Над­по­ту­жний ком­байн Krone Big X 1180 ско­ро ви­йде в по­ля

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

Ком­па­нія Krone ви­ве­ла на сві­то­вий ри­нок один із най­біль­ших у сво­є­му се­гмен­ті кор­мо­зби­раль­них ком­бай­нів Big X 1180. Він має дви­гун по­ту­жні­стю 1156 к. с., що на 46 к. с. біль­ше, ніж у по­пе­ре­дніх мо­де­лях ма­шин ці­єї лі­ній­ки. Big X 1180 обла­дна­ний 12-ци­лін­дро­вим 24-лі­тро­вим дви­гу­ном Liebherr V12. Крім то­го, має си­сте­му до­очи­ще­н­ня ви­хло­пних га­зів SCR та від­по­від­ає стан­дар­там рів­ня ви­ки­дів Stage V. Осо­бли­ву ува­гу ком­па­нія при­ді­ли­ла ін­те­ле­кту­аль­ній си­сте­мі по­дрі­бне­н­ня OptiMaxx із ді­а­ме­тром дро­биль­них вал­ків від 250 до 305 мм, зав­дя­ки чо­му ви­ко­нує за­да­ний об­сяг ро­біт на 20% швид­ше, ніж ана­ло­ги.

Валь­ці осна­ще­ні ме­та­ло­де­те­кто­ра­ми, які за­по­бі­га­ють по­па­дан­ню сто­рон­ніх пре­дме­тів у по­дрі­бню­валь­ний ба­ра­бан. За­ле­жно від за­сто­су­ва­н­ня ком­байн обла­дна­ний 125/150 зуб­ця­ми для се­ре­дньої дов­жи­ни зрі­за­н­ня, або 150/175 — для ко­ро­ткої та се­ре­дньої дов­жи­ни зрі­зу. Ди­фе­рен­ці­ал швид­ко­сті між ро­ли­ка­ми ста­но­вить від 30% до 50%, що сут­тє­во впли­ває на якість зер­на. Да­тчи­ки тем­пе­ра­ту­ри та­кож слід­ку­ва­ти­муть за ста­ном ро­ли­ко­вих під­ши­пни­ків. Та­ким чи­ном, Big X 1180 мо­же осво­ї­ти до 100 кг ма­те­рі­а­лу за одну се­кун­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.