Лі­лі­а­на Дми­трі­є­ва: «Не­ма ці­ка­ві­шої спра­ви, ніж яго­ди»

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова -

Не­що­дав­но гро­мад­ська Асо­ці­а­ція «Укр­сад­пром» про­ве­ла прес-кон­фе­рен­цію, при­свя­че­ну про­гно­зам на фру­кто­во­я­гі­дний уро­жай по­то­чно­го ро­ку. Своє ба­че­н­ня ста­ну справ у га­лу­зі ви­сло­ви­ла, зокре­ма, член ра­ди Асо­ці­а­ції Лі­лі­а­на Дми­трі­є­ва, ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор пло­до­во-ягі­дно­го роз­са­дни­ка «Бру­свя­на» (Жи­то­мир­ська обл.).

Ро­бо­та під­при­єм­ства по­став­ле­на на на­у­ко­ву ба­зу. Чо­ло­вік і пар­тнер із сі­мей­но­го бі­зне­су Во­ло­ди­мир Дми­трі­єв за­хи­стив ма­гі­стер­ську ди­сер­та­цію з ви­ро­щу­ва­н­ня ма­ли­ни. У «Бру­свя­ні» ко­ле­кцію кра­щих сві­то­вих сор­тів при­сто­су­ва­ли до умов укра­їн­сько­го По­ліс­ся й Лі­со­сте­пу. Зви­чай­на ма­ли­на дає уро­жаї до 120 ц/га, а су­ча­сні сор­ти ре­мон­тан­тної від «Бру­свя­ни» до­зво­ля­ють зби­ра­ти по 250–300 ц/га, за­ле­жно від умов ви­ро­щу­ва­н­ня та по­го­ди. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться цей роз­плі­дник на­сам­пе­ред на ма­ли­ні і мо­дній ни­ні ло­хи­ні, однак не обме­жу­є­ться ли­ше ни­ми. Про­по­нує са­джан­ці чор­ної та чер­во­ної смо­ро­ди­ни, ожи­ни, клю­кви… Окрім цьо­го, кві­ти й де­ко­ра­тив­ні ро­сли­ни: хвой­ні, ве­ре­ско­ві, в’юн­кі. Лі­лі­а­на Дми­трі­є­ва від­по­ві­ла на акту­аль­ні пи­та­н­ня що­до ягі­дно­го рин­ку.

— Як ви­гля­дає сьо­го­дні ві­тчи­зня­не ягі­дни­цтво?

— Клі­єн­ти на­шо­го роз­плі­дни­ка пра­цю­ють по всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Тож ми пра­гне­мо бу­ти в кур­сі по­дій. Тре­ба ро­зу­мі­ти, що ри­нок Укра­ї­ни спе­ци­фі­чний. На ньо­му при­су­тня не тіль­ки яго­да, ви­ро­ще­на спе­ці­а­лі­зо­ва­ни­ми під­при­єм­ства­ми. Во­ни ви­ро­бля­ють ли­ше від 1/5 до 1/3 усі­єї про­ду­кції. А от біль­ша ча­сти­на ягід ви­ро­щу­ю­ться на при­са­ди­бних ді­лян­ках. І са­ме то­му ін­ди­ві­ду­а­ли пе­ред­усім ви- зна­ча­ють ці­ну та асор­ти­мент про­ду­кції. Сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства, як пра­ви­ло, за­йма­ю­ться більш стій­ки­ми сор­та­ми. Біль­ше ува­ги при­ді­ля­ють за­со­бам за­хи­сту ро­слин, те­хно­ло­гі­ям. І во­ни мо­жуть на­йма­ти на ро­бо­ту фа­хів­ців.

Час­тка Укра­ї­ни в сві­то­во­му ви­ро­бни­цтві ягід ста­но­вить при­бли­зно 0,9%. Що­до по­лу­ни­ці — ми ви­ро­щу­є­мо 0,6% сві­то­во­го об­ся­гу, ма­ли­ни та ожи­ни ви­го­тов­ля­є­мо 2,2%, ло­хи­ни — 0,1% і смо­ро­ди­ни — 4,6%. По­ки що не­ба­га­то, але зро­ста­н­ня по­мі­тне. Ек­спорт­ний бум за остан- ні три ро­ки спри­яв збіль­шен­ню ви­ро­бни­цтва ягід уче­тве­ро. Сьо­го­дні в Укра­ї­ні під ягі­дни­ми куль­ту­ра­ми зайня­то 23 тис. га план­та­цій. Щоб на­си­ти­ти вну­трі­шній ри­нок та зайня­ти до­сту­пні нам ні­ші ім­пор­ту, по­трі­бно при­бли­зно 300 тис. га.

— Па­ні Лі­лі­а­но, які са­ме яго­ди най­більш за­тре­бу­ва­ні спо­жи­ва­ча­ми?

— Сьо­го­дні лі­де­ром рин­ку є чор­на смо­ро­ди­на. Во­на за­ймає, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, 40–50% усіх площ, на яких ви­ро­щу­ю­ться яго­ди. Да­лі йде по- лу­ни­ця са­до­ва — це при­бли­зно 24% план­та­цій. І ма­ли­на з ожи­ною за­йма­ють 12%. Остан­нім ча­сом на­би­рає обер­ти ло­хи­на. Крім то­го, збіль­шу­ю­ться по­сад­ки облі­пи­хи, жи­мо­ло­сті та су­ни­ці аль­пій­ської.

— А в яких ре­гіо­нах Укра­ї­ни їх ви­ро­щу­ють най­більш актив­но?

— Лі­де­ра­ми з їх ви­ро­бни­цтва за об­ся­га­ми є го­спо­дар­ства Дні­про­пе­тров­ської та До­не­цької обла­стей. Якщо ж ра­ху­ва­ти за кіль­кі­стю під­при­ємств, то тут про­від­ні по­зи­ції за­йма­ють Він­нич­чи­на, Во­линь, Жи­то­мир­щи­на та Хмель­нич­чи­на. Слід від­зна­чи­ти та­кож За­кар­па­т­тя, де здав­на тра­ди­цій­но при­ді­ля­ють ве­ли­ку ува­гу ви­ро­щу­ван­ню ягід. До­бра ці­на на цей ко­ри­сний про­дукт у 2015 ро­ці,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.