Го­ту­є­мо­ся тю­ку­ва­ти

Agrobusiness Segodni - - Механізація апк - Ва­силь Чер­кас

Не­вдов­зі пі­сля зби­ра­н­ня пше­ни­ці та ячме­ню ми ра­ді­сно по­чне­мо ко­ти­ти по­лем ру­ло­ни і за­ки­да­ти до при­че­пів тю­ки, то вар­то трі­шки по­го­во­ри­ти са­ме про цю те­хні­ку.

До­брий прес-під­би­рач мо­же фор­му­ва­ти при­бли­зно не менш ніж 100 тю­ків (ру­ло­нів) впро­довж го­ди­ни, тоб­то один тюк за ко­жні 45 се­кунд. Від­по­від­но, про­ду­ктив­ність су­ча­сної ма­ши­ни мо­же до­ся­га­ти кіль­кох де­ся­тків тонн про­тя­гом го­ди­ни, при цьо­му кіль­кість со­ло­ми, яку мо­жна зі­бра­ти з 1 га, мо­же до­ся­га­ти 4 т і біль­ше, за­ле­жно від вро­жаю і куль­ту­ри. Це озна­чає, що на­дій­ність для та­ких агре­га­тів — не про­сто кра­си­ві сло­ва, а на­галь­на ви­мо­га, адже мо­жна ли­шень уяви­ти ко­ло­саль­не на­ван­та­же­н­ня на «ну­тро­щі» прес-під­би­ра­ча. Вра­хо­ву­ю­чи, що не­вдов­зі пі­сля зби­ра­н­ня пше­ни­ці та ячме­ню ми ра­ді­сно по­чне­мо ко­ти­ти по­лем ру­ло­ни і за­ки­да­ти до при­че­пів тю­ки, то вар­то трі­шки по­го­во­ри­ти са­ме про цю те­хні­ку.

На­дій­ність у прес-під­би­ра­чах при­хо­ва­на в дрі­бни­цях. На­при­клад, вар­то звер­ну­ти ува­гу на мо­де­лі, в яких ву­злов’яза­чі пра­цю­ють без по­стій­но­го кон­та­кту зі шпа­га­том. Це ав­то­ма­ти­чно про­дов­жує тер­мін їх слу­жби в кіль­ка ра­зів. Та­кож вель­ми ба­жа­но, щоб ву­злов’яза­чі ро­би­ли по­двій­ні ву­зли, що дає змо­гу уни­кну­ти роз­па­да­н­ня окре­мих тю­ків і ру­ло­нів. Во­ни обов’яз­ко­во по­вин­ні бу­ти за­без­пе­че­ні які­сною си­сте­мою охо­ло­дже­н­ня — це за­хи­стить клю­чо­ві еле­мен­ти кон­стру­кції від пе­ре­грі­ва­н­ня та за­бру­дне­н­ня. Не зай­вим бу­де при­дба­ти до­да­тко­во до стан­дар­тної ком­пле­кта­ції ще й кон­троль­ний да­тчик, який про­си­гна­лі­зує про мо­жли­ві про­бле­ми із ву­злов’яза­ча­ми. Та­кі від­но­сно не­до­ро­гі ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня га­ран­то­ва­но се­бе оку­плять впро­довж екс­плу­а­та­ції.

Якщо го­во­ри­ти про сам про­цес пре­су­ва­н­ня або ско­чу­ва­н­ня у ру­лон, то тут го­лов­ним чи­ном звер­та­є­мо ува­гу на рів­но­мір­ність оброб­ки ма­си. Це сто­су­є­ться і рів­но­мір­но­сті по­да­чі ма­те­рі­а­лу, і яко­сті пре­су­ва­н­ня. Су­ча­сні прес-під­би­ра­чі обла­дна­ні низ­кою «ро­зум­них» си­стем, які ціл­ко­ви­то кон­тро­лю­ють це зав­да­н­ня за до­по­мо­гою да­тчи­ків. А то­му на них лі­пше не еко­но­ми­ти. До сло­ва, скру­пу­льо­зно слід пі­ді­йти і до ви­бо­ру по­дрі­бню­ва­ча ма­си, ви­зна­чив­шись з опти­маль­ною дов­жи­ною фра­кції, на­при­клад 4 або 7 см. По­мил­ка мо­же обі­йти­ся не­де­ше­во, оскіль­ки до­ве­де­ться до­ку­по­ву­ва­ти по­дрі­бню­вач по­трі­бно­го ка­лі­бру.

На­стіль­ки ж пиль­ну ува­гу слід звер­ну­ти і на швид­кість, а та­кож зно­со­стій­кість пор­шня. Від пер­шо­го по­ка­зни­ка за­ле­жить про­ду­ктив­ність ро­бо­ти: кіль­кість хо­дів пор­шня у хви­ли­ну мо­же до­ся­га­ти 50. Зро­зумі­ло, що ця де­таль по­вин­на від­зна­ча­ти­ся під­ви­ще­ни­ми ха- ра­кте­ри­сти­ка­ми на­дій­но­сті. Як і ще один ва­жли­вий еле­мент — ре­ду­ктор. На про­ду­ктив­ність агре­га­ту, окрім ру­ху пор­шня, впли­ває та­кож ді­а­метр ма­хо­ви­ка — чим він біль­ший, тим кра­ще. Втім, все ж кра­ще орі­єн­ту­ва­ти­ся пе­ред­усім на на­дій­ність цьо­го ву­зла, бо го­лов­не, аби агре­гат не зу­пи­няв­ся під час ро­бо­ти в по­лі. Ті де­кіль­ка днів, які ви­ко­ри­сто­ву­є­ться прес-під­би­рач пі­сля зби­ра­н­ня ран­ніх зер­но­вих (якщо сі­на, то дов­ше) ба­жа­но обі­йти­ся без по­за­пла­но­вих зу­пи­нок.

Вкрай ва­жли­во ви­бра­ти мо­дель із цен­тра­лі­зо­ва­ним ав­то­ма­ти­чним зма­щу­ва­н­ням. Це дасть змо­гу і за­оща­ди­ти до­ро­го­цін­ний час у хо­ді ро­біт, і про­ве­сти зма­щу­ва­н­ня де­та­лей та ву­злів так, як це пе­ред­ба­че­но кон­стру­кці­єю, а не «на око». Від­сік для ко­ту­шок шпа­га­ту по­ви­нен бу­ти пов­ні­стю за­хи­ще­ним від пи­лу і вмі­ща­ти та­ку кіль­кість їх, що до­зво­лить ці­лий день про­пра­цю­ва­ти без пе­ре­за­ряд­ки. Та­кі «дрі­бни­ці» да­ють змо­гу зве­сти до мі­ні­му­му об­слу­го­ву­ва­н­ня ма­ши­ни в ро­бо­чий час, і, зро­зумі­ло, за­по­біг­ти не­спо­ді­ва­но­му ви­хо­ду агре­га­ту з ла­ду.

Ще один ва­жли­вий аспект ви­бо­ру прес-під­би­ра­ча — ви­мо­ги до агре­га­ту­ва­н­ня із тра­кто­ра­ми кон­кре­тно­го се­гмен­ту по­ту­жно­сті і ви­зна­че­н­ня опти­маль­но­го ре­жи­му ви­тра­ти па­ли­ва. Адже за по­рів­ню­ва­ної про­ду­ктив­но­сті ро­бо­ти прес-під­би­ра­ча ви­тра­та па­ли­ва мо­же від­рі­зня­ти­ся у два і біль­ше ра­зів. І ли­ше то­му, що на тю­ку­ва­н­ня від­пра­ви­ли, ска­жі­мо, не 170-силь­ну ма­ши­ну, яка бу­ла по­трі­бна, а 220-силь­ну.

На­при­кін­ці по­ра­ди­мо звер­та­ти ува­гу на дво­о­сні мо­де­лі, на­віть вра­хо­ву­ю­чи, що за до­да­тко­ву вісь у прес-під­би­ра­чі до­ве­де­ться допла­ти­ти ти­сяч 10– 15 єв­ро. Це, по-пер­ше, зни­зить тиск на грунт, а по-дру­ге, зро­бить ма­ши­ну на­ба­га­то стій­кі­шою, під­ви­щив­ши за­га­лом про­ду­ктив­ність тю­ку­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.