Пе­ре­кон­ли­ві но­ва­ції KUHN

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Іл­ля Чор­ний

На Agritechnica-2017 ком­па­нія KUHN пред­ста­ви­ла ба­га­то ці­ка­вих роз­ро­бок, вті­ле­них як у зна­йо­мих ба­га­тьом агра­рі­ям зна­ря­д­дях, так і в но­вій те­хні­ці.

Онов­ле­н­ня асор­ти­мен­ту плу­гів

Го­лов­ною но­вин­кою у цьо­му се­гмен­ті ді­яль­но­сті KUHN ста­ла те­хно­ло­гія Section control, яка бу­ла від­зна­че­на срі­бною ме­да­л­лю у рам­ках про­гра­ми DLG Innovation Award. При­чи­ною її по­яви ста­ла по­ши­ре­на не­зру­чність в екс­плу­а­та­ції ши­ро­ко­за­хва­тних плу­гів: утво­ре­н­ня Z-по­ді­бних не­о­бро­бле­них ді­ля­нок під час під­ня­т­тя кор­пу­сів на по­во­ро­тній сму­зі. Че­рез це, зокре­ма, до­во­ди­лось ро­би­ти обро­бі­ток по­ля по кон­ту­ру. Пре­мі­йо­ва­на те­хно­ло­гія KUHN по­кли­ка­на змі­ни­ти це. Section control — це еле­ктро­гі­драв­лі­чна си­сте­ма, яка на осно­ві да­них GPS-по­зи­ціо­ну­ва­н­ня ав­то­ма­ти­чно ре­гу­лює по­ло­же­н­ня кор­пу­сів плу­га так, щоб уни­кну­ти не­о­бро­бле­них ді­ля­нок по кра­ях по­ля. Крім то­го, ця си­сте­ма та­кож до­зво­ляє швид­ко на­ла­што­ву­ва­ти кон­кре­тний плуг під по­тре­би ґрун­то­вих умов рі­зних по­лів, а та­кож від­по­від­но до по­ту­жно­сті тра­кто­рів (гі­драв­лі­чне під­ня­т­тя кор­пу­су (-ів) при ри­зи­ку по­шко­дже­н­ня на­то­мість ме­ха­ні­чно­го за­по­бі­жни­ка — бол­та «на роз­рив»). Section control до­сту­пна для вста­нов­ле­н­ня на всі мо­де­лі плу­гів KUHN: Master (3-6 кор­пу­сів), Leader (6-8) та Challenger (7-13).

Та не тіль­ки но­ва си­сте­ма об’єд­нує су­ча­сне по­ко­лі­н­ня плу­гів KUHN. «Ві­два­ли всіх на­ших агре­га­тів ви­го­тов­ля­ю­ться за за­па­тен­то­ва­ною те­хно­ло­гі­єю три­ша­ро­вої ста­лі, — на­го­ло­шує ме­не­джер із ро­бо­ти з клю­чо­ви­ми клі­єн­та­ми ТОВ «КУН-Укра­ї­на» Сер­гій Во­тя­ков. — За неї вну­трі­шній шар не про­хо­дить гар­ту­ва­н­ня, що збе­рі­гає гну­чкість від­ва­лу та по­пе­ре­джає роз­трі­ску­ва­н­ня. А зов­ні­шній шар зав­тов­шки 3,3 м про­хо­дить по­двій­не гар­ту­ва­н­ня. Зав­дя­ки цьо­му твер­дість ста­лі до­хо­дить до 900 ві­кер­сів, а зно­со­стій­кість є мі­ні­мум у 1,5 ра­зу ви­щою за сталь для від­ва­лів, ви­го­тов­ле­них за ін­ши­ми те­хно­ло­гі­я­ми».

Ра­зом із тим, бу­ло вдо­ско­на­ле­но те­хно­ло­гію Multi — ме­ха­ні­чно­го за­хи­сту від­ва­лів від на­ван­та­же­н­ня. «Ча­сто для за­хи­сту ро­бо­чих ор­га­нів ви­ко­ри­сто­ву­ють зрі­зний болт — це ефе­ктив­не рі­ше­н­ня, але з ча­сом во­но при­зво­дить до по­шко­дже­н­ня по­сад­ко­во­го отво­ру, — звер­тає ува­гу Сер­гій Во­тя­ков. — Ми за­сто­со­ву­є­мо болт, який пра­цює на роз­рив: при на­ван­та­жен­ні 4 т він не роз­рі­за­є­ться — ви­стрі­лює у на­пря­мок ру­ху стій­ки, зав­дя­ки чо­му не по- шко­джу­є­ться по­сад­ко­вий отвір». По­руч із цим рі­ше­н­ням до­сту­пний гі­драв­лі­чний за­хист Vario, ко­ли під час на­їзду на пе­ре­шко­ду кор­пус пі­ді­йма­є­ться вго­ру, а по її про­хо­ду — за­хо­дить під на­ван­та­же­н­ням у ґрунт. Та­кож є ва­рі­ан­ти плу­гів із гі­драв­лі­чною змі­ною за­хва­ту кор­пу­сів у ме­жах 35-50 см.

Но­ве по­ко­лі­н­ня Optimer

За­знав онов­лень і ди­ско­вий куль­ти­ва­тор Optimer+ (ро­бо­ча гли­би­на 3-12 см). Се­ред основ­них впро­ва­джень — ви­щий клі­ренс і збіль­ше­н­ня від­ста­ні між пер­шим та дру­гим ря­да­ми ін­ди­ві­ду­аль­но роз­та­шо­ва­них ви­рі­зних ди­сків ді­а­ме­тром 510 мм… — все, щоб по­лі­пши­ти ефе­ктив­ність ро­бо­ти зна­ря­д­дя на по­лях із ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток. Ра­зом із тим, бу­ло роз­ши­ре­но мо­дель­ний ряд: те­пер та­кож до­сту­пний Optimer XL 5000 — зна­ря­д­дя із по­ту­жні­шою ра­мою та біль­ши­ми (Ш620 мм) ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми, при­зна­че­не для обро­бі­тку на гли­би­ну до 18 см.

«На обох Optimer ро­бо­чі ор­га­ни крі­пля­ться до ра­ми че­рез спе­ці­аль­ні дем­пфе­ри: це не ре­зи­на, а спе­ці­аль­ний по­лі­мер (ела­сто­мер). Він по­єд­нує у со­бі вла­сти­во­сті ре­зи­ни (гну­чкість та зда­тність га­си­ти ві­бра­ції), а та­кож пла­сти­ка (стій­кість до агре­сив­но­го се­ре­до­ви­ща). Зав­дя­ки цьо­му він до­бре амор­ти­зує, три­має по­стій­ною гли­би­ну ро­бо­ти ди­ска та не руй­ну­є­ться із ча­сом, — звер­тає ува­гу Сер­гій Во­тя­ков. — Крім то­го, на Optimer сто­ять під­ши­пни­ки зі збір­ною ма­то­чи­ною, що пра­цю­ють у ма­сля­ній ван­ні. Го­лов­на пе­ре­ва­га — гер­ме­ти­чність про­хо­ду від осі, зав­дя­ки чо­му во­ни ма­ють біль­ший ре­сурс, ніж під­ши­пни­ки із ла­бі­рин­то­вим пиль­ни­ком».

Вдо­ско­на­ле­ні Optimer бу­ли пред­став­ле­ні з но­вим по­двій­ним ко­тком із П-по­ді­бним про­фі­лем STS, який ство­ре­ний для по­дрі­бне­н­ня груд­ки, рів­но­мір­но­го ущіль­не­н­ня та ви­рів­ню­ва­н­ня обро­бле­но­го ґрун­ту осо­бли­во в си­рих умо­вах. У та­ко­му се­ре­до­ви­щі роз­кри­ва­є­ться ще одна пе­ре­ва­га STS: си­рий ґрунт при­ли­пає на йо­го по­верх­ню тон­ким ша­ром. Зав­дя­ки цьо­му уне-

Но­вий Optimer XL Но­вий ка­ток STS

Vari-Leader Гі­драв­лі­чний за­хист Vario

Сер­гій Во­тя­ков

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.