— про­від­не рі­ше­н­ня для за­хи­сту ку­ку­ру­дзи та сої від шкі­дни­ків

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Оле­кса Стер­ній

Цей про­дукт не­дар­ма на­зи­ва­ють ін­се­кти­ци­дом №1 у сві­ті. І в Укра­ї­ні Ко­ра­ген® успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ють на по­льо­вих і ово­че­вих куль­ту­рах, са­дах та ви­но­гра­дни­ках. Що­до ку­ку­ру­дзи, то він за­слу­же­но за­ймає чіль­не мі­сце у си­сте­мі за­хи­сту. На Все­укра­їн­ській кон­фе­рен­ції ком­па­нії FMC, при­свя­че­ній за­хи­сту ку­ку­ру­дзи та сої від шкі­дни­ків, на­у­ков­ці й пра­кти­ки під­кре­сли: з ура­ху­ва­н­ням усіх агро­но­мі­чних, еко­ло­гі­чних та еко­но­мі­чних чин­ни­ків, Ко­ра­ген® є, дій­сно, про­від­ним рі­ше­н­ням для при­бу­тко­во­го ви­ро­щу­ва­н­ня цих куль­тур.

Пол­тав­щи­на 21 черв­ня зу­стрі­ча­ла го­стей зі всі­єї Укра­ї­ни. На кон­фе­рен­ції, яка від­бу­лась у ком­пле­ксі «Вер­хо­ли» по­бли­зу се­ла Со­снів­ка, роз­гля­да­ли­ся пи­та­н­ня, які вкрай ва­жли­ві для біль­шо­сті ві­тчи­зня­них агро­ви­ро­бни­ків. А сам за­хід про­йшов під зна­ком Ко­ра­ген® — про­від­не рі­ше­н­ня для за­хи­сту ку­ку­ру­дзи та сої від про­від­ної ком­па­нії.

Зу­стрі­чай­те ком­па­нію №1

Істо­рія ком­па­нії FMC на­лі­чує уже 135 ро­ків. І, зокре­ма, в остан­ні ро­ки во­на на­про­чуд по­ту­жно роз­ви­ва­є­ться, ін­ве­сту­ю­чи в до­слі­дже­н­ня та роз­роб­ку все біль­ші ко­шти. Пі­сля при­дба­н­ня у 2015 ро­ку FMC кон­троль­но­го па­ке­ту акцій дат­ської ком­па­нії «Ке­мі­но­ва» і при­дба­н­ня зна­чної ча­сти­ни гло­баль­но­го бі­зне­су ком­па­нії DuPont ми­ну­ло­го ро­ку, FMC уві­йшла у п’ятір­ку най­біль­ших агро­хі­мі­чних ком­па­ній сві­ту. А якщо ра­ху­ва­ти ви­клю­чно на­прям ЗЗР, без на­сін­нє­во­го бі­зне­су, то во­на є ком­па­ні­єю №1. Від­те­пер по­ту­жний порт­фель за­со­бів за­хи­сту ро­слин ком­па­нії FMC на­дає ще біль­ші мо­жли­во­сті для агро­ви­ро­бни­ків. І Ко­ра­ген® є справ­жньою пер­ли­ною сві­то­во­го рів­ня.

Цей ін­се­кти­цид із но­во­го кла­су ан­тра­ні­ла­мі­дів (хло­ран- тра­ні­лі­прол — 200 г/л) в Укра­ї­ні був за­ре­є­стро­ва­ний під брен­дом Ко­ра­ген® у 2012 ро­ці. За­раз йо­го успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ють на кар­то­плі, то­ма­тах, сої, со­ня­шни­ку, рі­па­ку, яблу­ні та ви­но­гра­ду, і, зви­чай­но, на ку­ку­ру­дзя­них по­лях. Сьо­го­дні на ку­ку­ру­дзі в Укра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но три про­ду­кти по­ді­бно­го хі­мі­чно­го кла­су. І пра­кти­ка свід­чить, що най­більш ста­біль­ною, по­ту­жною та еко­ло­гі­чно без­пе­чною ді­єю від­зна­ча­є­ться са­ме Ко­ра­ген®.

Це зір­ко­ва роз­роб­ка DuPont, яка гло­баль­но пе­ре­йшла до порт­фе­лю FMC у 2017 р. Із са­мо­го по­ча­тку ін­се­кти­цид Ко­ра­ген® ду­же актив­но стар­ту­вав за ра­ху­нок аб­со­лю­тно но­во­го ме­ха­ні­зму дії та при­го­ло- мшли­во ви­со­ких стан­дар­тів еко­ло­гі­чної без­пе­ки. Сьо­го­дні якраз ми ди­ви­ли­ся да­ні три­рі­чних ви­про­бу­вань, які на­во­див до­ктор біо­ло­гі­чних на­ук, ака­де­мік Ві­та­лій Фе­до­рен­ко — і ба­чи­ли, на­скіль­ки Ко­ра­ген® — все­бі­чно які­сний про­дукт. І те, що цей ін­се­кти­цид є №1 з про­да­жу в сві­ті — а вже кіль­ка ро­ків то­му йо­го про­да­жі гло­баль­но пе­ре­ви­щи­ли 1 мі­льярд до­ла­рів — цей факт про щось го­во­рить! В ін­се­кти­ци­ду Ко­ра­ген® над­зви­чай­но ши­ро­кий спектр за­сто­су­ва­н­ня для куль­тур в ба­га­тьох кра­ї­нах, ду­же чи­ма­ле ко­ло кон­тро­льо­ва­них шкі­дни­ків. Все це ро­бить пре­па­рат аб­со­лю­тно не­за­мін­ним, ре­аль­ним стан­дар­том ін­се­кти­ци­дно­го за­хи­сту на ба- га­тьох куль­ту­рах. Зокре­ма, в Укра­ї­ні він ви­ко­ри­сто­ву­є­ться на яблу­ні, кар­то­плі, сої, со­ня­шни­ку, рі­па­ку, а на ку­ку­ру­дзі — ін­се­кти­цид но­мер один».

Які­сний та без­пе­чний кон­троль

Ін­но­ва­цій­ний про­дукт про­ти лу­ско-, дво­кри­лих та де­яких жорс­тко­кри­лих шкі­дни­ків на ба­га­тьох куль­ту­рах по­єд­нує у со­бі ові­ци­дну, ові­лар­ві­ци­дну та лар­ві­ци­дну дії. Ко­ра­ген®, по­тра­пив­ши в ор­га­нізм ко­ма­хи, спри­чи­няє мит­тє­ву зу­пин­ку хар­чу­ва­н­ня, па­ра­ліч м’язів та при­зво­дить до за­ги­бе­лі про­тя­гом 24-72 го­дин. Як під­кре­слю­ють фа­хів­ці, на­віть ко­ли шкі­дник іще живий,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.