Со­лод­кі те­хно­ло­гії Holmer

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ва­силь Чер­кас

Про­від­ний сві­то­вий ви­ро­бник бу­ря­ко­зби­раль­ної те­хні­ки і пла­тформ-транс­пор­те­рів тра­ди­цій­но впев­не­но зро­бив став­ку на пра­кти­чні ін­но­ва­ції. І не про­га­дав!

Те­хні­ка для пов­но­го ци­клу зби­ра­н­ня цукро­вих бу­ря­ків на­ле­жить до пре­мі­ум-се­гмен­ту в сіль­го­спма­ши­но­бу­ду­ван­ні. Це ви­со­ко­рен­та­бель­на куль­ту­ра, ви­тра­ти на ви­ро­щу­ва­н­ня якої на­ба­га­то пе­ре­ви­щу­ють ана­ло­гі­чні по­ка­зни­ки для зер­но­вих і те­хні­чних. Від­по­від­но зби­ра­н­ня вро­жаю, йо­го очи­ще­н­ня, сор­ту­ва­н­ня і транс­пор­ту­ва­н­ня по­вин­ні за­без­пе­чу­ва­ти ма­кси­маль­но ви­со­ку про­ду­ктив­ність і якість ви­ко­на­н­ня усіх опе­ра­цій. Са­ме то­му ком­па­нія Holmer при ство­рен­ні сво­єї те­хні­ки клю­чо­ву ува­гу звер­тає на ін­но­ва­ції, при­чо­му осо­бли­во від­зна­чи­мо пра­кти­чні ін­но­ва­ції, які за­без­пе­чу­ють ба­жа­ний еко­но­мі­чний ефект тут і за­раз.

Це пов­ним чи­ном сто­су­є­ться но­вин­ки Holmer — очи­щу­ва­ча-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча ко­ре­не­пло­дів Terra Felis 3.

— Ця, без пе­ре­біль­ше­н­ня, уні­каль­на роз­роб­ка до­зво­ляє в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі ре­гу­лю­ва­ти якість очи­ще­н­ня зі­бра­них цукро­вих бу­ря­ків, за­ле­жно від змі­ни умов ро­бо­ти, впро­довж се­зо­ну зби­ра­н­ня. Акцен­тую ува­гу на то­му, що Terra Felis 3 — пер­ша у сві­то­вій пра­кти­ці ре­а­лі­зо­ва­на кон­це­пція очи­щу­ва­ча-пе­ре­ван­та­жу­ва­ча та­ко­го ти­пу, — ствер­джує пред­став­ник Holmer в Укра­ї­ні Оле­ксандр Ви­би­ва­нець.

Уні­каль­ною осо­бли­ві­стю мо­де­лі є мо­жли­вість пі­ді­йма­н­ня ка­бі­ни за по­тре­би на ви­со­ту 5,1 м, що за­без­пе­чує іде­аль­ну огля­до­вість та кон­троль ро­бо­ти. В будь-яко­му по­ло­жен­ні ка­бі­ни мо­жна здій­сню­ва­ти про­цес на­ван­та­же­н­ня та очи­ще­н­ня. Ця опція ду­же по­пу­ляр­на, зокре­ма в Ні­меч­чи­ні, оскіль­ки дає змо­гу кон­тро­лю­ва­ти всі про­це­си, що від­бу­ва­ю­ться у по­лі.

Ре­гу­лю­ва­н­ня спів­від­но­ше­н­ня кіль­ко­сті обо­ро­тів роз­по­діль­них і спря­мо­ву­валь­них вал­ків при­ймаль­но­го агре­га­ту за­без­пе­чує змі­ну тра­є­кто­рії ру­ху ко­ре­не­пло­дів і, від­по­від­но, ча­со­во­го про­між­ку, про­тя­гом яко­го бу­ряк очи­щу­є­ться на вал­ках при­ймаль­но­го агре­га­ту.

— Те­хні­чно скла­дна за сво­єю су­т­тю си­сте­ма до­зво­ляє в ав­то- ма­ти­чно­му ре­жи­мі опе­ра­тив­но змі­ню­ва­ти на­ла­шту­ва­н­ня за­ле­жно від сту­пе­ня за­бру­дне­но­сті зі­бра­ної про­ду­кції. Цьо­му спри­яє не тіль­ки кон­стру­кція уні­каль­но­го при­ймаль­но­го агре­га­ту, але та­кож ін­но­ва­цій­ний до­очи­сний ву­зол Holmer-VarioCleaner. Та­ким чи­ном, Terra Felis 3 за­без­пе­чує опти­маль­не і дбай­ли­ве очи­ще­н­ня за ви­со­кої швид­ко­сті на­ван­та­же­н­ня, — за­зна­чає пред­став­ник Holmer в Укра­ї­ні Оле­ксандр Ви­би­ва­нець.

Бу­ря­ко­зби­раль­ні ком­бай­ни Holmer — ета­лон­ні ма­ши­ни у сво­є­му се­гмен­ті. На Agritechnica-2017 бу­ло пред­став­ле­но мо­де­лі Terra Dos T4.30 і Т4.40, до ба­зо­вої ком­пле­кта­ції яких вхо­дить валь­це­вий стіл із сі­мо­ма валь­ця­ми. Во­ни від­рі­зня­ю­ться пе­ред­усім міс­ткі­стю бун­ке­ра — 30 і 45 ку­бів від­по­від­но. Зав­дя­ки до­да­тко­во­му валь­цю на 15% збіль­ше­но пло­щу очи­ще­н­ня, що га­ран­тує по­тра­пля­н­ня до бун­ке­ра чи­стої зі­бра­ної про­ду­кції.

Ще одну пра­кти­чну ін­но­ва­цію від про­від­но­го сві­то­во­го ви- ро­бни­ка те­хні­ки для зби­ра­н­ня цукро­вих бу­ря­ків бу­ло від­зна­че­но срі­бною ме­да­л­лю ви­став­ки Agritechnica-2017. Мо­ва йде про си­сте­му управ­лі­н­ня са­мо­хі­дни­ми зби­раль­ни­ми ма­ши­на­ми — Holmer SmartTurn, яка да­ла змо­гу ре­а­лі­зу­ва­ти мо­жли­вість ав­то­ма­ти­чно­го по­во­ро­ту. Ма­є­ться на ува­зі та­кож ав­то­ма­ти­чний під­йом і за­гли­бле­н­ня апа­ра­тів для ви­ко­пу­ва­н­ня ко­ре­не­пло­дів, плюс си­сте­ма ру­льо­во­го управ­лі­н­ня при ви­ко­нан­ні ма­нев­рів.

Кон­це­пція Holmer SmartTurn, зро­зумі­ло, бу­ла ство­ре­на не з ну­ля, і ба­зу­є­ться на по­пе­ре­дніх вда­лих роз­роб­ках як, вла­сне, Holmer, так і ін­ших про­від­них сві­то­вих брен­дів. Це пе­ред­усім ме­ха­ні­чна си­сте­ма во­ді­н­ня ком­бай­на Terra Dos T4 по ря­дах і управ­лі­н­ня по­во­ро­том Holmer Terra Control із си­сте­мою управ­лі­н­ня GNSS.

Як пра­кти­чно ви­гля­дає ін­но­ва­ція Holmer, від­зна­че­на на­го­ро­дою ви­став­ки в Ган­но­ве­рі?

— На краю по­ля си­сте­ма за до­по­мо­гою аку­сти­чно­го си­гна­лу ав­то­ма­ти­чно від­обра­жає опти- маль­ний час для по­ча­тку по­во­ро­ту, який по­чи­нає здій­сню­ва­ти опе­ра­тор ма­ши­ни. У цей мо­мент си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно при­пи­няє про­цес зби­ра­н­ня вро­жаю і під­ні­має ко­па­чі в іде­аль­но роз­ра­хо­ва­ній то­чці. Во­дно­час ру­льо­ве управ­лі­н­ня GNSS пе­ре­ймає на се­бе про­цес по­во­ро­ту, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи іде­аль­ний по­во­ро­тний шлях. Си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно кон­тро­лює пра­виль­ну на­сту­пну ко­лію. По­тім SmartTurn ав­то­ма­ти­чно по­зи­ціо­нує ко­па­чі в іде­аль­ній то­чці. Зго­дом управ­лі­н­ня на се­бе бе­ре си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно­го ве­де­н­ня, яка ке­рує ком­бай­ном на по­лі під час зби­ра­н­ня, — де­таль­но по­яснює пред­став­ник Holmer в Укра­ї­ні Оле­ксандр Ви­би­ва­нець. Тоб­то опе­ра­тор отри­мує си­гнал, ко­ли роз­по­чи­на­ти по­во­рот, а да­лі еле­ктро­ні­ка за­вер­шує ма­невр і ста­вить ком­байн то­чно в ряд­ки.

Від­зна­чи­мо ще одну вкрай ва­жли­ву ін­но­ва­цій­ну фун­кцію опи­са­ної ви­ще те­хно­ло­гії. Си­сте­ма Reichhardt Smart Control у цей час без­упин­но за­пи­сує і обро­бляє ін­фор­ма­цію роз­во­ро­ту, ві­зу­а­лі­зу­ю­чи отри­ма­ні да­ні, щоб за­без­пе­чи­ти роз­пі­зна­ва­н­ня зон по­во­ро­ту для си­сте­ми в подаль­шо­му.

Ще одна до­бра но­ви­на від Holmer сто­су­є­ться уні­каль­ної пла­тфор­ми Terra Variant, при­зна­че­ної для ви­ко­на­н­ня ши­ро­ко­го спе­ктра агро­те­хні­чних опе­ра­цій. Уні­каль­ність її за­сно­ва­на на ви­ко­ри­стан­ні єди­ної пла­тфор­ми-но­сія з мо­жли­ві­стю за­мі­ни ро­бо­чих на­ла­шту­вань.

— На­при­клад, це мо­же бу­ти ци­стер­на й обла­дна­н­ня для вне­се­н­ня рід­ких до­брив у грунт. Ска­жі­мо, в Ні­меч­чи­ні в най­ближ­чо­му ча­сі з еко­ло­гі­чних мір­ку­вань бу­де за­бо­ро­не­не по­верх­не­ве роз­ки­да­н­ня рід­кої ор­га­ні­ки. По­за вся­ки­ми сум­ні­ва­ми, по­ді­бні за­бо­ро­ни зго­дом бу­дуть ді­я­ти і у нас. Terra Variant мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­ний і як пе­ре­ві­зник будь-яких ви­дів ван­та­жів, пе­ре­ван­та­же­н­ня зер­на та ви­ко­на­н­ня ба­га­тьох ін­ших по­льо­вих зав­дань. Для ба­га­тьох ні­ме­цьких фер­ме­рів зру­чні­ше й еко­но­мі­чно ви­гі­дні­ше екс­плу­а­ту­ва­ти один Holmer Terra Variant, аніж 2–3 при­чі­пних агре­га­ти, — роз­по­від­ає Оле­ксандр Ви­би­ва­нець.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.