Щоб вро­ди­ло жи­то

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - П. В. Ро­ма­нюк Т. В. Єгу­по­ва О. В. Ско­тарь

Ози­ме жи­то як хлі­бна куль­ту­ра ду­же цін­не і за­ймає дру­гу по­зи­цію пі­сля пше­ни­ці. Хо­ча, як ві­до­мо, за ко­ри­сни­ми яко­стя­ми оста­н­ня на­віть по­сту­па­є­ться жи­ту. Во­но ба­га­те ву­гле­во­да­ми, жи­ра­ми і ві­та­мі­на­ми. Та­кож до­сить ве­ли­кі мо­жли­во­сті є для ви­ро­бни­цтва із зер­на та біо­ма­си жи­та кро­хма­лю, спир­ту, біо­енер­гії, ком­бі­кор­му, а та­кож кон­ди­тер­ських ви­ро­бів.

Не­ви­мо­гли­ва куль­ту­ра

Жи­то більш то­ле­ран­тне до умов ви­ро­щу­ва­н­ня від­но­сно ін­ших ози­мих зер­но­вих. Гли­бо­ко про­ни­кна в ґрунт ко­ре­не­ва си­сте­ма і зда­тність до за­сво­є­н­ня по­жив­них ре­чо­ви­ни, на­віть у ма­ло­до­сту­пній фор­мі, дозволяє ви­ро­щу­ва­ти йо­го на ґрун­тах із не­ви­со­кою при­ро­дною ро­дю­чі­стю.

На­віть за пі­зніх стро­ків сів­би жи­то ози­ме зда­тне ку­щи­ти­ся ра­но на­ве­сні, до­бре ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ве­сня­ні за­па­си во­ло­ги та фор­му­ва­ти не­об­хі­дний про­ду­ктив­ний сте­бло­стій. Ви­со­кий ко­е­фі­ці­єнт ку­ще­н­ня та ін­тен­сив­не на­ро­ста­н­ня біо­ма­си жи­та спри­яє при­гні­чен­ню бур’янів і то­му мо­же ви­ро­щу­ва­ти­ся без за­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­дів.

Зав­дя­ки то­му, що куль­ту­ра ви­три­ва­ла і пла­сти­чна до умов, ви­ро­щу­ван­ню жи­та не при­ді­ля­ють на­ле­жної ува­ги, роз­мі­щу­ю­чи куль­ту­ру по не­вда­лих по­пе­ре­дни­ках, на бі­дних ґрун­тах, за­три­му­ю­чись із тер­мі­на­ми по­сі­ву і не за­сто­со­ву­ю­чи мі­не­раль­них до­брив. Цьо­го до­пу­ска­ти не мо­жна.

Де­таль­не до­слі­дже­н­ня

До­слі­дже­н­ня­ми до­ве­де­но, що куль­ту­ра жи­та ози­мо­го по­зи­тив­но ре­а­гує на вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив у по­мір­них до­зах. Про­ве­де­ні на­ми екс­пе­ри­мен­ти із ви­вче­н­ня осо­бли­во­стей ро­сту і роз­ви­тку ці­єї куль­ту­ри пі­сля кра­що­го по­пе­ре­дни­ка (си­де­раль­ний пар рі­па­ку яро­го) у ра­зі за­сто­су­ва­н­ня всіх не­об­хі­дних агро­те­хні­чних умов да­ють змо­гу роз­кри­ти по­тен­цій­ні мо­жли­во­сті куль­ту­ри та вста­но­ви­ти опти­маль­ні умо­ви ви­ро­щу­ва­н­ня. Най­біль­ший при­ріст уро­жай­но­сті (2,6–2,63 т/га) з ви­со­ки­ми по­ка­зни­ка­ми зер­на отри­ма­но за вне­се­н­ня N90P90K90.

У до­слі­ді ви­вча­ли вплив мі­не­раль­них до­брив, які вно­си­ли як на фо­ні пі­сля­дії по­бі­чної про­ду­кції по­пе­ре­дни­ка. Мі­не­раль­ні до­бри­ва за­сто­со­ву­ва­ли у ви­гля­ді амі­а­чної се­лі­три (34,5% ді­ю­чої ре­чо­ви­ни), су­пер­фо­сфа­ту (19,5%) та 40% ка­лій­ної со­лі. Фо­сфор­ні та ка­лій­ні до­бри­ва вно­си­ли під основ­ний обро­бі­ток ґрун­ту, азо­тні — пе­ред сів­бою та в піджив­ле­н­ня на ІІ, ІV та VІІІ ета­пах ор­га­но­ге­не­зу.

Про­ве­де­ні до­слі­дже­н­ня з ви­вче­н­ня мор­фо­фі­зіо­ло­гі­чних осо­бли­во­стей фор­му­ва­н­ня уро­жаю ози­мо­го жи­та по­ка­за­ли, що до­зи мі­не­раль­них до­брив сут­тє­во впли­ва­ли на фор­му­ва­н­ня, ди­фе­рен­ці­а­цію і ре­ду­кцію ге­не­ра­тив­них ор­га­нів ро­слин жи­та ози­мо­го. По­го­дні умо­ви в ро­ки про­ве­де­н­ня до­слі­джень, на наш по­гляд, не ма­ли сут­тє­во­го впли­ву на нор­маль­ний ріст і роз­ви­ток ро­слин та­кої пла­сти­чної куль­ту­ри як жи­то ози­ме.

До­слі­дже­н­ня із ви­вче­н­ня впли­ву до­брив на фор­му­ва­н­ня еле­мен­тів про­ду­ктив­но­сті ко­ло­са жи­та ози­мо­го по­ка­за­ли, що вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив спри­яє збіль­шен­ню у ньо­му ко­ло­сків, кві­ток і зре­штою зе­рен. Це свід­чить про мо­жли­вість впли­ва­ти на про­цес фор­му­ва­н­ня про­ду­ктив­но­сті ко­ло­са жи­та ози­мо­го ди­фе­рен­ці­йо­ва- ни­ми до­за­ми мі­не­раль­них до­брив За та­ких скла­до­вих, опти­маль­ної гу­сто­ти і ви­пов­не­но­сті зер­на те­о­ре­ти­чна йо­го уро­жай­ність мо­гла ста­но­ви­ти 10 т/га. Однак уро­жай­ність жи­та ози­мо­го за ви­ро­щу­ва­н­ня йо­го в Лі­со­сте­по­вій зо­ні пі­сля си­де­раль­но­го па­ру за ви­со­ких доз азо­тних до­брив, як пра­ви­ло, лі­мі­ту­є­ться ви­ля­га­н­ням, при­чо­му вне­се­н­ня ре­тар­дан­тів за ма­кси­маль­ної до­зи мі­не­раль­них до­брив бу­ло ма­ло ефе­ктив­ним.

Ран­нє ви­ля­га­н­ня ро­слин (фа­за ко­ло­сі­н­ня-цві­ті­н­ня) при­зво­дить до по­га­но­го за­пи­ле­н­ня кві­ток і в ре­зуль­та­ті до зна­чно­го змен­ше­н­ня кіль­ко­сті зе­рен у ко­ло­сі. За пі­зньо­го по­ля­га­н­ня ро­сли­ни жи­та ози­мо­го фор­му­ють не­ви­пов­не­не зер­но. По­гір­ше­н­ня аб­со­лю­тних зна­чень основ­них по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті при­зве­ло до то­го, що за ма­кси­маль­ної до­зи мі­не­раль­них до­брив уро­жай­ність жи­та ози­мо­го ста­но­ви­ла всьо­го 5,57 т/га за мі­ні­маль­но­го за­хи­сту і 5,74 за ін­те­гро­ва­но­го. За та­ких умов ма­кси­маль­на уро­жай­ність ози­мо­го жи­та (6,79 т/га) фор­му­ва­ла­ся за вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив у нор­мі N90Р90К90 та ін­те­гро­ва­ної си­сте­ми за­хи­сту від шкі­дли­вих чин­ни­ків. У ра­зі за­сто­су­ва­н­ня мі­ні­маль­но­го за­хи­сту уро­жай­ність ози­мо­го жи­та за ці­єї до­зи до­брив бу­ла де­що ниж­чою і ста­но­ви­ла 6,61 т/га зер­на.

Ефект від до­брив та по­бі­чної про­ду­кції по­пе­ре­дни­ка при цьо­му ся­гав 2,62 т/га за мі­ні­маль­но­го за­хи­сту і 2,63 т/га — за ін­те­гро­ва­но­го за оку­пно­сті в 7,8 і 8,2 кг/кг зер­на від­по­від­но. Обме­же­не ви­ко­ри­ста­н­ня мі­не­раль­них до­брив у до­зі N45Р45К45 за­без­пе­чи­ло уро­жай­ність ози­мо­го жи­та на рів­ні 5,94 т/га за мі­ні­маль­ної си­сте­ми за­хи­сту від шко­до­чин­них об’єктів та 6,08 т/га — ін­те­гро­ва­ної. В цьо­му ви­пад­ку при­ріст уро­жай­но­сті від дії до­брив та по­бі­чної про­ду­кції по­пе­ре­дни­ка ся­гав 1,95 і 1,92 т/га, оку­пність мі­не­раль­них до­брив зер­ном 10,6 і 11,1 кг/кг від­по­від­но.

Ви­со­кий рі­вень уро­жай­но­сті жи­та ози­мо­го ві­дмі­че­но під час за­сто­су­ва­н­ня ли­ше азо­тних до­брив у роз­дріб за ета­па­ми ор­га­но­ге­не­зу: 6,33 т/га за ін­те­гро­ва­но­го за­хи­сту та 6,58 — за мі­ні­маль­но­го, що свід­чить про ви­со­ку ефе­ктив­ність азо­ту на тем­но-сі­рих лі­со­вих ґрун­тах пі­сля та­ко­го по­пе­ре­дни­ка як си­де­раль­ний пар. За та­ких умов від­мі­ча­ла­ся і ма­кси­маль­на оку­пність мі­не­раль­них до­брив, яка, від­по­від­но, ста­но­ви­ла 20,2 і 22,2 кг зер­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.