Пі­джив­ле­н­ня рі­па­ку: ме­ню для вро­жаю

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ін­на Ми­ро­шник

Ма­ю­чи ви­со­кі за­галь­ні по­тре­би жив­ле­н­ня, рі­пак ви­рі­зня­є­ться спе­ци­фі­кою спо­жи­ва­н­ня ря­ду еле­мен­тів як у кіль­кі­сно­му, так і в ча­со­во­му ді­а­па­зо­ні. За да­ни­ми рі­зних ав­то­рів, для отри­ма­н­ня 1 т вро­жаю за­сво­ю­є­ться: азо­ту, N — 47-65 кг; фо­сфо­ру, P2O5 — 22-40 кг ; ка­лію, K2O — 50-110 кг; каль­цію, Ca — 30-76 кг; ма­гнію, Mg — 7-12 кг; сір­ки, S — 15-40 кг. По­ка­зни­ки по­тре­би рі­па­ку в мі­кро­е­ле­мен- тах орі­єн­тов­но в г/т: бо­ру, B — 60-120; мі­ді, Cu — 10-40; за­лі­за, Fe — 300-360; мар­ган­цю, Mn — 100-300; цин­ку Zn — 60-150; мо­лі­бде­ну, Mo — 1-2.

Су­ча­сні те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мо­го рі­па­ку пе­ред­ба­ча­ють вне­се­н­ня пов­но­го роз­ра­хун­ко­во­го об’єму фо­сфор­но-ка­лій­них до­брив пе­ред та під час по­сі­ву. Ре­ко­мен­до­ва­ні нор­ми удо­бре­н­ня, за­ле­жно від кіль­ко­сті до­сту­пних форм фо­сфо­ру і ка­лію у грун­тах, ко­ли­ва­ю­ться із P2O5 — 60-100 кг/га, K2O — 90-220 кг/га. Мо­жли­ве та­кож ве­сня­не при­ко­ре­не­ве РК-пі­джив­ле­н­ня 10-15% від за­галь­ної по­тре­би. До­да­тко­ві по­за­ко­ре­не­ві оброб­ки фо­сфо­ром до­ціль­ні во­се­ни: на осла­бле­них по­сі­вах спри­я­ють ін­тен­сив­но­му по­ча­тко­во­му роз­ви­тку та до­брій пе­ре­зи­мів­лі. У ран­ньо­ве­сня­ний пе­рі­од, осо­бли­во за умо­ви хо­ло­дної по­го­ди (ко­ли рі­пак по­га­но спо­жи­ває фо­сфор че­рез ко­рінь) по ли­стю за­сто­со­ву­ють 0,4-1 кг/га P2O5. Одне-два та­ких об­при­ску­ва­н­ня у фа­зи від­ро­ста­н­ня ро­зе­тки й бу­то- ні­за­ції по­кра­щу­ють роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми та за­галь­ний стан по­сі­вів.

Рі­пак — ка­лі­є­лю­бна ро­сли­на. То­му, на­віть вні­сши пов­ну до­зу ка­лій­них до­брив у грунт, для під­ви­ще­н­ня іму­ні­те­ту, стій­ко­сті до ви­ля­га­н­ня, збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті та ма­си на­сі­н­ня про­во­дять ка­лі­є­ві лис­тко­ві пі­джив­ле­н­ня по 0,5-1кг/га K2O у пе­рі­о­ди сте­блу­ва­н­ня, бу­то­ні­за­ції, ви­пов­не­н­ня на­сі­н­ня.

Азот з осе­ні вно­си­ться час­тко­во у скла­ді ком­пле­ксних і сір­ков­мі­сних до­брив (на­при­клад,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.