Щоб ір­жа пше­ни­ці не до­шку­ля­ла

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ігор Стор­чо­ус

Хво­ро­би пше­ни­ці, що ви­кли­ка­ю­ться ви­да­ми ір­жі, є най­по­ши­ре­ні­ши­ми і най­ча­сті­ше зу­стрі­ча­ю­ться. Ма­со­вість по­ши­ре­н­ня і швид­кість їх на­ро­ста­н­ня при­зво­дить в окре­мі ро­ки до зна­чних втрат уро­жаю зер­на.

Шкі­дли­вість цих за­хво­рю­вань по­ля­гає го­лов­ним чи­ном у по­ру­шен­ні ни­ми нор­маль­но­го роз­ви­тку ро­слин: по­си­лю­є­ться транспі­ра­ція та ди­ха­н­ня, змен­шу­є­ться ін­тен­сив­ність фо­то­син­те­зу й актив­ність фер­мен­тів, пе­ред­ча­сно вси­хає ли­стя. Най­більш по­ши­ре­ни­ми є три ви­ди ір­жі: бу­ра, жов­та і лі­ній­на, або сте­бло­ва.

Збу­дни­ком бу­рої лис­тко­вої ір­жі є дво­дом­ний гриб Puccinia reconditа f. sp. tritici (Rob. ex. Desm) (Puccі­nia triticina Ericss). Втра­ти вро­жаю від хво­ро­би за­ле­жать від стро­ків ма­кси­маль­но­го її роз­ви­тку, стій­ко­сті сор­ту, те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня і мо­жуть до­ся­га­ти від 3 до 10-15 ц/га і біль­ше. За та­ких умов зна­чно по­гір­шу­ю­ться які­сні по­ка­зни­ки, а са­ме змен­шу­є­ться на­ту­ра зер­на, скло­ви­дність, вміст си­рої клей­ко­ви­ни, си­ла бо­ро­шна. Хво­ро­ба по­ши­ре­на по­всю­ди, осо­бли­во в Лі­со­сте­пу, на По­ліс­сі, а в сте­по­вій зо­ні — в умо­вах зро­ше­н­ня.

На­ве­сні во­на роз­ви­ва­є­ться сла­бо. Тіль­ки по­чи­на­ю­чи з фа­зи ко­ло­сі­н­ня, ін­тен­сив­но роз­ви­ва­є­ться і до­ся­гає ма­кси­му­му в фа­зах цві­ті­н­ня-мо­ло­чної сти­гло- сті. Зна­чне ура­же­н­ня верх­ньо­го лис­тка при­зво­дить до зни­же­н­ня уро­жай­но­сті на 40% і біль­ше.

З’яв­ля­є­ться за­хво­рю­ва­н­ня пе­ре­ва­жно на лис­тках, рід­ше — на лис­тко­вих пі­хвах і сте­блах. Спо­ча­тку, як пра­ви­ло, на верх­ньо­му бо­ці лис­тків ви­ни­ка­ють без­ла­дно роз­мі­ще­ні ір­жа­сто-бу­рі уре­ди­нії. З ча­сом епі­дер­міс роз­ри­ва­є­ться, уре­ди­ні­о­спо­ри звіль­ня­ю­ться, роз­но­ся­ться ві­тром, кра­пля­ми до­щу. Пі­зні­ше, че­рез 10-15 днів, під епі­дер­мі­сом утво­рю­ю­ться те­лі­опу­сту­ли чор­но­го ко­льо­ру з те­лі­о­спо­ра­ми. Збу­дник бу­рої ір­жі ге­те­ро­ген­ний за ві­ру­лен­тні­стю та агре­сив­ні­стю.

Дже­ре­лом ін­фе­кції є ура­же­ні бу­рою ір­жею по­сі­ви пше­ни­ці та ди­кі зла­ки. Від них ві­дбу­ва­є­ться ура­же­н­ня па­да­ли­ці пше­ни­ці, з якої ін­фе­кція по­ши­рю­є­ться на осін­ні по­сі­ви. Зи­мує па­то­ген уре­ди­ні­о­гри­бни­цею.

За­ра­же­н­ня ро­слин ві­дбу­ва­є­ться за тем­пе­ра­ту­ри від 2,5°С до 31°С (опти­мум 15-25°С) за умов на­яв­но­сті кра­пель ро­си чи до­щу на лис­тках. Ін­ку­ба­цій­ний пе­рі­од, за­ле­жно від тем­пе­ра­ту­ри і стій­ко­сті сор­ту, три­ває від 5 до 18 днів. За ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од гриб утво­рює кіль­ка ге­не­ра­цій. Ма­кси­маль­ний роз­ви­ток хво­ро­би, як пра­ви­ло, спо­сте­рі­га­є­ться у фа­зі цві­ті­н­ня-мо­ло­чна сти­глість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.