Окса­на Пу­зняк

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

біо­ло­гі­чні пре­па­ра­ти рі­зно­го на­пря­му на рі­зних куль­ту­рах. І я ска­жу що, на­при­клад, цьо­го скла­дно­го ро­ку ми отри­ма­ли при­ріст до вро­жа­їв. А за­га­лом за остан­ні ро­ки у нас в се­ре­дньо­му близь­ко 10 ц/га при­ріст по зер­но­вих. Ми ста­біль­но ви­йшли по сої на 2 т/га, а з ура­ху­ва­н­ням то­го, що у нас ран­ньо­сти­глі сор­ти та ран­ній час зби­ра­н­ня, це по­ка­зник. І це не ли­ше зу­си­л­ля на­ших пра­ців­ни­ків, а на 2030% за­слу­га пре­па­ра­тів ком­па­нії «БТУ-Центр».

Це не ре­кла­ма, це ре­аль­ність. Я пе­ре­ко­нав­ся, що пре­па­ра­ти пра­цю­ють. Цьо­го­річ фа­хів­ці агро­но­мі­чно­го від­ді­лу «БТУ-Центр» за­про­по­ну­ва­ли до­ба­ви­ти, окрім оброб­ки на­сі­н­ня, ще но­вий пре­па­рат Мі­ко­френд®, а та­кож про­дов­жи­ти до­слі­ди з Гра­унд­фікс®. У ме­не бу­ло ду­же бі­дне по­ле із вмі­стом гу­му­су 0,9 при рH 5,5, не пам’ятаю вже, ко­ли там до­бри­ва вно­си­ли­ся. Ви­йшли в ньо­го ду­же ра­но, ще в бе­ре­зні, і всю ози­ми­ну обро­би­ли Ор­га­нік Ба­ланс®, Ли­по­сам® та кар­бо­мі­дом. За­кла­ли до­слі­ди з ви­ще­на­зва­них пре­па­ра­тів, а та­кож із мі­кро­еле­мен­та­ми Хел­прост® Зер­но­ві. А по­тім бу­ло різ­ке похо­ло­да­н­ня у кві­тні. У нас бу­ли по­ля для по­рів­ня­н­ня без оброб­ки. І я по­ба­чив, що де за­сто­су­ва­ли пре­па­ра­ти «БТУ-Центр», пше­ни­ця не зу­пи­ни­ла­ся у ро­сті, а зро­сла десь на 5 см, хоч ми не вно­си­ли ще ні­яких до­брив… Ду­же на­о­чно все бу­ло. А да­лі пі­шли на­сту­пні оброб­ки, ми по­ба­чи­ли, що ро­сли­ни лег­ше пе­ре­не­сли стрес. На бі­дно­му по­лі, де за­сто­су­ва­ли пре­па­ра­ти, зі­бра­ли 4,2 т/га, а на кон­тро­лі — 3,3 т/га.

З ті­єї лі­ній­ки пре­па­ра­тів, які я ви­про­бо­ву­вав, Гра­унд­фікс® — не­за­мін­ний, Ор­га­нік-Ба­ланс® — вза­га­лі не­зрів­нян­ний… І ду­же я лю­блю Азо­то­фіт®. У ме­не бу­ла пло­ща з гор­би­стим ре­льє­фом, пі­зно по­сі­я­ли, пше­ни­ця від­ста- ла у ве­ге­та­ції. Я вніс Азо­то­фіт®, су­сід по­ба­чив і пи­тає: «Скіль­ки ти тут дав цен­тне­рів се­лі­три?». Ні­скіль­ки, ли­ше 0,5 л/га Азо­то­фіт®! І ре­зуль­тат був іде­аль­ним. Крім то­го, що зро­сла вро­жай­ність, ми отри­ма­ли 2 клас пше­ни­ці.

Ми сі­є­мо зви­чай­ну сою укра­їн­ської се­ле­кції, і на неї йде зна­чне хі­мі­чне на­ван­та­же­н­ня. Я одну ча­сти­ну по­ля не обро­бляв пре­па­ра­та­ми «БТУ-Центр» — і рі­зни­цю мав у 6 ц.

Вза­га­лі ви­ко­ри­сто­ву­вав рі­зні схе­ми. Ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться: Ор­га­нік - Ба­ланс® Хел­прост® соя, Гра­унд­фікс®, Азо­то­фіт® і Мі­ко­френд®, і Гу­мі­френд®, а Ли­по­сам® — то свя­те.

Хо­чу спро­бу­ва­ти ці пре­па­ра­ти при ін­тен­сив­ній те­хно­ло­гії. Цьо­го ро­ку все на­сі­н­ня ози­мих бу­ло обро­бле­не Ли­по­сам®, Ор­га­нік-Ба­ланс® і Хел­прост® На­сі­н­ня. За­мов­ля­є­мо ста­біль­но іно­ку­лянт на рід­кій осно­ві, цьо­го ро­ку на по­ло­ви­ну площ бу­де­мо бра­ти біо­і­но­ку­лянт Рі­зо­лайн®-р + біо­про­те­ктор Рі­зо­сейв®-р.

Мен­ше 38% не ма­є­мо про­те­ї­ну в сої. І все це без до­брив. Змен­ши­ли на 25% вне­се­н­ня хі­мі­чних пре­па­ра­тів на по­лях, обро­бле­них пре­па­ра­та­ми «БТУ-Центр», а ефе­ктив­ність не зни­зи­ла­ся. Ми по­кра­щи­ли стан го­спо­дар­ства. І я ду­же хо­чу по­дя­ку­ва­ти ком­па­нії, що во­на під­три­мує, до­ві­ряє, на­дає всі но­вин­ки для ви­про­бу­ва­н­ня.

за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти Во­лин­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської стан­ції, канд. біо­лог. на­ук

На­ша уста­но­ва пре­па­ра­та­ми «БТУ-Центр» за­йма­є­ться вже чо­ти­ри ро­ки. Спо­ча­тку по­чи­на­ли з окре­мих про­ду­ктів, ро­би­ли їх ви­про­бу­ва­н­ня на рі­зних куль­ту­рах, ана­лі­зу­ва­ли їх дію у ком­пле­ксі. Остан­ні два ро­ки ми вже пра­цю­є­мо над удо­ско­на­ле­н­ням ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур у на­шій зо­ні са­ме з ви­ко­ри­ста­н­ням пре­па­ра­тів «БТУ-Центр».

Во­ни чи­нять ком­пле­ксний вплив на ґрунт і куль­ту­ру, на фор­му­ва­н­ня вро­жаю та йо­го яко­сті, на за­хист ро­слин від шкі­дни­ків, хво­роб. Ми про­ве­ли до­слі­дже­н­ня, де­мон­стру­ва­ли на Днях по­ля для на­ших ви­ро­бни­ків. Є ве­ли­кий ін­те­рес: і фер­ме­ри, і на­віть ве­ли­кі хол­дин­ги за­ці­кав­ле­ні у них.

Сьо­го­дні спіль­но з фа­хів­ця­ми «БТУ-Центр» роз­ро­бле­ні те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня кар­то­плі з ви­ко­ри­ста­н­ням біо­пре­па­ра­тів, зер­но­вих куль­тур — як ози­мих, так і ярих, ку­ку­ру­дзи, сої. Зокре­ма, соя — це но­ва куль­ту­ра для на­шої зо­ни; та з ура­ху­ва­н­ням змі­ни клі­ма­ту, під­бо­ру сор­тів та агро­те­хні­ки, ми зумі­ли до­сяг­ти ду­же ви­со­ких уро­жа­їв і в цен­трі Укра­ї­ни, і на схо­ді. Са­ме за ра­ху­нок ком­пле­ксно­го під­хо­ду: оброб­ки на­сі­н­ня, жив­ле­н­ня в пе­рі­од ве­ге­та­ції, ро­бо­ти з ґрун­том, адже є та­кі пре­па­ра­ти, як Ор­га­нік-Ба­ланс®, біо­де­стру­ктор Еко­стерн®, які пра­цю­ють на йо­го мі­кро­фло­ру, а та­кож мі­кро­еле­мен­ти Хел­прост®. І для нас бу­ло ці­ка­во, як во­ни пра­цю­ють при по­за­ко­ре­не­во­му піджив­лен­ні. Ми про­ана­лі­зу­ва­ли, по­рів­ня­ли з кон­тро­лем, з ін­ши­ми ва­рі­ан­та­ми — і бу­ли при­єм­но зди­во­ва­ні. Та­кий сим­біоз мі­кро­ор­га­ні­змів із хе­ла­тни­ми ком­пле­кса­ми ду­же по­зи­тив­но впли­ває на мем­бра­ни клі­тин. За ра­ху­нок по­си­ле­н­ня біо­ло­гі­чних про­це­сів, актив­но­сті хло­ро­пла­стів на­ро­щу­є­ться «апе­тит» ро­сли­ни. Звід­си і від­по­від­на від­да­ча від неї.

го­лов­ний агро­ном ПП «За­хі­дна Аграр­на Ком­па­нія», Тер­но­піль­ська обл.

У 2017 р. ви­ни­кла та­ка си­ту­а­ція, що пі­сля по­сі­ву ку­ку­ру­дзи про­йшов град. Ми вже хо­ті­ли пе­ре­сі­ва­ти, та фа­хів­ці ком­па­нії «БТУ-Центр», з якою го­спо­дар­ство спів­пра­цює вже близь­ко п’яти ро­ків, по­ра­ди­ли нам за­сто­су­ва­ти про­гра­му «STOP Стрес». Во­на вклю­чає у се­бе за­сто­су­ва­н­ня пре­па­ра­ту Азо­то­фіт®, який ми вно­си­ли в нор­мі 0,3 л/га, Ор­га­нік-Ба­ланс® — 0,6 л/ га та Ли­по­сам ® — 0,3 л/га. Уро­жай­ність ку­ку­ру­дзи там, де ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли про­гра­му «STOP Стрес», бу­ла на­ба­га­то ви­ща.

Ан­дрій Ка­змі­рук

Оле­ксандр Ма­ле­он­чук

Окса­на Пу­зняк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.