Но­ві са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі Fendt Rogator 600

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка - Адре­са ре­да­кції: Тел. e-mail: agro-business.com.ua Те­ле­фон для ре­кла­мо­дав­ців: Від­діл ре­а­лі­за­ції та пе­ред­пла­ти: Тел. e-mail:

Не­що­дав­но під час Дня по­ля Fendt Saaten-Union у Ва­ден­брун­ні (Ні­меч­чи­на) бу­ло пре­зен­то­ва­но но­ву ма­ши­ну для за­хи­сту по­сі­вів сіль­сько­го­спо­дар­ських ро­слин. Онов­ле­ний са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Fendt Rogator 600, а та­кож при­чі­пний Fendt Rogator 300 ви­кли­ка­ли за­хо­пле­н­ня у при­су­тніх на за­хо­ді фер­ме­рів та жур­на­лі­стів. Се­ред пе­ре­ваг но­вих ма­шин Fendt Rogator є на­яв­ність фун­кції еко­но­мії ча­су за­пов­не­н­ня ба­ку ро­бо­чим роз­чи­ном. Для при­швид­ше­н­ня за­пов­не­н­ня і ско­ро­че­н­ня до мі­ні­му­му пе­рі­о­дів про­стою усі вер­сії об­при­ску­ва­чів мо­дель­но­го ря­ду 2019 ро­ку ком­пле­кту­ю­ться но­вим 5-хо­до­вим кла­па­ном. Він опти­мі­зує за­пов­не­н­ня ро­бо­чим роз­чи­ном, по­да­ю­чи во­ду в про­мив­ний шлюз одно­ча­сно з про­ми­ва­н­ням ка­ні­стри. Но­ва си­сте­ма крі­плень со­пел eQuadSelect за­без­пе­чує до­да­тко­ву гну­чкість за­сто­су­ва­н­ня.

«Агро­бі­знес Cьо­го­дні». Пе­рі­о­ди­чне ви­да­н­ня з пи­тань еко­но­мі­ки та бі­зне­су

вул. Мар­ша­ла Гре­чка, 13, Ки­їв-136, 04136 (044) 494-09-52, agro@impress-media.kiev.ua (044) 494-09-51,

(044) 494-09-52 peredplata@impress-media.kiev.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.