Ви­ро­бник есен­цій спів­пра­цює з фер­ме­ра­ми

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

У сто­ли­чно­му екс­по­цен­трі «Ки­ї­вЕк­спо­Пла­за» 23-24 ли­сто­па­да про­йшла мі­жна­ро­дна ви­став­ка про­до­воль­ства та обла­дна­н­ня для хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті Ukrainian Food Expo. Ком­па­нії по­ка­зу­ва­ли свою про­ду­кцію, яка є ре­зуль­та­том пе­ре­роб­ки агро­си­ро­ви­ни. Ми по­спіл­ку­ва­ли­ся з екс­по­нен­том — по­мі­чни­ком ди­ре­кто­ра ком­па­нії «На­ту­раль­ні есен­ції» (Ми­ко­ла­їв­ська обл.) Іри­ною Скля­ро­вою. Її під­при­єм­ство у вза­є­мо­дії з фер­ме­ра­ми ви­ро­щує тра­ви на еко­ло­гі­чно чи­стих ґрун­тах, і з них по­тім ви­ро­бляє рі­зно­ма­ні­тні ефір­ні олії та гі­дро­ла­ти.

— Па­ні Іри­но, із чо­го ви ро­би­те свою ду­хмя­ну про­ду­кцію?

— Ми екс­тра­гу­є­мо ефір­ні олії для по­треб ме­ди­ци­ни і ко­сме­то­ло­гії. Ви­ко­ри­сто­ву­є­мо для олій ба­га­то рі­зних еко­ло­гі­чно чи­стих лі­кар­ських трав. Чай­ну тро­ян­ду, зві­ро­бій, ме­лі­су, де­ре­вій, бу­зи­ну, ба­зи­лік, ла­ван­ду, ро­ма­шку, м’яту, шав­лію, кріп, по­лин… А та­кож тро­хи менш ві­до­мі, але не менш ко­ри­сні — ко­рі­андр, фен­хель. Або на­зву ще гі­соп (ла­ти­ною — Hyssopus). Він при­йшов до нас із Се­ред­зем­но­мор’я, де про­тя­гом сто­літь ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся для лі­ку­ва­н­ня рі­зних хво­роб.

— А си­ній зві­ро­бій! Він зга­ду­є­ться у тра­кта­тах лі­ка­ря Гіп­по­кра­та, зда­є­ться?

— Ба біль­ше: це ро­сли­на, опи­са­на у Бі­блії. Трав­ни­ки на­зи­ва­ють її «сльо­за Бо­га», бу­кет з її гі­ло­чок ви­ко­ри­сто­ву­ють для ве­ли­ко­дніх ри­ту­а­лів. У гі­со­па ши­ро­кий спектр спри­я­тли­вих вла­сти­во­стей. Де ми бе­ре­мо си­ро­ви­ну? Час­тко­во — зби­ра­є­мо ди­ко­ро­си. В Укра­ї­ні зем­ля бла­го­да­тна, лі­кар­ських трав ро­сте в нас ба­га­то. Але, на жаль, за остан­ні ро­ки із зем­лею не скрізь до­бре по­во­ди­ли­ся. Ди­кі лі­кар­ські тра­ви ви­со­кої яко­сті зна­йти не так про­сто. То­му час­тко­во ми ви­ро­щу­є­мо си­ро­ви­ну са­мі, а з ми­ну­ло­го ро­ку спів­пра­цю­є­мо із фер­ме­ра­ми, від­ко­ли уві­йшли у про­ект до­по­мо­ги під­при­єм­ни­цтву UHBDP, зо­рі­єн­то­ва­ний на Пів­день Укра­ї­ни — За­по­різь­ку, Ми­ко­ла­їв­ську, Хер­сон­ську і Оде­ську обла­сті. Це про­ект до­по­мо­ги тим, хто роз­ви­ває бі­знес у та­ких ні­шах, як гри­би, яго­ди, ово­чі, лі­кар­ські тра­ви то­що. Зав­дя­ки уча­сті у ньо­му ми по­зна­йо­ми­ли­ся з фер­ме­ра­ми, зна­йшли сво­їх одно­дум­ців. На­сам­пе­ред тих, хто за­йма­є­ться ор­га­ні­чним зем­ле­роб­ством.

Для нас це ду­же ва­жли­во: зем­лі, на яких ви­ро­щу­ю­ться лі­кар­ські ро­сли­ни, по­вин­ні бу­ти чи­сти­ми, без усі­ля­ких до­брив і пре­па­ра­тів. Ми від­мо­ви­ли­ся від ви­ко­ри­ста­н­ня пе­сти­ци­дів, гер­бі­ци­дів, і на ґрун­тах, де біль­ше 10 ро­ків не за­сто­со­ву­ва­ло­ся ні­якої агро­хі­мії, фер­ме­ри по­ча­ли для нас ви­ро­щу­ва­ти де­які цін­ні ро­сли­ни.

— Будь ла­ска, роз­ка­жіть про цю вза­є­мо­дію.

— Ми шу­ка­ли тих, хто зміг би пра­виль­но ви­ро­щу­ва­ти лі­кар­ські тра­ви та ін­ше зі­л­ля. Бо за­ку­по­ву­є­мо до­ро­ге на­сі­н­ня у сер­ти­фі­ко­ва­ній ні­ме­цькій ком­па­нії «Фар­ма­са­ат». Во­но мі­стить ба­га­то актив­них ре­чо­вин і до­бре за­ре­ко­мен­ду­ва­ло се­бе. Нам по­трі­бна си­ро- По­мі­чник ди­ре­кто­ра ком­па­нії «На­ту­раль­ні есен­ції» (Ми­ко­ла­їв­ська обл.) Іри­на Скля­ро­ва

ви­на ви­со­кої яко­сті, щоб на­ші есен­ції від­по­від­а­ли мі­жна­ро­дним стан­дар­там. На сьо­го­дні з на­ми пра­цю­ють три фер­ме­ри. Один з них ви­ро­щує тіль­ки спе­ції і лі­кар­ські ро­сли­ни, для двох ін­ших на­ші тра­ви — спо­сіб ди­вер­си­фі­ка­ції ви­ро­бни­цтва, ко­жен з них за­йма­є­ться го­лов­но тра­ди­цій­ни­ми куль­ту­ра­ми, а тра­ви — на до­да­чу, від­во­дять під них не­ве­ли­кі ді­лян­ки. Тоб­то фер­ме­ри не пов­ні­стю на нас пра­цю­ють, бо на­ші по­тре­би в си­ро­ви­ні не аж та­ко­го зна­чно­го об­ся-

гу. Що во­ни ви­ро­щу­ють са­ме для нас? Один — му­ска­тну шав­лію і тим’ян (че­брець). Дру­гий узяв­ся ви­ро­щу­ва­ти оцей гі­соп, тре­тій — де­ре­вій. За­раз ве­де­мо пе­ре­мо­ви­ни ще з дво­ма сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми, аби роз­ши­ри­ти асор­ти­мент трав.

— Агра­рії не під­во­дять? Чи є га­ран­тія, що во­ни усе зро­блять як слід?

— Ні­якої осо­бли­вої га­ран­тії. По­пер­вах ми об­пе­кли­ся. Люд­ський фа­ктор при­су­тній зав­жди, зві­сно ж. Ми ри­зи­ку-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.