За оцін­ка­ми екс­пер­тів зер­но­рин­ку, вла­сний еле­ва­тор до­ціль­но ма­ти за на­яв­но­сті зе­мель­но­го бан­ку го­спо­дар­ства від 10 тис. га

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк -

Що­ро­ку об­ся­ги агро­ви­ро­бни­цтва в кра­ї­ні зро­ста­ють на 3–5%. От­же, за про­гно­за­ми екс­пер­тів зер­но­во­го рин­ку, еле­ва­то­ри в Укра­ї­ні бу­ду­ва­ти­му­ться, і зокре­ма на шля­хах екс­пор­ту зер­на. При цьо­му роз­мі­ри лі­ній­них та їх по­ту­жно­сті збе­рі­га­н­ня бу­дуть збіль­шу­ва­ти­ся.

Ра­зом з тим, остан­ні­ми ро­ка­ми на укра­їн­сько­му зер­но­во­му рин­ку мі­цні­шає про­ти­ле­жний тренд — спо­ру­дже­н­ня ма­лих і фер­мер­ських еле­ва­то­рів. Хоч до справ­жньо­го бу­му тут ще да­ле­ко, але…

«У сво­їй ха­ті — своя прав­да»

На пер­ший по­гляд, на­ма­га­н­ня фер­ме­рів ма­ти вла­сні еле­ва­то­ри руй­нує за­са­дни­чий рин­ко­вий прин­цип «ко­жен має ро­би­ти свою спра­ву і не пха­ти­ся до чу­жої». Во­че­видь пра­гне­н­ня «еле­ва­тор­ної са­мо­стій­но­сті» по­ро­дже­не де­що ха­о­ти­чним роз­ви­тком ві­тчи­зня­но­го агро­ком­пле­ксу, який ча­сом не­без­пе­чно на­бли- жу­є­ться до ста­ну «вій­ни всіх про­ти усіх».

Фер­ме­ру на­бри­дло сва­ри­ти­ся з «Укр­за­лі­зни­цею» за нев­ча­сно по­да­ні ва­го­ни та кра­діж­ки зер­на з них, су­ди­ти­ся із ко­мер­цій­ним еле­ва­то­ром че­рез втра­ти зер­на під час збе­рі­га­н­ня, ла­ма­ти зер­но­во­зи на «вби­тих» під’їздних до­ро­гах до одно­го на весь ра­йон еле­ва­то­ра та ще й не спа­ти но­ча­ми від здир­ни­цьких цін на по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня вро­жаю — і одно­го ран­ку він ка­же со­бі: Го­ді! Хо­чу ВЛА­СНИЙ еле­ва­тор, де все на­ре­шті бу­де, як тре­ба.

Втім, Сер­гій Щер­бань, ке­рів­ник про­е­кту з бу­дів­ни­цтва та фун­кціо­ну­ва­н­ня Бі­ло­за­вод­сько­го еле­ва­то­ра (Хар­ків­ська обл.), впев­не­ний у то­му, що про­сто на­став час бу­ду­ва­ти фер­мер­ські еле­ва­то­ри, та­кою є ло­гі­ка роз­ви­тку зер­но­рин­ку. Якщо до­сі фер­ме­ри бу­ли стур­бо­ва­ні на­сам­пе­ред тим, як ви­ро­сти­ти вро­жай, то те­пер у біль­шо­сті з них з’яв­ля­є­ться фі­нан­со­ва й те­хні­чна мо­жли­вість за­без­пе­чи­ти опти­маль­ні умо­ви йо­го збе­рі­га­н­ня та про­да­жу.

Зі слів ек­спер­та, то­рік в Укра­ї­ні но­ві еле­ва­то­ри для ве­ли­ких агро­хол­дин­гів за­мов­ля­ли­ся оди­ни­ця­ми, то­ді як фер­мер­ські бу­ду­ва­ли­ся ма­со­во. При цьо­му, під­кре­слює він, йде­ться про су­ча­сні зер­но­ком­пле­кси на 60 тис. т і біль­ше одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня.

За оцін­ка­ми екс­пер­тів зер­но­рин­ку, вла­сний еле­ва­тор до­ціль­но ма­ти за на­яв­но­сті зе­мель­но­го бан­ку го­спо­дар­ства від 10 тис. га.

У чо­му ж по­ля­га­ють пе­ре­ва­ги фер­мер­сько­го еле­ва­то­ра?

1. Йо­го бу­дів­ни­цтво ве­де­ться за ін­ди­ві­ду­аль­ним про­е­ктом з ура­ху­ва­н­ням вла­сних по­треб фер­ме­ра в зер­но­транс­порт­но- му обла­днан­ні та під’їзних шля­хах для ав­то­мо­біль­но­го й за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту. При цьо­му фер­мер мо­же здій­сню­ва­ти кон­троль за які­стю та тер­мі­на­ми бу­дів­ни­цтва, а та­кож до­три­ма­н­ням йо­го бю­дже­ту.

2. Ке­рів­ник го­спо­дар­ства має мо­жли­вість осо­би­сто пла­ну­ва­ти ро­бо­ту еле­ва­то­ра від­по­від­но до бі­знес-пла­ну та віль­но ви­бу­до­ву­ва­ти ло­гі­сти­ку зер­но­пе­ре­ве­зень.

3. Вла­сний еле­ва­тор дає змо­гу фер­ме­ро­ві за­без­пе­чи­ти без­пе­ку збе­рі­га­н­ня сво­го вро­жаю від кра­ді­жок, кон­тро­лю­ва­ти стан і збе­ре­же­ність зер­на в про­це­сі за­ван­та­же­н­ня, су­ші­н­ня та збе­рі­га­н­ня. Ска­жі­мо, фер­ме­ро­ві «бо­лить» про­бле­ма трав­му­ва­н­ня вла­сно­го зер­на на еле­ва­то­рі, яка зму­сить йо­го змен­шу­ва­ти швид­кість ру­ху зер­но­транс­порт­но­го обла­дна­н­ня та збіль­шу­ва­ти за­ван­та­же­ність, то­ді як вла­сник ко­мер­цій­но­го еле­ва­то­ра мо­же

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.