Зе­ле­неє жи­то, зе­ле­не…

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Юрій Ма­щен­ко

Жи­то не­дар­ма за­во­ю­ва­ло сер­ця агра­рі­їв. Крім то­го, що во­но має ба­га­то ко­ри­сних вла­сти­во­стей для ор­га­ні­зму лю­ди­ни, це ще й до­сить не­ви­ба­гли­ва, ви­со­ко­вро­жай­на зер­но­ва куль­ту­ра, ви­ро­щу­ва­н­ня якої не при­не­се осо­бли­вих кло­по­тів. Ви­ро­щу­ють йо­го пе­ре­ва­жно на зер­но, а та­кож на зе­ле­ний корм.

200 ФФ (2,5–3,0 л/т), Фун­да­зол (2,0–3,0 кг/т).

Ози­ме жи­то менш ви­мо­гли­ве, ніж пше­ни­ця до стро­ків сів­би. Про­те кра­ще сі­я­ти йо­го з 20 по 30 ве­ре­сня. Допу­сти­мий пі­зній строк сів­би — 5 жов­тня. До при­пи­не­н­ня осін­ньої ве­ге­та­ції ро­сли­ни по­вин­ні утво­ри­ти 2–3 сте­бла.

Нор­ма ви­сі­ву за­ле­жить від ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умов, стро­ків сів­би, по­пе­ре­дни­ків, си­сте­ми до­брив та біо­ло­гії сор­ту.

Опти­маль­на нор­ма ста­но­вить 3,5–4,0 млн/га схо­жих на­сі­нин. Гли­би­на за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня — 3–5 см.

До­гляд за по­сі­ва­ми. Пі­сля сів­би по­ле обов’яз­ко­во при­ко­чу­ють кіль­ча­сто-шпо­ро­ви­ми ко­тка­ми 3ККШ-6.

Для за­хи­сту схо­дів від ози­мої сов­ки, хлі­бних жу­же­лиць та зла­ко­вих мух, за по­ро­го­во­го за­се­ле­н­ня ни­ми про­во­дять об­при­ску­ва­н­ня по­сі­вів ти­ми ж пре­па­ра­та­ми, що й ози­му пше­ни­цю. Во­се­ни бо­рю­ться із ми­шо­ви­дни­ми гри­зу­на­ми.

Ве­сня­ний до­гляд за по­сі­ва­ми ози­мо­го жи­та пе­ред­ба­чає піджив­ле­н­ня азо­том N30, ви­ко­ри­ста­н­ня ре­ко­мен­до­ва­них хі­мі­чних за­со­бів для бо­роть­би з бур’яна­ми, хво­ро­ба­ми та шкі­дни­ка­ми. Для по­пе­ре­дже­н­ня ви­ля­га­н­ня по­сі­вів ози­мо­го жи­та ефе­ктив­ним є за­сто­су­ва­н­ня ре­тар­дан­тів.

Бо­роть­бу з бур’яна­ми, хво­ро­ба­ми та шкі­дни­ка­ми ви­ко­ну­ють за та­кою ж схе­мою, як і ози­мої пше­ни­ці.

Зби­ра­н­ня вро­жаю. Жи­то до­ціль­но зби­ра­ти ме­то­дом пря­мо­го ком­бай­ну­ва­н­ня. Не­об­хі­дно ма­ти на ува­зі, що ця куль­ту­ра ду­же схиль­на до ви­ля­га­н­ня, оси­па­н­ня і про­ро­ста­н­ня зер­на, то­му її зби­ра­ють у ко­ро­ткі стро­ки (за 5–8 днів).

По­ле­глі і за­бур’яне­ні по­сі­ви зби­ра­ють роз­діль­ним спосо­бом у фа­зі вос­ко­вої сти­гло­сті, ко­ли во­ло­гість зер­на ста­но­вить 25–30%. Пря­ме ком­бай­ну­ва­н­ня про­во­дять у фа­зі пов­ної сти­гло­сті, ко­ли во­ло­гість йо­го ста­но­вить 14–15%.

На то­ках го­спо­дарств зер­но від­ра­зу ж до­во­дять до ба­зи­сних кон­ди­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.