Ком­пле­ксні рі­ше­н­ня для сму­го­вої те­хно­ло­гії

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ва­силь Ду­мич Влад Лев

Бло­чно-мо­дуль­на кон­стру­кція по­сів­них ком­пле­ксів для strip-till до­зво­ляє гну­чко та про­ду­ктив­но ви­ко­ри­ство­у­ва­ти їх у рі­зних клі­ма­ти­чних умо­вах.

Уні­вер­саль­ні сі­вал­ки для стрі­чко­во­го обро­бі­тку грун­ту, вне­се­н­ня до­брив і сів­би на­сі­н­ня актив­но на­би­ра­ють по­пу­ляр­ність се­ред фем­ре­рів. Ці агре­га­ти обла­дна­ні рі­зни­ми ти­па­ми при­чі­пних та на­ві­сних при­стро­їв, ван­та­жних пла­тформ для крі­пле­н­ня, при­єд­на­н­ня і мон­ту­ва­н­ня на них міс­тко­стей для те­хно­ло­гі­чних ма­те­рі­а­лів (рід­ких і си­пких до­брив) та по­сів­них ма­шин.

На сві­то­во­му рин­ку пред­став­ле­но чи­ма­ло по­ді­бних мо­дуль­них грун­то­об­ро­бно-по­сів­них агре­га­тів для те­хно­ло­гії strip-till, зокре­ма мо­де­лі Spirit C Vaderstad, Focus TD Horsch, Pro-Till Mzuri, Hybrid T, Hybrid M Claydon то­що. Як пра­ви­ло, во­ни ком­пле­кту­ю­ться до­зу­валь­ни­ми і за­гор­таль­ни­ми ме­ха­ні­зма­ми, уні­фі­ко­ва­ни­ми з ана­ло­гі­чни­ми ву­зла­ми се­рій­них ма­шин ви­ро­бни­цтва цих ком­па­ній. Біль­шість ма­шин осна­щу­ю­ться дво­се­кцій­ни­ми бун­ке­ра­ми для на­сі­н­ня і до- брив та ме­ха­ні­зма­ми для вну­трі­грун­то­во­го, рі­зно­гли­бин­но­го дво­рів­не­во­го вне­се­н­ня до­брив. Для за­без­пе­че­н­ня пря­мо­лі­ній­но­сті ряд­ків та опти­маль­них норм ви­сі­ву на­сі­н­ня у рі­зних грун­то­вих умо­вах грун­то­об­ро­бно-по­сів­ні агре­га­ти обла­дну­ю­ться си­сте­ма­ми GPS-на­ві­га­ція та ди­фе­рен­ці­йо­ва­но­го ви­сі­ву на­сі­н­ня.

Де­які мо­де­лі ком­пле­ксних ма­шин

Horsch для те­хно­ло­гії по­сі­ву strip-till про­по­нує грун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат Focus TD (фо­то 1), який ком­пле­кту­є­ться дво­ма ря­да­ми стріл­ча­стих лап, за­гор­таль­ни­ми ди­ска­ми, при­ко­чу­валь­ни­ми гу­мо­ви­ми ко­ле­са­ми, ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми з при­ко­чу­валь­ни­ми ко­лі­сни­ми ко­тка­ми, пнев­ма­ти­чни­ми си­сте­ма­ми ви­сі­ву на­сі­н­ня і до­брив, дво­се­кцій­ним бун­ке­ром для на­сі­н­ня і гра­ну­льо­ва­них до­брив.

Стріл­ча­сті ла­пи куль­ти­ва­то­ра ви­ко­ну­ють сму­го­вий обро­бі­ток грун­ту на гли­би­ну 35 см. Во­ни осна­ще­ні пру­жин­ни­ми за­по­бі­жни­ми при­стро­я­ми, які мі­ні­ма­лі­зу­ють мо­жли- Фо­то 1. Грун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат Horsch Focus TD вість ви­ни­кне­н­ня по­ло­мок під по­тра­пля­н­ня лап на ка­мі­н­ня або ін­ші твер­ді вклю­че­н­ня у грун­ті. В за­дній ча­сти­ні ла­пи крі­пи­ться ту­ко­вий со­шник. Кон­стру­кція крі­пле­н­ня со­шни­ка до­зво­ляє на­ла­шту­ва­ти рі­зну гли­би­ну вне­се­н­ня до­брив — міл­ку, гли­бо­ку або рі­зно­гли­бин­ну міл­ку і гли­бо­ку. За куль­ти­ву­ю­чи­ми ла­па­ми вста­нов­ле­но ряд ди­ско­вих та­рі­лок, зав­да­н­ням яких є за­гор­та­н­ня бо­ро­зен, сфор­мо­ва­них пі­сля ро­бо­ти зу­бів. Та­ріл­ки під час ро­бо­ти мо­жуть утво­рю­ва­ти не­ве­ли­кі гре­бе­ні, які ви­рів­ню­ю­ться ко­лі­сним ко­тком. За­гор­та­н­ня на­сі­н­ня у грунт здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою ди­ско­вих со­шни­ків ти­пу TurboDisc.

Грун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат Pro-Til Mzuri (фо­то 2) за один про­хід обро­бляє ґрунт на гли­би­ну до 30 см із ши­ри­ною стрі­чки 12 см, вно­сить до­бри­ва та про­во­дить сів­бу на­сі­н­ня. Грун­то­об­ро­бна ча­сти­на агре­га­ту Pro-Til вклю­чає зуб­ча­стий диск-ніж, роз­пу­шу­валь­ну ла­пу з со­шни­ком для вне­се­н­ня до­брив та при­ко­чу­валь­ні ко­ле­са. Ви­сів­на ча­сти­на агре­га­ту ком­пле­кту­є­ться рі­зни­ми ти­па­ми зу­бо­вих со­шни­ків, які до­зво­ля­ють ви­сі­ва­ти на­сі­н­ня по­се- ре­ди­ні обро­блю­ва­ної сму­ги або по всій її ши­ри­ні. Для за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня агре­гат осна­щу­є­ться при­ко­чу­валь­ни­ми ко­ле­са­ми і пру­жин­ни­ми бо­ро­на­ми.

Для стрі­чко­во­го обро­бі­тку грун­ту, вну­трі­грун­то­во­го вне­се­н­ня до­брив та сів­би зер­но­вих, олій­них та бо­бо­вих куль­тур на­сі­н­ня в обро­бле­ні стрі­чки за один про­хід по­лем Vдderstad про­ду­кує грун­то­об­ро­бно-по­сів­ні агре­га­ти мо­де­лі Spirit C StripDrill (фо­то 3). Він мо­же про­во­ди­ти те­хно­ло­гі­чну опе­ра­цію з ро­бо­чою швид­кі­стю до 15 км/год. Spirit C StripDrill має бло­чно-мо­дуль­ну кон­стру­кцію і скла­да­є­ться з куль­ти­ву­ю­чих зу­бів, до яких крі­пля­ться ту­ко­ві со­шни­ки, сон­це­по­ді­бних ди­сків, ко­тка ко­лі­сно­го ти­пу, за­гор­таль­ної ча­сти­ни, дво­се­кцій­но­го бун­ке­ра для на­сі­н­ня і до­брив, пнев­ма­ти­чних ви­сів­них при­стро­єв для на­сі­н­ня і до­брив. До скла­ду за­гор­таль­ної си­сте­ми вхо­дять ви­рі­зні ди­ски ко­ну­со­по­ді­бної фор­ми, кі­ле­по­ді­бні со­шни­ки си­сте­ми за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня, ко­пі­ю­валь­ний при­ко­чу­валь­ний при­стрій си­сте­ми OffSet і за­гор­та­чі. Сі­вал­ка обла­дна­на за­гор­та­ча­ми (пру­жин­ни­ми зу­бо­ви­ми бо­ро­на­ми) Фо­то 2. Грун­то­об­ро­бно-по­сів­ний агре­гат Pro-Til Mzuri

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.