Що при­не­се агра­рі­ям «За­кон про кон­со­лі­да­цію зе­мель»?

Agrobusiness Segodni - - Актуальна розмова -

На­при­кін­ці трав­ня Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла за осно­ву про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни № 6049-д під на­звою, якої не ви­мо­ви­ти, не пе­ре­вів­ши по­ди­ху: «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня ко­ле­ктив­ної вла­сно­сті на зем­лю, удо­ско­на­ле­н­ня пра­вил зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня у ма­си­вах зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, за­по­бі­га­н­ня рей­дер­ству та сти­му­лю­ва­н­ня зро­ше­н­ня в Укра­ї­ні». Агра­рії вже всти­гли при­ду­ма­ти для цьо­го до­ку­мен­та ко­ро­тку на­зву — «За­кон про кон­со­лі­да­цію зе­мель». Про на­слід­ки прийня­т­тя йо­го для агро­ви­ро­бни­ків ми роз­мов­ля­є­мо з адво­ка­том, ди­ре­кто­ром Цен­тру зе­мель­но­го пра­ва Ві­кто­ром Ко­би­лян­ським.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.