Клю­чо­ві по­ка­зни­ки для азо­тно­го жив­ле­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ан­на Го­роб­чук

Сіль­ське го­спо­дар­ство з йо­го ба­зо­вою скла­до­вою має ве­ли­кий по­тен­ці­ал ви­ро­бни­цтва, що зна­чно пе­ре­ви­щує вну­трі­шні по­тре­би, і мо­же ста­ти ло­ко­мо­ти­вом ефе­ктив­ної ін­те­гра­ції на сві­то­вий про­стір.

Подаль­ше по­си­ле­н­ня про­це­сів гло­ба­лі­за­ції від­кри­ває ве­ли­кі пер­спе­кти­ви пе­ред на­ціо­наль­ни­ми сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми. Пе­ред­усім мо­жли­во­сті роз­ви­тку ви­зна­че­ні зда­тні­стю ада­пта­ції до ви­со­ких між­на­ро­дних стан­дар­тів та по­стій­но змін­них умов, що мо­жуть бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні за ра­ху­нок впро­ва­дже­н­ня но­вих те­хно­ло­гій у ви­ро­бни­цтво.

Гло­баль­ний вплив те­хно­ло­гі­чної мо­дер­ні­за­ції спо­ну­кає до жва­вої і ста­біль­ної ін­но­ва­цій­ної актив­но­сті та впро­ва­дже­н­ня пе­ре­до­вих на­у­ко­во-те­хні­чних роз­ро­бок у сіль­ське го­спо­дар­ство Укра­ї­ни.

Для фор­му­ва­н­ня ін­но­ва­цій­ної кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті в аграр­но­му се­кто­рі має зро­ста­ти спіль­но­та ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них спе­ці­а­лі­стів із від­по­від­ни­ми зна­н­ня­ми та на­ви­чка­ми, які змо­жуть у подаль­шо­му вда­ло ре­а­лі­зу­ва­ти свої зна­н­ня.

Від­так, рік то­му ком­па­нія AgriLab іні­ці­ю­ва­ла ство­ре­н­ня на­вчаль­но­го про­е­кту з то­чно­го зем­ле­роб­ства AgriStart, ма­ю­чи на ме­ті за­охо­чу­ва­ти сту­ден­тів до на­вча­н­ня і за­лу­ча­ти їх до пра­кти­чних за­нять у ре­аль­них по­льо­вих умо­вах. Со­ці­аль­на спів­пра­ця бі­зне­су і дер­жа­ви до­по­мо­же за­пов­ни­ти про­га­ли- ну у су­ча­сній си­сте­мі під­го­тов­ки ка­дрів. Пер­шим кро­ком на шля­ху до ре­а­лі­за­ції ста­ло ство­ре­н­ня ла­бо­ра­то­рії ін­но­ва­цій у НУБіП. Цьо­го­річ уже вдру­ге всіх охо­чих сту­ден­тів за­про­си­ли на за­хід, де во­ни змо­гли отри­ма­ти но­ву ін­фор­ма­цію від фа­хів­ців ком­па­нії.

«Пі­джив­ле­н­ня азо­тни­ми до­бри­ва­ми — один із най­ва­жли­ві­ших ета­пів ре­а­лі­за­ції си­сте­ми удо­бре­н­ня зер­но­вих куль­тур, осо­бли­во пше­ни­ці ози­мої. Від за­без­пе­че­н­ня азо­том за­ле­жить рі­вень уро­жай­но­сті та якість про­ду­кції. Опе­ра­тив­не ви­зна­че­н­ня по­тре­би ро­слин в азо­тно­му піджив­лен­ні мо­же сут­тє­во за­оща­ди­ти ко­шти. Те­хно­ло­гії для ді­а­гно­сти­ки азо­тно­го жив­ле­н­ня по­стій­но удо­ско­на­лю­ю­ться, з’яв­ля­ю­ться но­ві ін­стру­мен­ти, які да­ють мо­жли­вість більш то­чно ви­зна­чи­ти па­ра­ме­три, що впли­ва­ють на ріст і роз­ви­ток ро­слин. Сьо­го­дні ви­ко­ри­сто­ву­ють мо­біль­ні ла­бо­ра­то­рії для ана­лі­зу ґрун­ту або рос- лин­но­го ма­те­рі­а­лу, спе­ці­аль­ні при­ла­ди, БПЛА, су­пу­тни­ко­ві знім­ки та ін. Ці ін­стру­мен­ти да­ють змо­гу отри­ма­ти ре­зуль­тат швид­ко і не­до­ро­го. Во­дно­час, ре­ко­мен­да­ції на осно­ві да­них ді­а­гно­сти­ки азо­тно­го жив­ле­н­ня до­зво­ля­ють опти­мі­зу­ва­ти до 30% ви­ко­ри­ста­н­ня азо­ту, збіль­ши­ти уро­жай­ність із пше­ни­ці від 8%, а ку­ку­ру­дзи — від 5%. Так, пі­джив­ле­н­ня, за ре­зуль­та­та­ми ді­а­гно­сти­ки на ТОВ «Бі­о­тех ЛТД», ми­ну­ло­го ро­ку дав при­ріст уро­жаю пше­ни­ці ози­мої від 0,5 т/ га», — роз­по­вів сту­ден­там-агро­но­мам Оле­ксій Та­ра­сен­ко, агро­хі­мік ком­па­нії AgriLab.

По­чи­на­є­ться ді­а­гно­сти­ка азо­тно­го жив­ле­н­ня із ви­зна­че­н­ня одно­рі­дних зон на осно­ві да­них роз­по­ді­лу ве­ге­та­тив­ної ма­си куль­ту­ри по­лем (ін­декс NDVI). Цю ін­фор­ма­цію мо­жна отри­ма­ти зав­дя­ки су­пу­тни­ко­вій зйом­ці чи за до­по­мо­гою дро­нів. Пі­дняв­ши в не­бо один із без­пі- ло­тни­ків, сту­ден­ти на вла­сні очі пе­ре­ко­на­ли­ся, що рі­зни­ця між ста­ном по­сі­вів на рі­зних ді­лян­ках по­ля по­мі­тна на­віть ві­зу­аль­но. Пі­сля збо­ру і опра­цю­ва­н­ня зі­бра­ної ін­фор­ма­ції по­ле ді­ли­ться на одно­рі­дні зо­ни за ін­де­ксом NDVI для про­ве­де­н­ня від­бо­ру ґрун­ту на ана­ліз. Клю­чо­ві по­ка­зни­ки для азо­тно­го жив­ле­н­ня — рН ґрун­ту, вмі­сту мі­не­раль­но­го азо­ту та ру­хо­мої сір­ки. Для опе­ра­тив­но­го ана­лі­зу мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пор­та­тив­ні ла­бо­ра­то­рії, з яки­ми уча­сни­ки про­е­кту AgriStart ма­ли на­го­ду по­пра­цю­ва­ти.

За­сто­су­ва­н­ня ме­то­дів і при­йо­мів ін­но­ва­цій ви­зна­чає рі­вень кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті як на зов­ні­шньо­му, так і на вну­трі­шньо­му рин­ках. Сьо­го­дні існує на­галь­на по­тре­ба за­сто­со­ву­ва­ти до­свід кра­їн, де ви­ко­ри­ста­н­ня су­ча­сних кей­сів вда­ло ре­а­лі­зо­ва­но і має ви­со­кі по­ка­зни­ки роз­ви­тку в усіх сфе­рах сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Са­ме то­му AgriLab роз­ро­бляє і впро­ва­джує ком­пле­ксні рі­ше­н­ня для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті агро­бі­зне­су. Адже ва­жли­во не ли­ше за­без­пе­чи­ти ви­со­ко­які­сним про­до­воль­ством на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни, а й від­по­від­а­ти ви­со­ким сві­то­вим стан­дар­там яко­сті, аби ма­ти змо­гу ста­ти актив­ним уча­сни­ком між­на­ро­дно­го рин­ку. Ко­ман­да

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.