Maschio Gaspardo — впев­не­ний по­ступ впе­ред

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Оле­ксандр Гор­да

Ство­ре­н­ня но­вих та су­ча­сних те­хні­чних рі­шень до­зво­ляє агра­рі­ям бу­ти ще ефе­ктив­ні­ши­ми та при­бу­тко­ви­ми. Один зі сві­то­вих лі­де­рів у ви­ро­бни­цтві сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ви­во­дить на ри­нок но­ві рі­ше­н­ня.

Зро­ста­н­ня по­пи­ту на про­до­воль­ство у сві­ті, по­ту­жний те­хно­ло­гі­чний роз­ви­ток сіль­сько­го­спо­дар­сько­го рин­ку ста­вить пе­ред фер­ме­ра­ми по­тре­бу бу­ти все ефе­ктив­ні­ши­ми. Ви­ро­бля­ти агро­про­ду­кцію з опти­маль­ни­ми ви­тра­та­ми, за­ли­ша­ю­чись при­бу­тко­ви­ми, стає все скла­дні­ше. По­трі­бно пра­виль­но оби­ра­ти ко­жен еле­мент те­хно­ло­гії, вра­хо­ву­ва­ти всі тон­ко­щі та осо­бли­во­сті. Осо­бли­во ва­жли­во обра­ти ту те­хні­ку, що до­зво­ляє ве­сти сів­бу та обро­бі­ток ґрун­ту, зби­ра­н­ня вро­жаю від­по­від­но до мі­сце­вих клі­ма­ти­чних та ґрун­то­вих умов, в опти­маль­ні агро­те­хні­чні стро­ки. А зро­би­ти це не­про­сто, зва­жа­ю­чи на по­стій­не збіль­ше­н­ня про­по­зи­ції у се­гмен­ті сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, де сі­вал­ки та куль­ти­ва­то­ри не ви­го­тов­ляє хі­ба що зов­сім лі­ни­вий.

В одно­го з ав­то­ри­те­тних ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки Maschio Gaspardo спо­кій­не став­ле­н­ня до зро­ста­н­ня кон­ку­рен­ції на рин­ку та роз­ши­ре­н­ня ви­мог клі­єн­тів. Ком­па­нія ста­біль­но про­по­нує пе­ре­сі­чно­му агра­рію ши­ро­кий спектр по­трі­бних су­ча­сних рі­шень, ко­ри­сту­ю­чись ав­то­ри­те­том се­ред клі­єн­тів. То­му на­ша роз­мо­ва з чле­ном ра­ди ди­ре­кто­рів Maschio Gaspardo, па­ном Ан­дреа Ма­скіо, яка від­бу­ла­ся не­що­дав­но під час ви­став­ки Agritechnica-2017, сто­су­ва­ла­ся як сьо­го­де­н­ня ком­па­нії, так і пер­спе­ктив її роз­ви­тку.

Па­не Ан­дреа, будь ла­ска, роз­ка­жіть, на­скіль­ки ва­жли­ви­ми для Maschio Gaspardo є укра­їн­ський ри­нок?

В за­галь­но­му обо­ро­ті ком­па­нії Maschio Gaspardo ри­нок кра­їн СНД, у який ми від­но­си­мо і Укра­ї­ну, по­сі­дає 15%. Про­тя­гом остан­ніх ро­ків об­ся­ги про­да­жів тут зро­ста­ють, однак за­га­лом цей ри­нок від­зна­ча­є­ться не­ста­біль­ні­стю, пе­рі­о­ди­чни­ми спа­да­ми то­що. То­му ми пра­цю­є­мо на ньо­му че­рез низ­ку пред­став­ництв ком­па­нії, що до­зво­ляє нам бу­ти гну­чки­ми та про­ду­ктив­ни­ми, опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти на по­тре­би та змі­ни. На цих рин­ках у нас пра­цю­ють мо­ло­ді, але до­свід­че­ні ко­ман­ди спе­ці­а­лі­стів. Це до­зво­ляє нам до­ся­га­ти успі­хів в про­да­жу та об­слу­го­ву­ван­ні на­ших агре­га­тів.

Ком­па­нія Maschio Gaspardo має ши­ро­кий асор­ти­мент сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки для мі­сце­вих фер­ме­рів, що від­по­від­ає най­ви­щим стан­дар­там яко­сті та про­ду­ктив­но­сті. Успі­шний до­свід спів­пра­ці Maschio Gaspardo із сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми кра­їн СНД ста­но­вить по­над 10 ро­ків і свід­чить про те, що мі­сце­ві агра­рії оці­ни­ли нас і успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ють ве­ли­ку кіль­кість на­шої те­хні­ки. Сьо­го­дні Maschio Gaspardo по­зи­ціо­ну­є­ться се­ред фер­ме­рів як бренд про­фе­сіо­на­лів у сів­бі зер­но­вих та про­са­пних куль­тур. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи це на­пра­цю­ва­н­ня, ком­па­нія актив­но про­су- ва­ти­ме вла­сну при­су­тність у се­гмен­тах за­хи­сту ро­слин, обро­бі­тку ґрун­ту та за­го­тів­лі кор­мів. Зокре­ма, лі­ній­ка кор­мо­за­го­ті­вель­них ма­шин та­кож актив­но про­су­ва­ти­ме­ться на цих рин­ках. І ві­рю, що на­ші ру­лон­ні прес-під­би­ра­чі та ін­ша те­хні­ка та­кож за­во­ю­ють на­ле­жне мі­сце у мі­сце­вих фер­ме­рів. Адже один з на­ших брен­дів — Feraboli — по­над 120 ро­ків плі­дно ви­пу­скає те­хні­ку для за­го­тів­лі кор­мів. Ця ком­па­нія ві­до­ма в Єв­ро­пі, але сьо­го­дні про­су­ва­є­мо її на рин­ки кра­їн СНД.

Ін­шим трен­дом остан­ніх ро­ків бу­де подаль­ше зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва ши­ро­ко­за­хва­тних агре­га­тів. Ми ба­чи­мо збіль­ше­н­ня по­пи­ту на та­ку те­хні­ку. Во­дно­час по­ряд з тим зро­стає кіль­кість еле­ктрон­них си­стем, еле­мен­тів то­чно­го зем­ле­роб­ства, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться фер­ме­ра­ми. Від­по­від­но ці рі­ше­н­ня впро­ва­джу­ю­ться і на на­шій те­хні­ці. То­му ни­ні­шньо­го ро­ку Maschio Gaspardo пред­ста­ви­ла на рин­ку Укра­ї­ни но­ву сі­вал­ку то­чно­го ви­сі­ву з еле­ктро­при­во­дом транс­мі­сії, що до­зво­ляє вно­си­ти по­сів­ний ма­те­рі­ал із від­ми­ка­н­ням ря­дів при пе­ре­сі­ві.

За­раз ком­па­нія вхо­дить у се­гмент рин­ку швид­кі­сної сів­би зав­дя­ки на­шо­му но­во­му ви­сів­но­му апа­ра­ту Chrono, який вті­лює у со­бі весь ба­га­то­рі­чний до­свід Maschio Gaspardo у сі­вал­ках то­чно­го ви­сі­ву. Chrono до­зво­ляє сі­я­ти удві­чі швид­ше, ніж кла­си­чні сі­вал­ки. При цьо­му то­чність сів­би на­сі­н­ня ся­гає близь­ко 99%, що за­без­пе­чує які­сні одно­ча­сні схо­ди. За­га­лом ви­став­ка в Ган­но­ве­рі Agritechnica-2017 ста­ла стар­том для ви­ве­де­н­ня на ри­нок но­вих ін­но­ва­цій­них рі­шень, про­тя­гом на­сту­пних ро­ків Maschio Gaspardo пре­зен­ту­ва­ти­ме ці­лу низ­ку но­вих те­хні­чних роз­ро­бок, що до­по­мо­жуть агра­рі­ям ста­ти ще більш успі­шни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.