Яро­слав Ска­ков­ський

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

го­лов­ний агро­ном, ПАТ «Во­ло­ди­ми­рВо­лин­ська пта­хо­фа­бри­ка», Во­лин­ська обл.

Май­же 40% по­лів на­шо­го го­спо­дар­ства ста­но­вить рі­пак, а це близь­ко 1000 га. Уро­жай­ність з ро­ку в рік за­ле­жить від по­го­дних умов. В се­ре­дньо­му зби­ра­є­мо від 3 до 4 т.

На по­лях ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо Бу­ті­зан® Авант. Для ме­не ду­же ва­жли­во, щоб пре­па­рат мав ши­ро­ке ві­кно за­сто­су­ва­н­ня, бо є ве­ли­кі на­ван­та­же­н­ня на об­при­ску­ва­чі. Я вно­шу пре­па­рат одра­зу пі­сля по­сі­ву. Оби­раю тра­ди­цій­ну те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня, бо во­на уне­мо­жлив­лює роз­га­лу­дже­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми рі­па­ку, яка до­ся­гає пів­то­ра ме­три. А це ду­же ва­жли­во.

Про­блем­них бур’янів у по­сі­вах куль­ту­ри, та­ких як хре­сно­цві­ті та ге­ра­ні­є­ві, не­має. А от па­да­ли­цю зер­но­вих за­бра­ти ду­же скла­дно, осо­бли­во у фа­зі ку­ще­н­ня.

Се­ред пе­ре­ваг Бу­ті­зан® Авант я мо­жу на­зва­ти те, що він зні­має одним вне­се­н­ням де­кіль­ка про­блем. Ми про­ти бур’янів не пра­цю­є­мо вза­га­лі пі­сля цьо­го, про­сто во­се­ни за­сто­со­ву­є­мо Бу­ті­зан® Авант, і цьо­го ви­ста­чає для ви­рі­ше­н­ня будь-яких пи­тань.

те­хно­лог, ФГ «Про­ме­тей», Іва­но­Фран­ків­ська обл.

У ме­не 820 га рі­па­ку. З ро­ку в рік я отри­мую рі­зну вро­жай­ність. По­чи­на­ли із 2 т, а ді­йшли до 4-х. Ви­ро­щую рі­пак тіль­ки за тра­ди­цій­ною те­хно­ло­гі­єю, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ґрун­то­ву схе­му.

За­раз для бо­роть­би із бур’яна­ми в го­спо­дар­стві ми за­сто­со­ву­є­мо гер­бі­цид Бу­ті­зан® Авант, в ми­ну­ло­му ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли Бу­ті­зан® 400 та Бу­ті­зан® Стар. Бур’яни у на­ших по­сі­вах рі­па­ку рі­зні, та най­ча­сті­ше — це під­ма­рен­ник і хвощ. Ва­жли­вим для нас є те, що Бу­ті­зан® Авант мо­же­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як до схо­дів, так по двох лис­тках.

ди­ре­ктор ПП «Агро­фір­ма «Дзво­ни», Львів­ська обл.

Ви­ро­щу­є­мо рі­пак ви­клю­чно за тра­ди­цій­ною те­хно­ло­гі­єю, на­ма­га­є­мось ана­лі­зу­ва­ти на­ші ре­зуль­та­ти на­пе­ред, щоб не бу­ло про­блем на по­лі з бур’яна­ми. Так у нас є біль­ші шан­си зі­бра­ти кра­щий уро­жай. На­ра­зі у на­шо­му го­спо­дар­стві пло­ща під ці­єю куль­ту­рою ста­но­вить 1450 га. На­сту­пно­го ро­ку пла­ну­є­мо роз­ши­ри­ти до 1850 га. Що­ро­ку вро­жай­ність рі­па­ку зро­стає. З на­шо­го до­сві­ду, 39 ц/га — най­мен­ше, а 42,5 — най­біль­ше.

До по­сі­ву ми за­сто­со­ву­є­мо Бу­ті­зан® Авант. За мо­їм до­сві­дом, та­ке ви­ко­ри­ста­н­ня є най­ефе­ктив­ні­шим та най­на­дій­ні­шим ва­рі­ан­том, адже він уні­вер­саль­ний та кон­тро­лює ши­ро­кий спектр бур’янів.

Се­ред них най­по­ши­ре­ні­шим є хвощ, хо­ча по­мі­чаю і хре­сто­цві­ті, і ге­ра­ні­є­ві. Для бо­роть­би із бур’яна­ми ми за­сто­со­ву­є­мо гер­бі­цид Бу­ті­зан ® Авант, і для ме­не ду­же ва­жли­во, щоб гер­бі­цид мав ши­ро­ке ві­кно для за­сто­су­ва­н­ня. Усім ві­до­мо, що ні­що да­рем­но не да­є­ться. Якщо пре­па­рат бу­де уні­вер­саль­ний, то йо­го ці­на буд е н е й м о в і р н о в и со - кою. Якщо ко­ри­сту­ва­ти­ся Бу­ті­зан ® Авант, то мо­жна бу­ти спо­кій­ним, що про­блем із бур’яна­ми не­має і не бу­де.

Я за­до­во­ле­ний ді­єю цьо­го про­ду­кту ком­па­нії BASF та вже дав­но ре­ко­мен­дую йо­го сво­їм дру­зям і су­сі­дам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.