їв сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур в ґрун­ті має бу­ти до­ста­тня кіль­кість по­жив­них ре­чо­вин. Що­ро­ку у сві­ті про­ми­сло­ві­стю ви­ро­бля­є­ться по­над 80 т азо­ту у рі­зних фор­мах. Ра­зом із тим із тим, зав­дя­ки бо­бо­вим куль­ту­рам і ба­кте­рі­ям, які утво­рю­ю­ться на їхньо­му ко­рін- Ми­ко­ла Ма­лі­єн­ко, ди­ре­ктор СТОВ «Пе­ре­мо­га» ні, в при­ро­ді що­рі­чно з’яв­ля­є­ться від 90 до 140 млн т цьо­го еле­мен­ту. На­у­ко­во об­ґрун­то­ва­на сі­во­змі­на пе­ред­ба­чає участь бо­бо­вих куль­тур до 25%, але в Укра­ї­ні сьо­го­дні ця ци­фра ста­но­вить май­же 7,2%. З них при­бли­зно 6% соя і 1% го­рох.

На жаль, чи­ма­ло агро­хол­дин­гів і фер­ме­рів орі­єн­то­ва­ні на рен­та­бель­ність без на­ле­жної змі­ни куль­тур. Це не­га­тив­но по­зна­ча­є­ться на ро­дю­чо­сті ґрун­тів. По­зи­тив­на тен­ден­ція спо­сте­рі­га­є­ться остан­ні­ми ро­ка­ми, по­сів­ні пло­щі під го­ро­хом збіль­шу­ю­ться, адже ця куль­ту­ра дає ви­со­кі вро­жаї і є рен­та­бель­ною. Лі­де­ром з ви­ро­щу­ва­н­ня го­ро­ху є Ка­на­да, не­по­га­ні ре­зуль­та­ти у Фран­ції. В Укра­ї­ні цьо­го­річ отри­ма­ли вро­жаю май­же 1 млн т.

У на­шій ком­па­нії з 2010 по 2017 ро­ки го­рох до­мі­нує над со­єю. Сьо­го­дні го­спо­дар­ство орі­єн­то­ва­не на ві­тчи­зня­ні сор­ти. Най­ви­щий по­ка­зник, на­віть у по­рів­нян­ні з іно­зем­ни­ми, у на­сін­ні укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня Оплот.

Го­ро­ху по­трі­бно 66 кг азо­ту для то­го, що­би сфор­му­ва­ти тон­ну зер­на. Під час ве­ге­та­цій­но­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.