Ком­па­нія BASF впер­ше в Укра­ї­ні іні­ці­ює ре­став­ра­цію ар­хі­те­ктур­ної пам’ятки на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

Цьо­го ро­ку агро­пі­дроз­діл ком­па­нії BASF по­чи­нає ре­став­ра­цію об’єктів вхі­дної гру­пи Ша­рів­сько­го па­ла­цо­во-пар­ко­во­го ком­пле­ксу, ви­да­тної пам’ятки укра­їн­ської ар­хі­те­кту­ри XIX ст., що роз­та­шо­ва­на на Хар­ків­щи­ні. На ре­а­лі­за­цію про­е­кту ком­па­нію на­ди­хну­ли пе­ре­ва­ги та на­зва пре­па­ра­ту Ар­хі­тект™, який BASF впер­ше пред­ста­вив укра­їн­сько­му рин­ку у 2017 ро­ці.

Про­ект ста­не мо­жли­вим зав­дя­ки укра­їн­ським агра­рі­ям, які вже дав­но че­ка­ли на по­яву Ар­хі­тект™, зна­ють про ве­ли­кий по­тен­ці­ал пре­па­ра­ту та по­чи­на­ють актив­но за­сто­со­ву­ва­ти йо­го на сво­їх по­лях. Ін­но­ва­цій­ний про­дукт для за­хи­сту со­ня­шни­ку ком­бі­нує ха­ра­кте­ри­сти­ки мор­фо­ре­гу­ля­то­ра та фун­гі­ци­ду, опти­мі­зує ар­хі­те­кто­ні­ку рос- ли­ни. Уні­каль­ні пе­ре­ва­ги пре­па­ра­ту на­ди­хну­ли іні­ці­а­то­рів про­е­кту по­дба­ти не ли­ше про укра­їн­ські ла­ни со­ня­шни­ку, але й про одну з ві­тчи­зня­них ар­хі­те­ктур­них пам’яток, при­вер­ну­ти ува­гу до про­бле- ми збе­ре­же­н­ня та від­нов­ле­н­ня на­шої істо­ри­чної спад­щи­ни. Са­ме то­му 25 грн від про­да­жу ко­жно­го лі­тра Ар­хі­тект™ бу­дуть пе­ре­ра­хо­ва­ні на про­ве­де­н­ня ре­став­ра­цій­них ро­біт обра­них об’єктів.

«Гло­баль­на ме­та BASF по­ля­гає не ли­ше у від­нов­лен­ні одно­го ар­хі­те­ктур­но­го об’єкту. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся при­вер­ну­ти ува­гу укра­їн­ців та всьо­го сві­ту до про­бле­ми збе­ре­же­н­ня на­ціо­наль­но-куль­тур­но­го ба­гат­ства», — ко­мен­тує Ті­бе­ріу Ді­ма, ке­рів­ник агро­бі­зне­су BASF в Укра­ї­ні, Мол­до­ві та кра­ї­нах Кав­ка­зу.

Ре­став­ра­ція об’єктів здій­сню­є­ться у пар­тнер­стві з про­е­ктом «Знай­де­но в Укра­ї­ні» в рам­ках іні­ці­а­ти­ви «12 вар­то­вих». Ав­то­ри про­е­кту пе­ре­ко­на­ні, що по­ча­ток ре­став­ра­ції та­кої істо­ри­чно-куль­тур­ної пам’ятки — ва­жли­вий крок до від­ро­дже­н­ня ту­ри­сти­чної куль­ту­ри Укра­ї­ни, роз­ви­тку від­по­від­аль­но­го став­ле­н­ня до на­ціо­наль­ної спад­щи­ни, як ар­хі­те­ктур­ної, так і аграр­ної.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.