Во­ло­ди­мир Фан­тух

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ро­слин­ни­цтва гру­пи ком­па­ній «Агро­дім», канд. с.-г. на­ук

Ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ба­га­то про­ду­ктів «БТУ-Центр». Зокре­ма, іно­ку­лян­ти — як рід­кі, так і су­хі. Роз­ро­би­ли вла­сну те­хно­ло­гію їх за­сто­су­ва­н­ня, вво­ди­мо їх без­по­се­ре­дньо в по­тік на­сі­н­ня під час по­сі­ву і ма­є­мо чу­до­ві ре­зуль­та­ти.

На­ра­зі важ­ко пра­цю­ва­ти без по­верх­не­во-актив­них ре­чо­вин, які по­вин­ні зня­ти плів­ку з ро­сли­ни, по­кра­щи­ти про- ни­кність за­со­бів у неї то­що. І ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли при­ли­па­чі хі­мі­чно­го по­хо­дже­н­ня. Але в один із мо­мен­тів спро­бу­ва­ли но­сій-при­ли­пач Ли­по­сам®. За ра­ху­нок то­го, що він ор­га­ні­чно­го по­хо­дже­н­ня, пре­па­рат де­що змен­шив стрес від ви­ко­ри­ста­н­ня хі­мі­чно­го за­со­бу, а та­кож по­кра­щив фун­гі­ци­дну та гер­бі­ци­дну дії. З то­го ча­су ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо Ли­по­сам®. Вно­си­мо у нор­мі 100 г/га на 100 л во­ди, як і ре­ко­мен­до­ва­но, та ма­є­мо від то­го зиск.

З при­ли­па­чів хі­мі­чно­го по­хо­дже­н­ня за­ли­ши­ли­ся ли­ше ті, які мі­стять у со­бі ад’юван­ти. За які­стю та ці­ною Ли­по­сам® нас пов­ні­стю вла­што­вує. Він зру­чний у ви­ко­ри­стан­ні, по­єд­ну­є­ться у ба­ко­вій су­мі­ші пра­кти­чно з усі­ма не­об­хі­дни­ми про­ду­кта­ми. Вза­га­лі що­до про­ти­по­ка­зань, то я та­ких не знаю, а ба­чу в ньо­му ли­ше ве­ли­кий по­зи­тив.

На­ше пор­то­фо­ліо за­со­бів за­хи­сту ро­слин на­ра­хо­вує близь­ко 70 пре­па­ра­тів. І з усі­ма ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо Ли­по­сам®, за не­зна­чним спе­ци­фі­чним ви­ня­тком. На всіх куль­ту­рах ко­жна ба­ко­ва су­міш вклю­чає цей пре­па­рат. От по­глянь­те на схе­му за­хи­сту пше­ни­ці: ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо Ли­по­сам® на ко­жно­му ета­пі, по­чи­на­ю­чи з про­тру­ю­ва­н­ня на­сі­н­ня, при ко­жній оброб­ці. А у нас ли­ше одних фун­гі­ци­дних обро­бок на­лі­чу­є­ться п’ять на цих по­сі­вах. Тут ви ба­чи­те, що у те­хно­ло­гі­чну кар­ту ви­ро­щу­ва­н­ня та­кож за­кла­де­ні Ор­га­нік-Ба­ланс® й Азо­то­фіт®. У нас свої опра­цьо­ва­ні те­хно­ло­гії. Ска­жі­мо, ми мо­же­мо з ма­ли­ми до­за­ми пре­па­ра­тів пра­цю­ва­ти, ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ран­ко­ві ро­си, дрі­бний до­щик.

На­ве­сні ви­ни­ка­ли стре­со­ві си­ту­а­ції у зв’яз­ку з за­мо­роз­ка­ми на по­сі­вах пше­ни­ці на Чер­ні­гів­щи­ні, і ми за­сто­су­ва­ли про­гра­му «Стоп-Стрес»: су­міш Ли­по­сам®, Ор­га­нік-Ба­ланс®, Азо­то­фіт®. По­ба­чи­ли по­кра­ще­н­ня — са­мі мо­же­те по­ди­ви­тись, який був стан цьо­го по­ля вже 12 трав­ня. То­му вне­сли на ін­ші пло­щі. В ре­зуль­та­ті це по­ле да­ло 66,29 ц/га, ін­ше теж по­ра­ду­ва­ло — 66,19 ц/га.

Крім то­го, ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ще біо­де­стру­ктор Еко­стерн®. Якщо ра­ні­ше тре­ба бу­ло щось до­во­ди­ти агро­но­му, пе­ре­ко­ну­ва­ти, що пре­па­рат дій­сно до­бре пра­цює, то за­раз він сам все ре­аль­но ба­чить. Цей біо­де­стру­ктор роз­кла­дає ро­слин­ні реш­тки най­кра­щим чи­ном.

го­ло­ва на­у­ко­во-до­слі­дно­го фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства Ко­ла­ча Є. Й., м. Усти­луг, Во­лин­ська обл.

Ми пра­цю­є­мо з ком­па­ні­єю «БТУ-Центр» біль­ше п’яти ро­ків. Так, бу­ли ро­ки, ко­ли не бу­ло від­да­чі, і ду­ма­лось, що, мо­жли­во, я по­ми­лив­ся. Мо­же, про­сті­ше бу­ло ку­пи­ти якісь 2 т мі­не­раль­них до­брив. Але ми на всіх по­лях за цей час за­сто­су­ва­ли

Во­ло­ди­мир Фан­тух

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.