На рен­та­бель­ність!

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ва­силь Чер­кас

Ком­па­нія VERSATILE на Agritechnica-2017 вко­тре під­твер­ди­ла, що пра­виль­ний ви­бір те­хні­ки для го­спо­дар­ства — це ком­пле­ксне еко­но­мі­чне рі­ше­н­ня із на­ле­жним сер­ві­сним су­про­во­дом.

Ком­па­нія на сьо­го­дні ви­пу­скає та ре­а­лі­зо­вує весь не­об­хі­дний асор­ти­мент те­хні­ки, зда­тний за­без­пе­чи­ти пов­ний цикл сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­біт у ре­гіо­нах з рі­зни­ми агро­клі­ма­ти­чни­ми умо­ва­ми. Ма­ши­ни VERSATILE — кон­ку­рен­то­спро­мо­жна та на­дій­на те­хні­ка, спря­мо­ва­на на до­ся­гне­н­ня ма­кси­маль­них ре­зуль­та­тів, ствер­джує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «Вер­са­тайл Укра­ї­на» Оле­ксій Ко­ло­тур­ський.

Ми спіл­ку­є­мо­ся із Оле­ксі­єм Во­ло­ди­ми­ро­ви­чем бі­ля мас­шта­бної екс­по­зи­ції VERSATILE у Ган­но­ве­рі. На Agritechnica-2017 ком­па­нія про­ве­ла по­ту­жну пре­зен­та­цію аб­со­лю­тно но­вих, сут­тє­во онов­ле­них мо­де­лей тра­кто­рів та ком­бай­нів. Лі­ній­ка VERSATILE роз­ра­хо­ва­на на за­до­во­ле­н­ня по­треб як ма­лих і се­ре­дніх го­спо­дарств, так і ве­ли­ких агро­хол­дин­гів. Від­по­від­но на стен­ді ком­па­нії у Ган­но­ве­рі мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти одра­зу п’ять мо­де­лей ком­бай­нів.

Се­ред зер­но­зби­раль­них ма­шин — це по­ту­жний TORUM 770, уже пе­ре­ві­ре­ний і пре­зен­то­ва­ний в Укра­ї­ні RSM 161 та аб­со­лю­тна но­вин­ка — ком­па­ктний ком­байн Nova. Та­кож на Agritechnica-2017 мо­жна бу­ло озна­йо­ми­ти­ся із кон­стру­ктив­ни­ми осо­бли­во­стя­ми двох кор­мо­зби­раль­них ком­бай­нів — при­зна­че­но­го для не­ве­ли­ких та се­ре­дніх го­спо­дарств 330-силь­но­го F 1300 та 600-силь­но­го F 2650.

Так са­мо пред­став­ни­цькою ви­йшла і лі­ній­ка тра­кто­рів VERSATILE. Це над­по­ту­жний VERSATILE 610 Delta Track, VERSATILE 405 4WD із шар­нір­но-зчле­но­ва­ною ра­мою, обла­дна­ний мо­ста­ми із зов­ні­шні­ми бор­то­ви­ми пе­ре­да­ча­ми, та вже ви­про­бу­ва­ний в Укра­ї­ні кла­си­чний тра­ктор VERSATILE cе­рії MFWD/Row Crop із ва­рі­ан­та­ми по­ту­жно­сті від 320 до 370 к.с.

Пі­дви­ще­ну ці­ка­вість від­ві­ду­ва­чів Agritechnica-2017 ви- кли­кав онов­ле­ний зер­но­зби­раль­ний ком­байн TORUM 770. Йо­го кон­стру­кція пе­ред­ба­чає на­яв­ність по­хи­лої транс­пор­тер­ної ка­ме­ри з бі­те­ром-при­ско­рю­ва­чем. Це да­ло змо­гу за­без­пе­чи­ти ви­со­ку про­пу­скну зда­тність ме­ха­ні­зму та під­ви­ще­н­ня йо­го на­дій­но­сті. За­га­лом те­хно­ло­гі­чний під­хід VERSATILE за­слу­го­вує на осо­бли­ву по­ва­гу. Го­лов­ни­ми тут є пра­кти­чність та екс­плу­а­та­цій­на зру­чність. Ска­жі­мо, TORUM 770 має по­си­ле­ні мо­сти для то­го, щоб мо­жна бу­ло в ра­зі по­тре­би без про­блем вста- но­ви­ти гу­се­ни­чні тра­ки. Та­кож тут збіль­ше­но об­сяг бун­ке­ра до 12,5 ку­бів, а про­ду­ктив­ність ви­ван­та­же­н­ня ста­но­вить 120 л/год.

Так са­мо вда­лою є кон­стру­кція дво­ба­ра­бан­но­го зер­но­зби­раль­но­го ком­бай­на RSM 161. Де­ки, роз­та­шо­ва­ні під ко­жним ба­ра­ба­ном, мо­жна окре­мо ре­гу­лю­ва­ти, зав­дя­ки чо­му по­кра­щу­є­ться якість обмо­ло­чу­ва­н­ня, і що го­лов­не — він здій­сню­є­ться більш м’яко.

— Це до­зво­ли­ло пе­ред­усім мі­ні­мі­зу­ва­ти від­со­ток би­то­го зер­на, зна­чно під­ви­щив­ши

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.