Тра­ктор­ні ню­ан­си

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ва­силь Чер­кас

Пе­ре­ва­ги та не­до­лі­ки гу­се­ни­чних тра­кто­рів у роз­рі­зі еко­но­мі­чної до­ціль­но­сті їх ви­ко­ри­ста­н­ня

У су­ча­сно­му аграр­но­му ком­пле­ксі Укра­ї­ни гу­се­ни­чні тра­кто­ри по­сі­да­ють по­ки що до­во­лі скром­не мі­сце. Їх ні­би є до­сить ба­га­то, якщо по­ра­ху­ва­ти усі ма­ши­ни, що пра­цю­ють у рі­зних ре­гіо­нах, однак на ді­лі та­кі тра­кто­ри за­сто­со­ву­ю­ться пе­ре­ва­жно в агро­хол­дин­гах чи ве­ли­ких го­спо­дар­ствах, де бе­ре­ться до ува­ги фа­ктор ущіль­не­н­ня грун­ту.

Хо­ча ува­га до мо­де­лей на гу­се­ни­чно­му хо­ду зро­стає па­ра­лель­но зі сві­то­ви­ми трен­да­ми. До­ста­тньо по­гля­ну­ти на пе­ре­лік но­вих мо­де­лей по­пе­ре­дніх ро­ків ві­до­мих сві­то­вих ви­ро­бни­ків, та­ких як, ска­жі­мо, Case IH чи John Deere, аби пе­ре­ко­на­ти­ся у цьо­му. Агро­бі­знес кра­їн За­хо­ду орі­єн­ту­є­ться на вдо­ско­на­ле­н­ня рі­зних ла­нок ви­ро­бни­чо­го про­це­су у ро­слин­ни­цтві, і се­ред них — про­ти­дія ущіль­нен­ню грун­ту та еко­но­мія паль­но­го.

Пер­ший чин­ник по­ясню­є­ться про­сто. Су­мар­на пло­ща гу­се­ни­чних тра­кто­рів у по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним по­ка­зни­ком ко­ліс тра­кто­ра є біль­шою у се­ре­дньо­му на 40–60%. Від­по­від­но, мен­шим є тиск на грунт ба­га­то­тон­ної ма­ши­ни і, як ре­зуль­тат, зни­жу­є­ться по­ка­зник ущіль­не­н­ня. Са­ме то­му гу­се­ни­чні ма­ши­ни є по­пу­ляр­ни­ми у тих агро­ком­па­ні­ях, де ува­жно став­ля­ться до ущіль­не­н­ня грун­ту, вва­жа­ю­чи йо­го зни­же­н­ня одним із фа­кто­рів збе­ре­же­н­ня ро­дю­чо­сті грун­ту. Яскра­вим укра­їн­ським при­кла­дом у цьо­му пла­ні є ві­до­мий агро­хол­динг «За­хі­дний Буг», на чи­їх по­лях пра­цю­ють кла­си­чні дво­гу­се­ни­чні тра­кто­ри Challenger.

Хо­ча за­ра­ди об’єктив­но­сті слід на­го­ло­си­ти, що ви­ко­ри­ста­н­ня гу­се­ни­чних тра­кто­рів не є па­на­це­єю про­ти ви­ни­кне­н­ня ущіль­нень, оскіль­ки не мен­ший, а той біль­ший тиск на грунт здій­сню­ють за­пов­не­ні зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни та ма­ши­ни-зер­но­во­зи в по­лі. Над­то ж бу­ря­ко­зби­раль­на те­хні­ка. Пе­ре­ве­сти ж парк го­спо­дар­ства ціл­ко­ви­то на гу­се­ни­чні тра­ки — за­до­во­ле­н­ня не най­де­шев­ше і не зав­жди до­ціль­не як з еко­но­мі­чної, так і ло­гі­сти­чної то­чок зо­ру.

Еко­но­мі­чна до­ціль­ність гу­се­ни­чних тра­кто­рів по­ясню­є­ться їх ви­щим ко­е­фі­ці­єн­том зче­пле­н­ня із по­верх­нею грун­ту та, від­по­від­но, пе­ре­да­чі по­ту­жно­сті на тя­го­ве зу­си­л­ля і мі­ні­маль­ним по­ка­зни­ком бу­ксу­ва­н­ня. Про­сті­ше ка­жу­чи, зав­дя­ки біль­шій пло­щі кон­та­кту ма­ши­на впев­не­ні­ше сто­їть на зем­лі.

Річ у тім, що ли­ше 45–55% по­ту­жно­сті дви­гу­на зви­чай­ний тра­ктор зда­тний пе­ре­тво­рю­ва­ти в тя­го­ве зу­си­л­ля. Ре­шта ви­тра­ча­є­ться на бу­ксу­ва­н­ня, ство­ре­н­ня ко­лії, опір ко­чен­ню та ін­ші фі­зи­чні яви­ща. То­му в прин­ци­пі ко­лі­сні тра­кто­ри ма­ють обме­же­ний ре­сурс на­ро­щу­ва­н­ня ре­аль­но­го тя­го­во­го зу­си­л­ля, хо­ча це су­пе­ре­чли­ве пи­та­н­ня. На­то­мість ко­е­фі­ці­єнт бу­ксу­ва­н­ня гу­се­ни­чних тра­кто­рів рід­ко пе­ре­ви­щує 5%, на від- мі­ну від ко­лі­сних ма­шин, де він за­зви­чай пе­ре­бу­ває у ме­жах 20%. Зав­дя­ки цьо­му гу­се­ни­чна ма­ши­на ви­ко­ри­сто­вує мен­шу кіль­кість паль­но­го в по­рів­нян­ні з ко­лі­сною. І до­да­мо, що ця пе­ре­ва­га у ро­бо­ті з при­чі­пни­ми агре­га­та­ми дає змо­гу пра­цю­ва­ти із мо­де­ля­ми із шир­шим за­хва­том, а от­же, ро­би­ти мен­ше кіль­кість про­хо­дів, ви­ко­ну­ю­чи за­ра­зом біль­ший об­сяг.

Однак за­ра­ди спра­ве­дли­во­сті на­го­ло­си­мо, що у ві­тчи­зня­них агро­но­мі­чних ре­а­лі­ях на пер­ший план ви­хо­дять де­що ін­ші пе­ре­ва­ги гу­се­ни­чних тра­кто­рів. Ма­буть, най­го­лов­ні­ша се­ред них — зда­тність за­хо­ди­ти ра­ні­ше в по­ле на по­ча­тку се­зо­ну. Себ­то ра­ні­ше ви­ко­ну­ва­ти те­хно­ло­гі­чні зав­да­н­ня з обро­бі­тку грун­ту та сів­би, що за умов май­же мит­тє­во­го пе­ре­хо­ду від зи­ми до лі­та, які спо­сте­рі­га­ю­ться впро­довж остан­ніх ро­ків, до­зво­ляє за­без­пе­чи­ти по­сі­ви до­да­тко­вою во­ло­гою на стар­ті. У по­єд­нан­ні з які­сним ши­ро­ко­за­хва­тним по­сів­ним агре­га­том, спро­мо­жним про­ва­ди­ти ви­сів у пе­ре­зво­ло­же­ний грунт, гу­се­ни­чний тра­ктор зда­тен по­зи­тив­но змі­ни­ти «роз­кла­ди» під час ве­сня­ної по­сів­ної.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.