«Ор­га­ні­чне бджіль­ни­цтво в Укра­ї­ні ве­дуть 33 го­спо­дар­ства, най­біль­ше їх у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті — 9 па­сік

Agrobusiness Segodni - - Ідеї & тренди -

Крім то­го, ко­ман­да «Гранд-Ек­спер­та» роз­ро­би­ла та за­про­ва­ди­ла си­сте­му ав­то­ма­ти­чно­го опо­ві­ще­н­ня за­ре­є­стро­ва­них па­сік у всій Укра­ї­ні про за­пла­но­ва­ну оброб­ку по­сі­вів — слі­дом за над­хо­дже­н­ням від­по­від­ної ін­фор­ма­ції від агро­ви­ро­бни­ків.

Екс­перт від­ді­лу се­кто­раль­ної по­лі­ти­ки ком­па­нії GFA Consulting Group (Ні­меч­чи­на) Ро­ман Смо­лов про­по­нує ал­го­ритм дій із за­по­бі­га­н­ня отру­єн­ню бджіл — «Ві­сім кро­ків для вря­ту­ва­н­ня бджіл від за­со­бів агро­хі­мії».

Крок 1. За­ре­є­стру­ва­ти па­сі­ку в ор­га­ні мі­сце­вої вла­ди.

Крок 2. Про­ве­сти ве­те­ри­нар­не об­сте­же­н­ня па­сі­ки.

Крок 3. Отри­ма­ти ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­ний па­спорт па­сі­ки.

Крок 4. Якщо пла­ну­є­ться ви­во­зи­ти па­сі­ку на ко­чів­лю, тре­ба мі­сце її роз­та­шу­ва­н­ня по­го­ди­ти з вла­сни­ком (ко­ри­сту­ва­чем) кон­кре­тної зе­мель­ної ді­лян­ки.

Крок 5. Отри­ма­ти ве­те­ри­нар­ну до­від­ку для ко­чів­лі па­сі­ки.

Крок 6. У ра­зі роз­та­шу­ва­н­ня па­сі­ки на мі­сце­во­сті ви­зна­чи­ти сту­пінь не­без­пе­ки отру­є­н­ня бджіл про­ду­кта­ми агро­хі­мії.

Крок 7. По­ін­фор­му­ва­ти ор­га­ни мі­сце­вої вла­ди про ло­ка­цію па­сі­ки на ко­чів­лі.

Крок 8. Укла­сти з вла­сни­ком (ко­ри­сту­ва­чем) зе­мель­ної ді­лян­ки, на якій тим­ча­со­во вста­нов­ле­но па­сі­ку, до­го­вір про на­да­н­ня по­слуг із за­пи­ле­н­ня ен­то­мо­філь­них сіль­гос­пкуль­тур бджо­ла­ми.

Ви­ро­бни­цтво ор­га­ні­чно­го ме­ду: скла­дно, але мо­жли­во

По­при скла­дну еко­ло­гі­чну об­ста­нов­ку в Укра­ї­ні, ві­тчи­зня­ним бджо­ля­рам вда­є­ться ви­ро­бля­ти які­сний ор­га­ні­чний мед. Зде­біль­шо­го він іде на екс­порт — за да­ни­ми гро­мад­ської спіл­ки «Ор­га­ні­чна Україна», то­рік на­ша кра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 300 т ор­га­ні­чно­го ме­ду.

У кві­тні Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла в пер­шо­му чи­тан­ні про­ект За­ко­ну «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва, обі­гу та мар­ку­ва­н­ня ор­га­ні­чної про­ду­кції». До­ку­мент, ро­бо­ту над прийня­т­тям яко­го пар­ла­мен­том в ці­ло­му вже роз­по­ча­то, впер­ше в Укра­ї­ні вста­нов­лює нор­ми без­пе­ки під час ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної агро­про­ду­кції, у то­му чи­слі про­ду­ктів бджіль­ни­цтва.

І якщо до­ни­ні укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ор­га­ні­чно­го ме­ду зму­ше­ні бу­ли по­слу­го­ву­ва­ти­ся єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми без­пе­ки ви­ро­бни­цтва, то оста­то­чне прийня­т­тя вка­за­но­го «ор­га­ні­чно­го» за­ко­ну на­дасть цим стан­дар­там та­кож на­ціо­наль­но­го ста­ту­су.

«Ор­га­ні­чне бджіль­ни­цтво в Укра­ї­ні ве­дуть 33 го­спо­дар­ства, най­біль­ше їх у Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті — 9 па­сік, — роз­по­ві­ла Оле­на Ра­ко­ва, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор гро­мад­ської спіл­ки « Ор­га­ні­чна Україна». — У ма­га­зи­нах укра­їн­ських міст ор­га­ні­чно­го ме­ду ма­ло, він пред­став­ле­ний ли­ше трьо­ма ком­па­ні­я­ми-ви­ро­бни­ка­ми. Ор­га­ні­чний мед на 30–35% до­рож­чий, ніж кон­вен­цій­ний. На­то­мість у нас чи­ма­ло ім­порт­но­го ор­га­ні­чно­го ме­ду з Ні­меч­чи­ни, США та Іта­лії». Оле­на Ра­ко­ва пе­ре­ра­ху­ва­ла чин­ні єв­ро­пей­ські ви­мо­ги без­пе­ки ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чно­го ме­ду, яки­ми до­сі ко­ри­сту­ю­ться ві­тчи­зня­ні бджо­ля­рі.

1. За роз­мі­ще­н­ня па­сі­ки на мі­сце­во­сті нав­ко­ло неї у ра­ді­у­сі 3 км по­вин­ні ро­сти ли­ше ди­ко­ро­си або ор­га­ні­чні куль­ту­ри.

2. Ву­ли­ки ма­ють бу­ти ви­го­тов­ле­ні ли­ше з де­ре­ви­ни та по­фар­бо­ва­ні на­ту­раль­ни­ми фар­ба­ми. За­сто­со­ву­ва­ти для їх бу­дів­ни­цтва пі­но­пласт за­бо­ро­не­но.

3. Віск для ра­мок ву­ли­ків по­ви­нен бу­ти ли­ше ор­га­ні­чний.

4. Як ре­пе­лен­ти на ор­га­ні­чній па­сі­ці до­зво­ля­є­ться за­сто­со­ву­ва­ти тіль­ки при­ро­дні ре­чо­ви­ни — му­ра­ши­ну та оцто­ву ки­сло­ту, ти­мол то­що.

5. Зни­ще­н­ня у ву­ли­ках тру­тнів до­зво­ля­є­ться ли­ше для за­по­бі­га­н­ня роз­по­всю­джен­ню клі­ща вар­роа.

6. До­пу­ска­є­ться за­мі­на на па­сі­ці вла­сних бджо­ло­ма­ток на не­ор­га­ні­чні не біль­ше 10% від їх за­галь­ної кіль­ко­сті.

7. Ор­га­ні­чна сер­ти­фі­ка­ція па­сі­ки має про­во­ди­тись що­ро­ку на до­бро­віль­ній осно­ві.

8. Пе­ре­хі­дний пе­рі­од для «ор­га­ні­чної» па­сі­ки вста­нов­лю­є­ться в один рік від да­ти по­да­н­ня від­по­від­ної за­яви її вла­сни­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.