Як за­кла­сти ви­гі­дний сад

Agrobusiness Segodni - - Ідеї & тренди - Во­ло­ди­мир Вов­чук

У га­лу­зі са­дів­ни­цтва за остан­ні ро­ки про­йшли які­сні змі­ни — під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті на­са­джень, ви­со­кий про­цент то­вар­но­сті пло­дів, змен­ше­н­ня ви­трат пра­ці в роз­ра­хун­ку на цен­тнер ви­ро­ще­ної про­ду­кції.

Са­дів­ни­кам, осо­бли­во без до­сві­ду, під час за­кла­да­н­ня са­дів слід звер­ну­ти ува­гу на де­які еле­мен­ти те­хно­ло­гії, не­до­три­ма­н­ня яких впли­ва­ти­ме на про­ду­ктив­ність на­са­джень про­тя­гом усьо­го ча­су їхньої екс­плу­а­та­ції:

1. У са­дах із пло­щин­ним фор­му­ва­н­ням кро­ни не ви­са­джу­ють сла­бо­ро­слих і сор­тів ти­пу «спур» на кар­ли­ко­вій під­ще­пі М9 — за та­кої сор­то­під­ще­пної ком­бі­на­ції де­ре­ва ро­стуть сла­бо, і уро­жай­ність їх низь­ка. Фор­му­ва­ти кро­ну на кар­ли­ко­вих під­ще­пах кра­ще в ком­бі­на­ції із се­ре­дньо­та силь­но­ро­сли­ми ско­ро­плі­дни­ми сор­та­ми.

2. У са­дах із ви­со­ко­щіль­ним роз­мі­ще­н­ням де­рев основ­ним обме­жу­валь­ним фа­кто­ром є осві­тле­н­ня кро­ни. У яблу­ні для отри­ма­н­ня пло­дів нор­маль­них роз­мі­рів, ха­ра­ктер­них для пев­но­го сор­ту, по­трі­бно ма­ти в кро­ні осві­тле­ність 50% пов­но­го ден­но­го осві­тле­н­ня, а для пло­дів з ін­тен­сив­ним за­барв­ле­н­ням — 70%. У гли­би­ні кро­ни по­над 1,5 м не­до­ста­тньо сві­тла для утво­ре­н­ня ви­со­ко­які­сних пло­дів. Опти­маль­на ши­ри­на пло­до­вої сті­ни для яблу­ні — до 1,5 м, гру­ші — 1,2 м. За та­кої ши­ри­ни кро­ни де­ре­во отри­мує най­кра­щу осві­тле­ність та ма­кси­маль­ну за­пов­не­ність обро­ста­ю­чою пло­до­вою де­ре­ви­ною. Кро­ни до­бре осві­тлю­ю­ться, якщо ши­ри­на між­рядь пе­ре­ви­щує ви­со­ту пло­до­вої сті­ни не мен­ше як в 1,2–1,5 ра­зів, а від­стань між пло­до­ви­ми сті­на­ми (сві­тло­вий ко­ри­дор) ста­но­вить не мен­ше по­ло­ви­ни ви­со­ти пло­до­вої сті­ни. 3. Між­ря­д­дя за­сі­ва­ють ба­га­то­рі­чни­ми тра­ва­ми тіль­ки в то­му ви­пад­ку, якщо є га­ран­то­ва­не зро­ше­н­ня. 4. Не­об­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти іму­но­ло­гі­чні осо­бли­во­сті сор­тів. В одно­му квар­та­лі са­ду ви­са­джу­ва­ти сор­ти, що ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться одна­ко­вим рів­нем стій­ко­сті до гриб­ко­за­хво­рю­вань сор­тів. Об­ся­ги за­вих за­хво­рю­вань. сто­су­ва­н­ня за­со­бів за­хи­сту рос5. До­три­му­ва­ти­ся про­сто­ро­лин у та­ких са­дах на 40–50% вої ізо­ля­ції між мо­ло­ди­ми мен­ший, ніж зі зви­чай­ни­ми на­са­дже­н­ня­ми та ста­ри­ми сор­та­ми. са­да­ми. Осо­бли­ву не­без­пе­Най­більш шко­до­чин­ні хво­ку ста­нов­лять роз­па­йо­ва­ні ро­би зер­ня­тко­вих — пар­ша в свій час кол­го­спні са­ди, та бо­ро­шни­ста ро­са, то­му і си­я­кі мо­жуть ста­ти по­стій­сте­ма за­хи­сту са­дів най­більш ним дже­ре­лом ін­фе­кцій­спря­мо­ва­на са­ме про­ти них. них хво­роб та роз­са­дни­ком Сор­ти, не стій­кі до гриб­ко­шкі­дни­ків. Не мо­жна ви­пу­вих за­хво­рю­вань, по­тре­бу­ють ска­ти з ви­ду і лі­со­за­хи­сні за се­зон до 15–20 обро­бок отна­са­дже­н­ня, по­ро­ди де­рев ру­то­хі­мі­ка­та­ми, в той же час яких ма­ють ба­га­то спіль­них для ре­зи­стен­тних до­ста­тньо із пло­до­ви­ми куль­ту­ра­ми7.5– шкі­дни­ків та хво­роб.

УПра­виль­ний ви­бір сор­тів

Ва­жли­ва пе­ред­умо­ва отри­ма­н­ня ви­со­ко­які­сно­го при­бу­тко­во­го са­ду — за­клад­ка са­ду са­джан­ця­ми імун­них та з ви­со­кою стій­кі­стю до гриб­ко­вих

ра­зі ви­бо­ру сор­тів слід вра­хо­ву­ва­ти:

1. по си­лі ро­сту, па­го­но­твор­чій зда­тно­сті, ско­ро­плі­дно­сті, су­мі­сно­сті зі сла­бо­ро­сли­ми під­ще­па­ми сор­ти по­вин­ні бу­ти при­да­тні для за­сто­су­ва­н­ня те­хно­ло­гій су­ча­сно­го ін­тен­сив­но­го са­дів­ни­цтва. 2. По­при да­ні де­яких до­слі­дни­ків, що ге­ни ре­зи­стен­тно­сті не­га­тив­но впли­ва­ють на сма­ко­ві яко­сті пло­дів, ба­га­то сор­тів яблу­ні та гру­ші укра­їн­ської се­ле­кції пра­кти­чно не ура­жу­ю­ться пар­шею, пля­ми­сто­стя­ми ли­стя, ба­кте­ріо­за­ми, бо­ро­шни­стою ро­сою та ма­ють до­брі сма­ко­ві яко­сті.

3. Є ду­же гар­ні сор­ти за­ру­бі­жної се­ле­кції, але не у всіх грун­то­во-клі­ма­ти­чних зо­нах во­ни ве­дуть се­бе одна­ко­во. Де­які з них ефе­ктив­но ре­а­лі­зу­ють свій біо­ло­гі­чний по­тен­ці­ал, а ін­ші втра­ча­ють в уро­жай­но­сті, не­ста­біль­но пло­до­но­сять, втра­ча­ють стій­кість до шкі­дни­ків і хво­роб.

4. Сорт по­ви­нен від­по­від­а­ти клі­ма­ти­чним стан­дар­там ре­гіо­ну. Під час ви­бо­ру сор­то­во­го скла­ду ба­жа­но

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.