Міф №2

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Пер­ша по­ля­гає у низь­кій яко­сті ря­ду пре­па­ра­тів, адже, як по­ка­зує пра­кти­ка, у них від­су­тній не­об­хі­дний біо­ло­гі­чний агент. Дру­га кри­є­ться у по­ру­шен­ні те­хно­ло­гії за­сто­су­ва­н­ня пре­па­ра­тів. І тре­тя, основ­на, — спо­жи­вач не ба­чить озву­че­них йо­му пе­ре­ваг. У стат­ті ми спро­бу­є­мо ро­зі­бра­ти­ся в по­мил­ках агра­рі­їв, пов'яза­них із де­стру­кто­ра­ми стер­ні. Спо­ді­ва­є­мо­ся, це до­по­мо­же вам пра­виль­но пі­ді­йти до ви­бо­ру про­ду­кту й отри­ма­ти від де­стру­кто­рів ор­га­ні­чних за­ли­шків ма­кси­маль­ну ко­ристь.

Ви­сно­вок

Не тре­ба ро­би­ти по­спі­шних під­сум­ків. Ува­жно стеж­те за умо­ва­ми, за яких вно­си­ться де­стру­ктор. За­ле­жно від цьо­го, оці­нюй­те пе­рі­од ча­су, ко­трий зна­до­би­ться пре­па­ра­ту для акти­ві­за­ції і роз­кла­да­н­ня ро­слин­них за­ли­шків.

Не­має не­об­хі­дно­сті то­чно­го до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гії за­сто­су­ва­н­ня де­стру­кто­ра.

На­справ­ді

Існує де­кіль­ка пра­вил, яких не­об­хі­дно до­три­му­ва­ти­ся для ефе­ктив­ної ро­бо­ти пре­па­ра­тів:

Оброб­ку слід про­во­ди­ти за від­су­тно­сті пря­мих со­ня­чних про­ме­нів

Де­стру­кто­ри, як уже ви­ще бу­ло за­зна­че­но, — це пре­па­ра­ти мі­кро­бно­го по­хо­дже­н­ня. Мі­кро­ор­га­ні­зми ду­же бо­я­ться уль­тра­фі­о­ле­ту, що ви­про­мі­нює сон­це. За умо­ви по­хму­рої по­го­ди пев­на кіль­кість спор мі­кро­ор­га­ні­змів змо­же ви­жи­ти на по­верх­ні кіль­ка днів, але в будь-яко­му ви­пад­ку ви істо­тно ско­ро­ти­те по­пу­ля­цію ко­ри­сної мі­кро­біо­ти пре­па­ра­ту. Та­ким чи­ном, про­водь­те за­орю­ва­н­ня ре­шток у ґрунт яко­мо­га швид­ше пі­сля їх оброб­ки пре­па­ра­том.

Пра­виль­но го­туй­те ро­бо­чий роз­чин

Пре­па­рат-де­стру­ктор не­об­хі­дно вно­си­ти в са­мо­му кін­ці при­го­ту­ва­н­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну, ко­ли бак на­пов­не­ний во­дою із мі­не­раль­ни­ми до­бри­ва­ми на 95%. Він зна­хо­ди­ться у рід­кій фор­мі і до­бре роз­чи­ня­є­ться.

Ви­ко­ри­сто­вуй­те пра­виль­ну фор­му азо­ту

Фор­ма азо­ту, що вно­си­ться, без­по­се­ре­дньо впли­ває на швид­кість ро­бо­ти це­лю­ло­зо­лі­ти­чних фер­мен­тів, при цьо­му швид­кість роз­кла­да­н­ня ро­слин­них ре­шток Про­ни­кне­н­ня Trichoderma в мі­це­лій фі­то­па­то­ге­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.