В Укра­ї­ні по­біль­ша­ло агро­хол­дин­гів

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

На кі­нець ми­ну­ло­го ро­ку в Укра­ї­ні на­лі­чу­ва­ло­ся 93 агро­хол­дин­ги, які обро­бля­ють 29% сіль­го­сп­зе­мель. Як пе­ре­дає «Про­Агро» з по­си­ла­н­ням на «Де­ло», про це свід­чать да­ні до­слі­дже­н­ня, про­ве­де­но­го УКАБ.

На­при­клад, ще 5 ро­ків то­му в кра­ї­ні бу­ло 80 сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, ко­трі обро­бля­ють по­над 10 тис. га сіль­сько­го­спо­дар­ської зем­лі. Та­ким чи­ном, за 5 ро­ків в Укра­ї­ні з’яви­ло­ся 13 но­вих агро­хол­дин­гів.

Крім то­го, зріс за­галь­ний їхній зе­мель­ний банк із 5,6 млн га до 5,95 млн га то­рік, або 6,3%.

З огля­ду на ди­на­мі­ку остан­ніх ро­ків, в асо­ці­а­ції очі­ку­ють про­дов­же­н­ня цих трен­дів. При цьо­му до­слі­дже­н­ня по­ка­за­ло, що агро­хол­дин­ги не­рів­но­мір­но пред­став­ле­ні в обла­стях Укра­ї­ни. Най­біль­ше їх в цен­трі та на пів­но­чі кра­ї­ни — на Ки­їв­щи­ні (32), Чер­ні­гів­щи­ні (28) і Пол­тав­щи­ні (26). Най­мен­ша — у За­кар­пат­ській (1), Лу­ган­ській (5) та Чер­ні­ве­цькій (5) обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.