Но­вий осе­ре­док під­трим­ки агра­рі­їв Кі­ро­во­град­щи­ни від­кри­то

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Дми­тро Ра­діо­нов

29 трав­ня у м. Кро­пив­ни­цький ТОВ «Тор­го­вий дім «Агро­а­льянс» від­крив по­ту­жний центр з об­слу­го­ву­ва­н­ня та про­да­жу те­хні­ки Case IH, який по­кли­ка­ний ста­ти на­дій­ним осе­ред­ком під­трим­ки сіль­го­спви­ро­бни­ків Цен­траль­ної Укра­ї­ни.

Бу­ти ближ­чим до клі­єн­та…

Роз­та­шо­ва­ний за адре­сою про­спект Ін­же­не­рів, 1 но­вий центр «ТД «Агро­а­льянс» із пер­шо­го по­гля­ду вра­жає сво­ї­ми мас­шта­ба­ми. Це при­бли­зно 3 га зем­лі, які за­йма­ють ви­став­ко­вий май­дан­чик для те­хні­ки, офі­сна бу­дів­ля, де­мон­стра­цій­ний по­лі­гон для тест-драй­вів і, зви­чай­но, най­го­лов­ні­ше — ве­ли­кі ан­га­ри скла­ду за­па­сних ча­стин і сер­ві­сної май­стер­ні. Одним сло­вом, чи­слен­ним агра­рі­ям, які за­ві­та­ли на від­кри­т­тя по­ту­жно­стей, бу­ло що оці­ню­ва­ти і до чо­го при­див­ля­тись.

Го­лов­ну при­чи­ну зна­чних ін­ве­сти­цій і, во­дно­час, клю­чо­ву ме­ту ді­яль­но­сті но­во­го ди­лер­сько­го цен­тру під час уро­чи­сто­го від­кри­т­тя окре­слив бі­знес-ди­ре­ктор Case IH у Схі­дній Єв­ро­пі, кра­ї­нах Бал­кан­сько­го п-ва, Укра­ї­ни та Мол­до­ви Ха­ральд Бой­тлен­нер: «Case IH ві­до­ма сво­єю те­хні­кою та рі­зно­ма­ні­тни­ми сер­ві­са­ми, ство­ре­ни­ми за най­су­ча­сні­ши­ми стан­дар­та­ми. Йти в но­гу з ча­сом ва­жли­во, але цьо­го за­ма­ло, аби ко­ри­сту­ва­чі на­ших рі­шень бу­ли за­до­во­ле­ні. Для успі­шно­го бі­зне­су нам ва­жли­во бу­ти ближ­чим до вас, аби кра­ще ро­зу­мі­ти ва­ші ло­каль­ні по­тре­би та опе­ра­тив­ні­ше ре­а­гу­ва­ти на ва­ші за­пи­ти. То­му для ме­не від­кри­т­тя но­во­го ди­лер­сько­го цен­тру — це зав­жди гор­дість і за­до­во­ле­н­ня. Зви­чай­но, ми ба­га­то в чо­му за­ле­жи­мо від на­ших офі­цій­них дистриб'юто­рів, але «ТД «Агро­а­льянс» уже 17-ий рік по­спіль до­во­дить, що він був і до­сі є силь­ним та від­по­від­аль­ним пар­тне­ром Case IH. Те, що на за­хід за­ві­та­ла та­ка кіль­кість сіль­го­спви­ро­бни­ків, — чер­го­ве під­твер­дже­н­ня цьо­го. Я ду­же ра­дий, що від­те­пер у Кро­пив­ни­цько­му, ва­жли­во­му агро­бі­знес-ре­гіо­ні, ді­я­ти­ме та­кий по­ту­жний центр».

…за сер­ві­сним об­слу­го­ву­ва­н­ням Для усіх го­спо­дарств сер­віс — це клю­чо­ва гра­фа оцін­ки ди­лер­сько­го цен­тру та ком­па­нії-дистриб'юто­ра за­га­лом. І тут «Агро­а­льян­су» є чим по­хва­ли­тись. Адже в цій май­стер­ні від­бу­ва­ти­му­ться ре­мон­ти будь-якої скла­дно­сті: агре­га­тні, ве­ли­ко­ву­зло­ві та ка­пі­таль­ні. Що­до остан­ніх, то мо­жли­во­сті бо­ксу до­зво­ля­ють здій­сню­ва­ти ка­пі­таль­ний ре­монт 12 тра­кто­рів одно­ча­сно.

«На ба­зі цен­тру вже пра­цю­ють 6 ви­їзних сер­ві­сних бри­гад, які ді­ють у ра­ді­у­сі 150200 км. Ідея в то­му, щоб во­ни що­дня вер­та­лись на ба­зу, адже, як по­ка­зує пра­кти­ка, ро­бо­ти в три­ва­лих від­ря­дже­н­нях не­ефе­ктив­ні. В са­мій май­стер­ні без­ви­їзно пра­цю­ють мо­то­рист, агре­га­тник, слю­са­рі та мий­ни­ки», — за­зна­чає ке­рів­ник сер­ві­сної слу­жби «ТД «Агро­а­льянс» Ві­ктор По­но­мар­чук.

…із за­без­пе­че­н­ня за­па­сни­ми ча­сти­на­ми Від­по­від­ний і склад за­па­сних ча­стин — це близь­ко 3000 мІ одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня. «Та­ка ве­ли­ка пло­ща по­ясню­є­ться тим, що цей склад є цен­траль­ним: сю­ди на­прав­ле­ні всі по­став­ки з-за кор­до­ну, від­по­від­но, й тут збе­рі­га­ти­му­ться зап­ча­сти­ни усіх ка­те­го­рій: від най­більш по­пу­ляр­них по­зи­цій (близь­ко 20 тис. най­ме­ну­вань)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.