Міф №3

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

мо­же від­рі­зня­ти­ся у кіль­ка со­тень ра­зів.

Ви­сно­вок

Ви­ма­гай­те у кон­суль­тан­та де­таль­них ін­стру­кцій із за­сто­су­ва­н­ня пре­па­ра­ту. До­три­муй­тесь усіх ре­ко­мен­да­ції ви­ро­бни­ка для отри­ма­н­ня ма­кси­маль­но­го ефе­кту.

Го­лов­ний міф по­ля­гає у то­му, що єди­на фун­кція де­стру­кто­рів — роз­кла­да­н­ня ор­га­ні­чних за­ли­шків.

На­справ­ді

Крім більш актив­но­го роз­кла­да­н­ня ор­га­ні­чних ре­шток, є ще один фа­ктор, який ма­ло хто вра­хо­вує, оці­ню­ю­чи ро­бо­ту де­стру­кто­ра, — по­ту­жний фун­гі­ци­дний ефект.

Вно­ся­чи по за­ли­шках ли­ше азо­тні до­бри­ва і за­ро­бля­ю­чи їх у ґрунт, ви ство­рю­є­те від­мін­ний ін­ку­ба­тор для роз­ви­тку па­то­ген­ної мі­кро­фло­ри. На на­сту­пний рік ви ві­зу­аль­но від­зна­чи­ли роз­кла­да­н­ня стер­ні, але на­віть не здо­га­ду­є­тесь, який «бу­кет» хво­роб за­ча­їв­ся на ва­ших по­лях, осо­бли­во якщо куль­ту­ра на по­лі по­вто­рю­є­ться.

У та­ко­му ви­пад­ку акту­аль­ним ви­яви­ться по­ту­жна фун­гі­ци­дна дія гри­ба Trichoderma. По-пер­ше, він зни­щує па­то­ге­ни шля­хом пря­мо­го па­ра­зи­ти­зму. По-дру­ге, за ра­ху­нок кон­ку­рен­ції з ни­ми за по­жив­не се­ре­до­ви- ще він при­гні­чує їх подаль­ший роз­ви­ток. У ре­зуль­та­ті ми спо­сте­рі­га­є­мо істо­тне зни­же­н­ня по­пу­ля­ції фі­то­па­то­ге­нів, при­чо­му як гри­бно­го, так і ба­кте­рі­аль­но­го по­хо­дже­н­ня. Як по­ка­зує пра­кти­ка, в го­спо­дар­ствах, які кіль­ка ро­ків по­спіль ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли де­стру­ктор на осно­ві актив­них шта­мів Trichoderma, не тіль­ки істо­тно зни­жу­ю­ться ви­тра­ти на хі­мі­чні пре­па­ра­ти для за­хи­сту ро­слин, а й сут­тє­во під­ви­щу­є­ться уро­жай­ність ро­слин за впли­ву абіо­ти­чних стре­со­вих фа­кто­рів.

Ви­сно­вок

Ви­го­да від ви­ко­ри­ста­н­ня де­стру­кто­ра не обме­жу­є­ться тіль­ки ефе­ктив­ним роз­кла­да­н­ням ор­га­ні­чних за­ли­шків. Го­лов­на ме­та за­сто­су­ва­н­ня цьо­го кла­су пре­па­ра­тів — від­нов­ле­н­ня ба­лан­су ко­ри­сної мі­кро­фло­ри, біо­ре­ме­ді­а­ція ґрун­тів і по­вер­не­н­ня їх ро­дю­чо­сті.

Під­су­мок

Го­лов­не зав­да­н­ня ці­єї пу­блі­ка­ції по­ля­гає у то­му, щоб до­по­мог­ти по­тен­цій­ним спо­жи­ва­чам ро­зі­бра­ти­ся в ню­ан­сах під час ви­бо­ру де­стру­кто­ра і те­хно­ло­гії йо­го за­сто­су­ва­н­ня, а та­кож пра­виль­но роз­ста­ви­ти акцен­ти в оцін­ці ре­зуль­та­тів за­сто­су­ва­н­ня пре­па­ра­ту. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що ця ін­фор­ма­ція до­по­мо­же вам уни­кну­ти роз­ча­ру­ва­н­ня й отри­ма­ти кіль­ка до­да­тко­вих цен­тне­рів вро­жаю у май­бу­тньо­му се­зо­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.