Як «Во­лин­ська Фон­до­ва Ком­па­нія» свя­тку­ва­ла День пра­ців­ни­ка сіль­сько­го го­спо­дар­ства

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ві­ктор Бор­знен­ко

У Лу­цьку про­йшли уро­чи­сто­сті до Дня пра­ців­ни­ків сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Уча­сни­ки під­би­ли ви­ро­бни­чі під­сум­ки ро­ку, вель­ми по­зи­тив­ні для га­лу­зі в ці­ло­му й обла­сно­го АПК зокре­ма. І кон­ста­ту­ва­ли: аграр­на га­лузь стає опо­рою для укра­їн­сько­го су­спіль­ства та дер­жа­ви на шля­ху до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

Як на­ші чи­та­чі й пар­тне­ри зу­стрі­ли День пра­ців­ни­ків сіль­сько­го го­спо­дар­ства? Тим біль­ше, що із про­фе­сій­ним свя­том агра­рі­їв збі­глась ще одна да­та. Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки й про­до­воль­ства ви­рі­ши­ло від­зна­чи­ти та­кож своє 100-лі­т­тя, ра­ху­ю­чи із ча­сів УНР, ко­ли під егі­дою Цен­траль­ної Ра­ди бу­ло ство­ре­но Ге­не­раль­ний се­кре­та­рі­ат зе­мель­них справ. А ни­ні аграр­на га­лузь Укра­ї­ни — най­біль­ший у дер­жа­ві екс­пор­тер, дає 42,5% ва­лю­ти.

«Хлі­ба й ви­до­вищ»!

Ран­ком ще не роз­ві­яв­ся ту­ман, як ме­не­дже­ри «Во­лин­ської Фон­до­вої Ком­па­нії» роз­ста­ви­ли де­мон­стра­цій­ну те­хні­ку на цен­траль­ній Те­а­траль­ній пло­щі Лу­цька бі­ля обла­сно­го ака­де­мі­чно­го му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. Т. Шев­чен­ка. Тут ма­нев­ру­ва­ли й роз­та­шо­ву­ва­ли­ся для зру­чно­го огля­ду тра­кто­ри Massey Ferguson 7722 та Fendt 936, об­при­ску­вач Kuhn Boxer 2025, роз­ки­дач ор­га­ні­чних до­брив TYTAN 30 та роз­ки­дач мі­не­раль­них до­брив RCW 12000, остан­ніх два агре­га­ти — від поль­ської ком­па­нії Unia.

Кло­по­та­ли­ся та­кож фер­ме­ри, аграр­ни­ки та пе­ре­ро­бни­ки сіль­госп­про­ду­кції — ста­ви­ли на­ме­ти та фур­го­ни. З на­го­ди про­фе­сій­но­го свя­та во­ни під­го­ту­ва­ли ви­став­ку-про­даж сво­єї про­ду­кції: м’яса, са­ла, ово­чів, яєць, ри­би, хлі­бних ви­ро­бів, ті­сте­чок, ме­ду то­що. Із бор­ту фур­го­на під­при­єм­ство «Тро­стя­не­цькі ков­ба­си» ча­сту­ва­ло усіх охо­чих га­ря­чим ку­лі­шем і, зві­сно, сво­єю ков­ба­сою. Нас за­ці­ка­ви­ли й ор­га­ні­чні си­ри «Сир­на кар­та», сер­ти­фі­ко­ва­ні за усі­ма пра­ви­ла­ми ЄС.

Агра­рії схо­ди­ли­ся у те­атр, де їх зу­стрі­чав у фойє екс­по­зи­цій­ний стенд «ВФК» із бу­кле­та­ми про те­хні­ку, яка є в ар­се­на­лі цьо­го ві­до­мо­го в Укра­ї­ні ди­ле­ра. Крім то­го, усі від­від- ува­чі мо­гли одер­жа­ти де­таль­ну ін­фор­ма­цію про пов­ний асор­ти­мент су­пу­тньої про­ду­кції, яку про­по­нує «Во­лин­ська Фон­до­ва Ком­па­нія»: зап­ча­сти­ни, ви­со­ко­які­сні оли­ви і ма­сти­ла ма­рок Total і Agrinol, по­лі­про­пі­ле­но­вий шпа­гат та сі­тку Bezalin для тю­ку­ва­н­ня сі­на прес-під­би­ра­чем. А не­вдов­зі в кон­цер­тно­му за­лі по­ча­ло­ся уро­чи­сте зі­бра­н­ня.

Те­атр го­лов­ної по­дії

Дів­ча­та в на­ціо­наль­но­му вбран­ні ви­не­сли агра­рі­ям сим­во­лі­чний ко­ро­вай-2017. З роз­по­від­дю про ни­ні­шні здо­бу­тки агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу Во­лин­ської обла­сті ви­сту­пив го­ло­ва де­пар­та­мен­ту агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку ОДА Юрій Гор­бен­ко.

Сьо­го­дні АПК Во­ли­ні — це по­над 700 фер­мер­ських та 157 тис. осо­би­стих се­лян­ських го­спо­дарств, 57 при­ва­тних під­при­ємств і 80 го­спо­дар­ських то­ва­риств. Це сер­ти­фі­ко­ва­ні 16 ор­га­ні­чних го­спо­дарств. Усі ра­зом во­ни за ми­ну­лий рік ви­ро­би­ли про­ду­кції на по­над 6 млрд грн. Че­твер­тий рік по­спіль ва­ло­ве ви­ро­бни­цтво зер­но­вих куль­тур пе­ре­ви­щує 1 млн т (це ще без ура­ху­ва­н­ня пі­зньої ку­ку­ру­дзи, яку до­зби­ру­ють). На­мо­ло­че­но по­над 100 тис. т рі­па­ку: Во­линь має один із най­ви­щих по­ка­зни­ків уро­жаю ці­єї куль­ту­ри по Укра­ї­ні. З від­кри­т­тям двох на­сін­нє­вих за­во­дів по­лі­пши­ло­ся за­без­пе­че­н­ня агра­рі­їв по­сів­ним ма­те­рі­а­лом. По­то­чно­го ро­ку на цих двох за­во­дах ви­ро­бле­но 12 тис. т на­сі­н­ня.

Ще Во­линь — бу­ря­ко­сій­ний ре­гіон. Тут від­но­вив ро­бо­ту Го­ро­хів­ський цукро­за­вод, а Гні­дав­ський вже дав­но й успі­шно пра­цює і вхо­дить у топ-15 най­біль­ших цукро­вих за­во­дів Укра­ї­ни. Сьо­мий рік по­спіль він роз­дає вла­сни­кам ін­ди­ві­ду­аль­них го­спо­дарств бу­ря­ко­вий жом на без­опла­тній осно­ві. Цьо­го ро­ку ви­ді­лив се­ля­нам 8 тис. т. До­бру іні­ці­а­ти­ву під­три­ма­ли та­кож під­при­єм­ства «Єв­ро­па — цу­кор» і Го­рі­хів­ський цукро­вий за­вод.

На Во­ли­ні 4700 га на­са­джень пло­до­во­я­гі­дних куль­тур, і ни­ми пов­ні­стю область се­бе за­без­пе­чує. А ще не­дав­но їли яблу­ка з Поль­щі! Під­при­єм­ство «Яблу­нів­ські са­ди» має фру­кто­вий сад на 56 га, осво­ї­ло ви­ро­бни­цтво со­ків пря­мо­го віджи­му. Не­ве­ли­кі сі­мей­ні та ін­ди­ві­ду­аль­ні го­спо­дар­ства зайня­ли ні­шу ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів і кар­то­плі. Дер­жа­ва по­вер­та­ла се­ля­нам бор­ги ми­ну­лих ро­ків на під­трим­ку са­дів­ни­цтва й тва­рин­ни­цтва.

Прі­о­ри­те­том для Во­ли­ні є тва­рин­ни­цтво. Область — лі­дер у дер­жа­ві з по­го­лів’я ве­ли­кої ро-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.