Україна ціл­ком мо­же ста­ти ха­бом роз­роб­ки і впро­ва­дже­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій для агра­рі­їв

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

бок і обме­жує ви­ко­ри­ста­н­ня уже на­яв­них. До при­кла­ду, у Фран­ції за­бо­ро­не­но авіав­не­се­н­ня пе­сти­ци­дів до ґрун­ту. І та­ких мо­мен­тів без­ліч. В Укра­ї­ні до­сить ма­ло по­ді­бних за­бо­рон.

На­яв­ні ре­сур­си і мо­жли­во­сті є не­о­дмін­ною пе­ре­ва­гою та при­ва­бли­вою сто­ро­ною для за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій. До­ста­тньо ве­ли­кі ком­па­нії за­ці­кав­ле­ні у від­крит­ті тут сво­їх фі­лій.

Основ­ні від­мін­но­сті у ве­ден­ні сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті між Укра­ї­ною і Фран­ці­єю: рі­зний під­хід до спра­ви. В Укра­ї­ні зде­біль­шо­го фер­мер­ство — це за­ня­т­тя за­ра­ди отри­ма­н­ня при­бу­тку. У Фран­ції пе­ред­усім це ро­дин­на спра­ва, фі­нан­со­ві ви­го­ди дру­го­ря­дні; но­во­вве­де­н­ня. В Укра­ї­ні до­сить ба­га­то но­ва­то­рів, які вкла­да­ють свої вла­сні ко­шти в той чи ін­ший про­ект, аби пе­ре­ві­ри­ти йо­го в дії. У Фран­ції більш схиль­ні спи­ра­тись на до­свід ін­ших. Ва­жли- во від­мі­ти­ти, що в кра­ї­нах ЄС до­сить ба­га­то гран­то­вих ко­штів і дер­жав­них про­грам, спря­мо­ва­них на роз­ви­ток та під­трим­ку фер­мер­ства. То­му за­зви­чай ви­про­бу­ва­н­ня чо­гось но­во­го від­бу­ва­є­ться за ра­ху­нок за­лу­че­них ко­штів; роз­мір го­спо­дарств. У Фран­ції від­чу­тно мен­ші фер­ми, се­ре­дній роз­мір яких 66 га, в той час як Укра­ї­ні — 2000 га.

Без­умов­но, обмін до­сві­дом і спів­пра­ця з іно­зем­ни­ми фа­хів­ця­ми мо­же бу­ти до­сить ефе­ктив­ни­ми. Але на­ра­зі ду­же ва­жли­во під­три­му­ва­ти укра­їн­ських роз­ро­бни­ків на всіх мо­жли­вих рів­нях. Ви­ко­ри­ста­н­ня які­сно кра­щої те­хно­ло­гії є вва­жли­вою скла­до­вою про­це­су фор­му­ва­н­ня ефе­ктив­ної ді­яль­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.