Осін­ні по­льо­ві ро­бо­ти

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Сер­гій По­но­ма­рьов

У дбай­ли­вих го­спо­да­рів осін­ні по­льо­ві ро­бо­ти в роз­па­лі. Ін­тен­си­фі­ка­ція агро­ви­ро­бни­цтва вна­слі­док на­ма­га­н­ня ви­ти­сну­ти із зем­лі ма­кси­маль­ну мар­жу, а та­кож прин­ци­по­ві змі­ни клі­ма­ту за­ли­ша­ють агра­рі­ям мі­ні­маль­ну па­у­зу між жни­ва­ми та осін­ні­ми по­льо­ви­ми ро­бо­та­ми — ози­мий рі­пак те­пер сі­ють вже на по­ча­тку сер­пня. З яки­ми ж ре­сур­са­ми зу­стрі­чає укра­їн­ський фер­мер у по­лі по­ча­ток осе­ні?

До­бри­ва

За да­ни­ми Держ­ста­ту Укра­ї­ни, на до­бри­ва при­па­дає 11,6% усіх ви­трат на ви­ро­щу­ва­н­ня вро­жаю, по­ді­бну за роз­мі­ром час­тку «тя­гне на се­бе» паль­не для те­хні­ки. За да­ни­ми пор­та­лу agravery.com, за­без­пе­че­ність ві­тчи­зня­них агро­під­при­ємств мін­до­бри­ва­ми на кі­нець сер­пня ся­га­ла 48% від по­тре­би, з них фо­сфор­ни­ми — 47%.

Ми є су­ча­сни­ка­ми гло­баль­но­го пе­ре­роз­по­ді­лу на­ціо­наль­но­го рин­ку мі­не­раль­них до- брив. Якщо ще до­не­дав­на на ньо­му май­же без­роз­діль­но па­ну­ва­ли ви­ро­бни­ки з Ро­сії, то вна­слі­док за­про­ва­дже­н­ня ан­ти­дем­пін­го­вих обме­жень про­ти ро­сій­ських до­брив їх час­тка па­дає, і во­ни по­сту­па­ю­ться мі­сцем укра­їн­ській про­ду­кції та ви­ро­бам з ін­ших кра­їн. Ра­зом з тим, ча­сти­на ро­сій­ських до­брив те­пер над­хо­дить до Укра­ї­ни че­рез Бі­ло­русь і Мол­до­ву.

Най­біль­шу час­тку ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва азо­тних мін­до­брив кон­со­лі­до­ва­но на за­во­дах гру­пи Ostchem — по­при від­кри­те Ан­ти­мо­но­поль­ним ко­мі­те­том Укра­ї­ни роз­слі­ду­ва­н­ня що­до неї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.