Но­ва­тор­ські прем’єри Kverneland

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Дми­тро Ра­діо­нов

Під час Agritechnica-2017 нор­везь­кий ви­ро­бник сіль­гос­пте­хні­ки Kverneland пред­ста­вив ши­ро­ку низ­ку но­вих роз­ро­бок.

Но­вий рі­вень ви­со­ко­швид­кі­сно­го ви­сі­ву

Клю­чо­вим акцен­том екс­по­зи­ції Kverneland став пер­ший пред­став­ник но­во­го мо­дель­но­го ря­ду сі­ва­лок то­чно­го ви­сі­ву — Optima SX. Цей кон­цепт ін­три­гує пе­ред­усім сво­єю зда­тні­стю то­чно ви­сі­ва­ти про­са­пні (зокре­ма, та­кі скла­дні для ви­сі­ву, як со­ня­шник), бо­бо­ві та дрі­бно­на­сін­нє­ві куль­ту­ри з одно­ча­сним вне­се­н­ням до­брив на ре­ко­мен­до­ва­ній ро­бо­чій швид­ко­сті 15–18 км/год.

Це є мо­жли­вим зав­дя­ки кіль­ком впро­ва­дже­н­ням, зокре­ма мо­дер­ні­зо­ва­ним ви­сів­ним се­кці­ям. «Пред­став­ле­на Optima SX має при­чі­пну ра­му, на якій за­крі­пле­но 8 ви­сів­них се­кцій із між­ря­д­дям 70 см, — роз­по­від­ає про­дакт-ме­не­джер Kverneland у кра­ї­нах СНД Ма­ксим Бо­днар. — Осно­ва їх, як на всьо­му мо­дель­но­му ря­ді Optima, ви­го­тов­ле­на зі спе­ці­аль­но­го спла­ву ча­ву­ну, в яко­му ву­глець ха­ра­кте­ри­зу­є­ться ша­ро­по­ді­бною, а не пло­скою фор­мою. Та­кий сплав є на­дмі­цним та має ви­со­ку стій­кість до уда­рів. Но­вим впро­ва­дже­н­ням ста­ло ди­на­мі­чне до­ван­та­же­н­ня се­кцій — це гі­драв­лі­чна си­сте­ма, що під час ро­бо­ти сі­вал­ки про­ду­кує опти­маль­не на­ван­та­же­н­ня для ко­жної се­кції у ме­жах 280 кг».

«Ви­сів­ний при­стрій Optima SX з еле­ктри­чним при­во­дом — це по­ві­тря­на ка­ме­ра, що обер­та­є­ться ра­зом із ви­сів­ним ди­ском. Він ці­ка­вий тим, що пра­цює за на­гні­таль­ним прин­ци­пом та не­має жо­дно­го тер­тьо­во­го еле­мен­та або ущіль­ню­ю­чо­го кіль­ця. Зав­дя­ки цьо­му еле­ктро­дви­гу­ни се­кцій ви­ма­га­ють ли­ше 2А, а то­му мо­жуть отри­му­ва­ти жив­ле­н­ня від ге­не­ра­то­ра тра­кто­ра», — звер­тає ува­гу Ма­ксим Бо­днар.

Пі­сля то­го як два син­гу­ля­то­ри, по­ло­же­н­ня яких лег­ко та швид­ко на­ла­што­ву­є­ться (дія ви­дна че­рез спе­ці­аль­не ві­кон­це), від­ді­ли­ли зай­ві зер­ни­ни, на­сі­н­ня під­хо­плює ста­біль­ний по­тік на­гні­че­но­го вен­ти­ля­то­ром по­ві­тря та бу­кваль­но ви­стрі­лює ним у ґрунт під пев­ним ку­том на швид­ко­сті близь­ко 70 км/год. Пі­сля цьо­го на­сі­н­ня одра­зу при­ти­ска­є­ться но­вим м’яким при­ко­чу­валь­ним ко­тком, а бо­ро­зна за­кри­ва­є­ться стан­дар­тни­ми для чор­но­зем­но­го по­ясу вузь­ки­ми V-по­ді­бни­ми ко­ле­са­ми.

Одно­ча­сно з ви­сі­вом у бік від на­сін­нє­во­го ло­жа Optima SX за­кла­дає до­бри­ва. «З ба­ку об’ємом 2000 л во­ни по­да­ю­ться на ко­ту­шко­вий до­за­тор, що за­без­пе­чує вне­се­н­ня до­брив у нор­мі 50–400 к/га з то­чні­стю +/-1%. Він ви­ко­на­ний зі спе­ці­аль­но­го роз­ро­бле­но­го на­ми по­лі­ме­ру з під­ви­ще­ною зно­со­стій­кі­стю. Та­кі до­за­то­ри всти­гли до­бре за­ре­ко­мен­ду­ва­ти се­бе на ін­ших мо­де­лях Optima, яких тіль­ки до Укра­ї­ни в 2017 ро­ці бу­ло про­да­но 130 оди­ниць, — на­го­ло­шує Ма­ксим Бо­днар. — До­за­тор до­брив мо­же ма­ти ме­ха­ні­чний або гі­драв­лі­чний при­від. В остан­ньо­му ви­пад­ку він зда­тний вно­си­ти до­бри­ва за до­по­мо­гою те­хно­ло­гій то­чно­го зем­ле­роб­ства по кар­тах по­лів».

«2018 ро­ку Optima SX про­хо­ди­ти­ме по­льо­ві ви­про­бу­ва­н­ня, зокре­ма в Укра­ї­ні вже під­пи­са­ні кон­тра­кти з го­спо­дар­ства­ми, які го­то­ві про­те­сту­ва­ти її при ви­сі­ві со­ня­шни­ку. Остан­нє прин­ци­по­во ва­жли­во для нас, адже сі­вал­ки Optima зав­жди сла­ви­лись то­чні­стю ви­сі­ву скла­дних куль­тур», — за­зна­чає Ма­ксим Бо­днар.

Впро­ва­дже­н­ня для про­ду­ктив­но­го тва­рин­ни­цтва

По­ту­жною но­ва­ці­єю ста­ла ко­сар­ка-плю­щил­ка Kverneland 53100 ти­пу «ме­те­лик» з ро­бо­чою ши­ри­ною 10,5 м. Її го­лов­на осо­бли­вість — прин­ци­по­во но­ва кон­стру­кція під­ві­ски. «53100 осна­ще­на гі­драв­лі­чною під­ві­скою QuattroLink, в осно­ву якої бу­ло по­кла­де-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.