Ана­то­лій Но­сан­чук,

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

«Агро­те­хно­со­юз» уже 10 ро­ків пред­став­ляє в Укра­ї­ні ні­ме­цько­го ви­ро­бни­ка про­ду­ктів на осно­ві гу­ма­тів — ком­па­нію Humintech GmbH. Зав­дя­ки за­па­тен­то­ва­ній те­хно­ло­гії ви­ро­бни­цтва гу­мі­но­вих і фуль­во­вих ки­слот та ви­со­ко­які­сній си­ро­ви­ні з низь­ким вмі­стом до­мі­шок та ви­со­ким сту­пе­нем біо­ло­гі­чної актив­но­сті ві­тчи­зня­ним агра­рі­ям про­по­ну­ю­ться пре­па­ра­ти, які ма­ють зна­чний по­пит у всьо­му сві­ті.

— Сьо­го­дні ком­па­нія «Агро­те­хно­со­юз» стрім­ко роз­ви­ва­є­ться. Шість ро­ків то­му, ко­ли ми про­во­ди­ли пер­шу кон­фе­рен­цію, ви­став­ля­ли ли­ше два пре­па­ра­ти. Ни­ні­шньо­го ро­ку в порт­фе­лі ком­па­нії 15 про­ду­ктів, — за­зна­чає ди­ре­ктор ТОВ «Агро­те­хно­со­юз» Ва­лен­ти­на Охрім­чук. — Із них п'ять но­вих цьо­го­річ бу­ло від­пра­цьо­ва­но на ви­ро­бни­чих ді­лян­ках: Фуль­ві­грін Бор, Фуль­ві­грін Цинк, Фуль­ві­грін Ан­ти­стрес, Фуль­ві­грін Сти­мул і Фуль­ві­грін Крем­ній. Про­ду­кти за­ре­є­стро­ва­ні, то­му в 2018 ро­ці бу­дуть до­сту­пні агра­рі­ям у про­да­жу.

Ком­па­нія «Агро­те­хно­со­юз» орі­єн­то­ва­на на на­у­ку в бі­зне­сі. Во­на спів­пра­цює з на­у­ко­во-до­слі­дни­ми уста­но­ва­ми і має вла­сну ла­бо­ра­то­рію, у якій те­сту­ю­ться всі пре­па­ра­ти. Про­ду­кція ні­ме­цько­го по­хо­дже­н­ня, то­му ком­па­нії по­трі­бно ада­пту­ва­ти її до укра­їн­ських клі­ма­ти­чних умов і да­ти свої ре­ко­мен­да­ції що­до опти­маль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня. Укра­ї­на зна­хо­ди­ться у стре­со­вій клі­ма­ти­чній зо­ні, то­му по­пит на про­ду­кцію зро­стає.

— Ни­ні на­ша дистриб'ютор­ська ме­ре­жа по­кри­ває і не­ве­ли­кі фер­мер­ські го­спо­дар­ства, і агро­хол­дин­ги. Цьо­го­річ про­да­жі гу­ма­тів HUMINTECH у по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком зро­сли при­бли­зно на 30%, — за­ува­жи­ла Ва­лен­ти­на Охрім­чук — При­єм­но від­зна­чи­ти, що муль­ти­на­ціо­наль­на ком­па­нія «Ев­ра­ліс Се­менс» для оброб­ки сво­єї «Зо­ло­тої лі­ній­ки» ку­ку­ру­дзи обра­ла про­ду­кцію на­шої ком­па­нії, як ефе­ктив­ний ан­ти­стре­сант.

ке­рів­ник цен­траль­но­го ре­гіо­ну з про­да­жу ком­па­нії «Пло­до­ро­діє НПК»

Ми є дистриб’юто­ра­ми ком­па­нії «Агро­те­хно­со­юз» з 2011 ро­ку. До­бре ре­а­лі­зо­ву­є­мо весь спектр пре­па­ра­тів, які є в порт­фе­лі ком­па­нії. Се­ред на­ших клі­єн­тів є як го­спо­да­рі не­ве­ли­ких зе­мель­них угідь, так і агро­хол­дин­ги. На сьо­го­дні най­більш за­тре­бу­ва­ним пре­па­ра­том є кла­си­чний Гу­мі­філд ВР-18. Цей про­дукт уні­вер­саль­ний

Ана­то­лій Но­сан­чук

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.