Ре­гу­ля­то­ри ро­сту для сої — на­скіль­ки во­ни ва­жли­ві?

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Оль­га Вла­со­ва

Соя на­ле­жить до най­більш цін­них біл­ко­во-олій­них куль­тур сві­то­во­го зем­ле­роб­ства. В її на­сін­ні мі­сти­ться близь­ко 40% біл­ка і 20% жи­рів. Зав­дя­ки ве­ли­ко­му на­ро­дно­го­спо­дар­сько­му зна­чен­ню по­сів­ні пло­щі під нею в Укра­ї­ні збіль­шу­ю­ться. Ва­го­мим ре­зер­вом збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва сої є за­сто­су­ва­н­ня но­вих ре­гу­ля­то­рів ро­сту ро­слин і біо­пе­сти­ци­дів.

Хво­ро­би сої — один з основ­них фа­кто­рів, які де­ста­бі­лі­зу­ють ви­ро­бни­цтво про­ду­кції в Укра­ї­ні. У сві­то­во­му ро­слин­ни­цтві для її за­хи­сту все ча­сті­ше за­сто­со­ву­ють пре­па­ра­ти біо­ло­гі­чно­го по­хо­дже­н­ня. Бі­о­пре­па­ра­ти по­рів­ня­но з пе­сти­ци­да­ми хі­мі­чно­го по­хо­дже­н­ня ма­ють ви­со­ку оку­пність, не­шкі­дли­ві для люд­ства, тва­рин і нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. Се­ред ви­со­ко­ефе­ктив­них і най­менш ви­тра­тних роз­ро­бок ві­тчи­зня­ної аграр­ної на­у­ки за остан­ні ро­ки ва­го­ме мі­сце на­ле­жить впро­ва­джен­ню ві­тчи­зня­них ре­гу­ля­то­рів ро­сту ро­слин.

Одним зі спосо­бів сти­му­ля­ції ро­сту і роз­ви­тку ро­слин, під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті, яко­сті на­сі­н­ня сої, а та­кож стій­ко­сті ро­слин до шкі­дни­ків і хво­роб є за­сто­су­ва­н­ня ре­гу­ля­то­рів ро­сту. Ши­ро­ке ви­ко­ри­ста­н­ня ре­гу­ля­то­рів ро­сту ро­слин, які ма­ють рі­зно­бі­чний спектр дії, спри­яє зна­чно­му зни­жен­ню об­ся­гів за­сто­су­ва­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин від шкі­дни­ків і хво­роб. Крім то­го, во­ло­ді­ю­чи ан­ти­стре­со­ви­ми вла­сти­во­стя­ми, ре­гу­ля­то­ри ро­сту під­ви­щу­ють стій­кість ро­слин до низь­ких і ви­со­ких тем­пе­ра­тур, на­дли­шку во­ди, по­су­хи та за­мо­роз­ків.

За­сто­су­ва­н­ня ре­гу­ля­то­рів ро­сту за­без­пе­чує: під­ви­щує по­льо­ву схо­жість; роз­ви­ток роз­га­лу­же­ної ко­ре­не­вої си­сте­ми; при­ско­рює ріст і роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми, яка за­без­пе­чує ефе­ктив­не за­сво­є­н­ня по­жив­них еле­мен­тів, у то­му чи­слі ма­ло­роз­чин­них спо­лук фо­сфо­ру; змен­ше­н­ня ви­ля­га­н­ня по­сі­вів; під­си­лює роз­ви­ток по­верх­ні ли­ста, під­ви­щує вміст фо­то­син­те­ти­чних хло­ро­фі­лів; по­си­лює стій­кість до не­спри­я­тли­вих фа­кто­рів нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, та­ких як ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри, не­ста­ча або на­дли­шок сві­тла і во­ло­ги; під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті на 15–20%; по­кра­щує якість про­ду­кції. Ви­ро­бни­ки про­по­ну­ють ве­ли­кий спектр хі­мі­ка­тів, у то­му чи­слі і ре­гу­ля­то­ри ро­сту ро­слин, іно­ку­лян­ти, які мо­гли б сут­тє­во збіль­ши­ти вро­жай куль­ту­ри. Про­те не­ста­ча фі­нан­со­вих ре­сур­сів іно­ді стри­мує впро­ва­дже­н­ня у сіль­сько­го­спо­дар­ське ви­ро­бни­цтво на­у­ко­вих роз­ро­бок, які пе­ред­ба­ча­ють за­сто­су­ва­н­ня цих хі­мі­ка­тів.

Успіх за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня сої за­ле­жить не тіль­ки від які­сно­го і своє­ча­сно­го ви­ко­на­н­ня усьо­го ком­пле­ксу те­хно- ло­гі­чних за­хо­дів, але зна­чною мі­рою від кон­кре­тно взя­то­го агро­те­хні­чно­го при­йо­му, який по­ви­нен від­по­від­а­ти як агро­клі­ма­ти­чним умо­вам ви­ро­бни­цтва, так і сор­то­вим осо­бли­во­стям сої.

Не­від’єм­ною ча­сти­ною ін­тен­сив­них те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня є ви­ко­ри­ста­н­ня ре­гу­ля­то­рів ро­сту ро­слин.

Під­твер­дже­но не­об­хі­дність оброб­ки на­сі­н­ня сої ре­гу­ля­то­ра­ми ро­сту, які спри­я­ють зна­чно­му під­ви­щен­ню про­ду­ктив­но­сті куль­ту­ри за не­зна­чних еко­но­мі­чних ви­трат. Ви­ве­де­н­ня но­вих сор­тів сої ви­кли­кає не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня до­слі­джень ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня ре­гу­ля­то­рів ро­сту ро­слин як в чи­сто­му ви­гля­ді, так і за ін­ших умов.

Су­ча­сні ре­гу­ля­то­ри ро­сту ро­слин об’єд­на­ні в три ве­ли­кі гру­пи: гор­мо­наль­ні ін­гі­бі­то­ри ро­сту — ети­лен, аб­сци­зо­ва ки­сло­та (АБК); гор­мо­наль­ні сти­му­ля­то­ри ро­сту — ау­ксин, гіб­бе­ре­лін, ци­то­кі­нін та їх син­те­ти­чні ана­ло­ги; сти­му­ля­то­ри та ін­гі­бі­то­ри ро­сту: ен­до­ге­ні — фе­но­ли, ку­ма­рин, ві­та­мі­ни; ек­зо­ге­ні — ре­тар­дан­ти, мор­фа­кті­ни.

Во­ни рі­зня­ться спе­ци­фі­чні­стю дії, об­умов­ле­ною рі­зною хі­мі­чною при­ро­дою, яка ви­зна­ча­є­ться ти­пом гор­мо­ну. Ко­жний клас фі­то­гор­мо­нів має пев­ний ха­ра­ктер­ний вплив і, за­ле­жно від об’єкту або кон­цен­тра­ції, мо­же впли­ва­ти на рі­зні ро­сто­ві про­це­си. По­трі­бно від­мі­ти­ти, що мо­ле­ку­ляр­на при­ро­да та ме­ха­нізм дії біль­шо­сті фі­то­гор­мо­нів оста­то­чно не ви­вче­ні, що пов’яза­но з ши­ро­тою спе­ктра фі­зіо­ло­гі­чної їх дії та по­ді­бні­стю скла­ду пре­па­ра­тів. Се­ред хі­мі­чних ре­чо-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.