Ди­фе­рен­ці­йо­ва­не вне­се­н­ня до­брив — ін­стру­мент ре­а­лі­за­ції да­них ана­лі­зу ґрун­ту

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Оле­ксій Та­ра­сен­ко

Су­ча­сні те­хно­ло­гії швид­ки­ми тем­па­ми вхо­дять у сіль­ське го­спо­дар­ство Укра­ї­ни. Зда­є­ться, тіль­ки вчо­ра ми на­вчи­ли­ся ко­ри­сту­ва­ти­ся комп’юте­ром, а сьо­го­дні во­ни (в то­му чи ін­шо­му ви­гля­ді) да­ють нам під­каз­ки й до­по­ма­га­ють ке­ру­ва­ти по­лем і кон­тро­лю­ва­ти ріст та роз­ви­ток куль­тур. По­сту­по­во го­спо­дар­ства впро­ва­джу­ють ін­но­ва­ції. Мо­жли­во, при­чи­ною цьо­го ста­ла скру­тна еко­но­мі­чна си­ту­а­ція і не­об­хі­дність шу­ка­ти шля­хи опти­мі­за­ції ви­ро­бни­цтва, змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­ще­ної про­ду­кції. Факт за­ли­ша­є­ться фа­ктом: впро­ва­дже­н­ня то­чно­го зем­ле­роб­ства йде по­сту­по­во, але не­від­во­ро­тно…

Пер­ше за­пи­та­н­ня: як ви­зна­чи­ти, чи по­трі­бно впро­ва­джу­ва­ти ДВД на кон­кре­тно­му по­лі? Від­по­відь на ньо­го мо­же да­ти до­свід го­спо­да­рю­ва­н­ня. Якщо стро­ка­тість уро­жай­но­сті на по­лі ви­со­ка, впро­ва­джу­ва­ти ДВД дій­сно по­трі­бно.

Стро­ка­тість мо­жна оці­ни­ти за кар­та­ми вро­жай­но­сті або за до­по­мо­гою мо­ні­то­рин­гу (су­пу­тни­ко­во­го чи без­пі­ло­тно­го) про­тя­гом ве­ге­та­ції куль­тур. У при­го­ді ста­нуть ін­де­кси NDVI, LAI або RGB-зо­бра­же­н­ня. Ін­ко­ли на­віть ві­зу­аль­но в по­лі ви­окрем­лю­ю­ться ді­лян­ки, які що­ро­ку ви­мо­ка­ють. Мо­жли­вість отри­ма­ти вро­жай не­ви­со­ка, про­те ці ді­лян­ки за­сі­ва­ють по­сів­ним ма- те­рі­а­лом, обро­бля­ють пе­сти­ци­да­ми, удо­брю­ють… Пло­ща та­ких «ви­мо­чок» мо­же бу­ти від де­кіль­кох ква­дра­тних ме­трів до кіль­кох ге­кта­рів.

Оці­нив­ши стро­ка­тість, пе­ре­хо­ди­мо до ви­зна­че­н­ня ді­ля­нок, на яких від­би­ра­ти­ме­мо зраз­ки ґрун­ту. Є два шля­хи: 1) ви­ді­ле­н­ня зон по­ля; 2) фор­му­ва­н­ня сі­тки від­бо­ру з пев­ною де­та­лі­за­ці­єю.

Для зо­наль­но­го від­бо­ру не­об­хі­дно зі­бра­ти ма­кси­маль­но мо­жли­ву кіль­кість ша­рів ін­фор­ма­ції: кар­ти вро­жай­но­сті за остан­ніх 3–5 ро­ків, роз­по­ді­лу ін­де­ксу NDVI, ре­льє­фу, ґрун­тів, кар­то­гра­ми еле­ктро­про­від­но­сті, вмі­сту еле­мен­тів жив­ле­н­ня то­що. Іде­аль­ний ва­рі­ант: що біль­ше ша­рів за­ді­я­но, то кра­ще.

Зо­наль­ний від­бір най­більш прийня­тний для ви­яв­ле­н­ня про­блем­них ді­ля­нок по­ля, пе­ре­вір­ки ефе­ктив­но­сті до­брив і ство­ре­н­ня карт-зав­дань для ДВД. Одна із ці­лей від­бо­ру за зо­на­ми — ви­зна­че­н­ня доз до­брив для пі­джив­ле­н­ня зер­но­вих куль­тур. Це по­ясню­є­ться мо­жли­ві­стю опе­ра­тив­но від­би­ра­ти зраз­ки й іден­ти­фі­ку­ва­ти не­о­дно­рі­дні ді­лян­ки по­ля на кон­кре­тно­му ета­пі ро­сту і роз­ви­тку куль­ту­ри. У то­чно­му зем-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.