KPMG ви­сві­тлює го­лов­ні про­бле­ми ви­ро­бни­чої сфе­ри

Agrobusiness Segodni - - У номері -

На дум­ку 66% CEO гло­баль­них ком­па­ній ви­ро­бни­чої сфе­ри, опе­ра­тив­ність є го­лов­ним чин­ни­ком ви­жи­ва­н­ня бі­зне­су в умо­вах ци­фро­вої епо­хи. Та­ки­ми є ре­зуль­та­ти но­во­го до­слі­дже­н­ня KPMG — 2018 KPMG Global Manufacturing Outlook, в яко­му взя­ли участь 1300 ке­рів­ни­ків у 11 кра­ї­нах.

Ре­зуль­та­ти опи­ту­ва­н­ня де­мон­стру­ють, що CEO го­то­ві ве­сти свої ор­га­ні­за­ції у ци­фро­ве май­бу­тнє, але 70% ре­спон­ден­тів вва­жа­ють, що ча­су, який не­об­хі­дний на під­го­тов­ку до транс­фор­ма­ції, не­до­ста­тньо.

На дум­ку по­над 50% опи­та­них CEO, прав­лі­н­ня ма­ють на­дмір­ні очі­ку­ва­н­ня що­до рен­та­бель­но­сті ін­ве­сти­цій (ROI) у ра­зі пе­ре­хо­ду на ци­фро­ві те­хно­ло­гії. 33% по­го­джу­ю­ться з тим, що їх ор­га­ні­за­ції на­ма­га­ю­ться не від­ста­ва­ти від те­хно­ло­гі­чних ін­но­ва­цій. При цьо­му 95% ке­рів­ни­ків ком­па­ній зго­дні з тим, що че­твер­та про­ми­сло­ва ре­во­лю­ція — це мо­жли­вість, а не за­гро­за.

Май­бу­тнє для ро­бі­тни­ків ви­ро­бни­чої сфе­ри є опти­міс- ти­чним, вва­жа­ють 66% СЕО. На їхню дум­ку, шту­чний ін­те­лект бу­де ство­рю­ва­ти біль­ше ро­бо­чих місць, ніж ско­ро­чу­ва­ти, а спе­ці­а­лі­сти з оброб­ки да­них (data scientists) зна­хо­ди­ти­му­ться се­ред най­більш за­тре­бу­ва­них фа­хів­ців у сфе­рі ви­ро­бни­цтва.

Від­по­від­но до ре­зуль­та­тів опи­ту­ва­н­ня, 50% ре­спон­ден­тів низь­ко оці­ню­ють зда­тність ефе­ктив­но про­гно­зу­ва­ти за до­по­мо­гою про­гно­сти­чної ана­лі­ти­ки та під час прийня­т­тя рі­шень що­до зро­ста­н­ня ке­ру­ю­ться, пе­ред­усім ін­ту­ї­ці­єю.

CEO ор­га­ні­за­цій ви­ро­бни­чої сфе­ри вва­жа­ють, що кі­бер-ата­ки ста­нов­лять біль­ший ри­зик для ви­ро­бни­чої сфе­ри, аніж для ін­ших сві­то­вих га­лу­зей. По­ло­ви­на опи­ту­ва­них вва­жа­ють, що їх ком­па­нії до­бре під­го­тов­ле­ні до кі­бер-за­гроз, цей по­ка­зник є на 14% ниж­чим, ніж се­ред CEO ком­па­ній ін­ших га­лу­зей.

55% опи­та­них CEO по­го­джую ться з тим, що по­вер­не­н­ня до те­ри­то­рі­аль­но­сті є най­біль­шою за­гро­зою для зро­ста­н­ня бі­зне­су та ви­пе­ре­джає ри­зи­ки кі­бер­без­пе­ки та ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій.

Оче­ви­дно, що гео­по­лі­ти­чна не­ви­зна­че­ність має зна­чний вплив на ви­ро­бни­цтво по­рів­ня­но з ін­ши­ми се­кто­ра­ми. Тим не менш, CEO та­кож роз­гля­да­ють но­ві рин­ки як дже­ре­ло зро­ста­н­ня про­тя­гом най­ближ­чих двох ро­ків, при цьо­му кра­ї­ни Схі­дної Єв­ро­пи, Цен­траль­ної Аме­ри­ки та Азі­ат­сько­Ти­хо­оке­ан­сько­го ре­гіо­ну очо­лю­ють спи­ски для мо­жли­вої екс­пан­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.