Фру­кто­во-ягі­дний мар­ке­тинг та екс­порт

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ві­ктор Бор­знен­ко Ігор Пе­трен­ко

Про­тя­гом кон­фе­рен­ції пе­ре­ро­бни­ків і па­ку­валь­ни­ків хар­чо­вих про­ду­ктів Ukrainian Food Expo 24 ли­сто­па­да від­бу­ла­ся кон­фе­рен­ція «Су­ча­сна пе­ре­роб­ка ягід та фру­ктів». До­по­від­а­ча­ми ви­сту­пи­ли фа­хів­ці з ве­ли­ким ке­рів­ним до­сві­дом у цьо­му пи­тан­ні на рів­ні ві­до­мих між­на­ро­дних брен­дів і кор­по­ра­цій. А слу­ха­ча­ми — укра­їн­ські фер­ме­ри, пе­ре­ро­бни­ки і спе­ці­а­лі­сти з мар­ке­тин­гу.

Те­ма­ти­ка ви­став­ки Ukrainian Food Expo охо­плю­ва­ла біль­шість на­пря­мів хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті. Са­му кон­фе­рен­цію про фру­кти-яго­ди та їх пе­ре­роб­ку, що про­йшла у рам­ках ви­став­ки, зі­ні­ці­ю­ва­ла не­що­дав­но ство­ре­на гро­мад­ська Асо­ці­а­ція «Ягі­дни­цтво Укра­ї­ни». Її пре­зи­дент Іри­на Ку­хті­на окре­сли­ла ці­лі укра­їн­ських ягі­дни­ків: про­су­ва­н­ня ві­тчи­зня­них ягід та фру­ктів, а та­кож про­ду­ктів їх пе­ре­роб­ки як на вну­трі­шньо­му рин­ку, так і на екс­порт.

Однак те­ма­ти­ка до­по­від­ей і обго­во­рень іно­ді ви­хо­ди­ла да­ле­ко за ме­жі ягі­дно­го бі­зне­су, тор­ка­ю­чись за­галь­них бі­зне­со­вих пи­тань, та­ких, як упа­ко­ву­ва­н­ня про­ду­кції, про­су­ва­н­ня їх у рі­тей­лі, ре­кла­му­ва­н­ня й орен­ду­ва­н­ня то­що. Обго­во­рю­ва­ли­ся не ли­ше те­хно­ло­гії, а й спосо­би ми­сле­н­ня на гло­баль­но­му рів- ні та ро­зу­мі­н­ня сво­їх клі­єн­тів, їхніх упо­до­бань не ли­ше сьо­го­дні, а й зав­тра. Се­ред спі­ке­рів бу­ли до­по­від­а­чі з чо­ти­рьох кра­їн — Укра­ї­ни, Ро­сії, Ізра­ї­лю, Іта­лії. Це про­фе­сіо­на­ли, що зна­ють укра­їн­ську спе­ци­фі­ку, але при то­му ба­га­то ро­ків пра­цю­ва­ли в ве­ли­ко­му між­на­ро­дно­му бі­зне­сі. Ана­лі­зу­вав­ся весь лан­цюг транс­фор­ма­ції фру­кті­вя­гід — від сві­жо­го про­ду­кту, че­рез за­мо­роз­ку, фру­кто­во-ягі­дний на­пов­ню­вач до ста­кан­чи­ка з йо­гур­том.

Про стан ягі­дної га­лу­зі й ін­ве­сти­ції у неї роз­по­вів ди­ре­ктор ком­па­нії Horizon Capital Ро­ман Че­ре­па­ха. Спів­за­снов­ник брен­дин­го­вої аген­ції Rocklin (Ізра­їль), мар­ке­то­лог із 20-рі­чним до­сві­дом на рин­ках Єв­ро­пи, СНД та Близь­ко­го Схо­ду Оле­ксандр Ага­тов по­ді­лив­ся дум­ка­ми, яке па­ку­ва­н­ня є ці­ка­вим для кін­це­во­го спо­жи­ва­ча. Про ке­ру­ва­н­ня ви­ро­бни­цтвом — стра­те­гії, ефе­ктив­ність, кри­ти­чні мо­мен­ти, які за­ва­жа­ють укра­їн­ським під­при­єм­ствам ви­хо­ди­ти на сві­то­вий рі­вень — роз­по­вів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.