Там, де пра­цює куль­ти­ва­тор Carrier, ін­шо­го агре­га­ту не по­трі­бно

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Не се­крет, що куль­ти­ва­то­ри Carrier (втім, як і всю те­хні­ку Vдderstad) ви­про­бо­ву­ють у гра­ні­тних кар’єрах, що дає змо­гу пе­ре­ві­ря­ти агре­га­ти ком­па­нії на мі­цність і на­дій­ність ще до їх по­тра­пля­н­ня в агро­під­при­єм­ства. Го­во­ри­ти про ці­льо­ве при­зна­че­н­ня цих ма­шин мо­жна дов­го, адже во­ни уні­вер­саль­ні і, за­ле­жно від ком­пле­кта­ції, без про­блем мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти основ­ний та пе­ре­д­по­сів­ний обро­бі­тки ґрун­ту чи на­віть ви­сі­ва­ти де­які сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри.

Уні­вер­саль­ність

Ди­ско­вий куль­ти­ва­тор Carrier у біль­шо­сті го­спо­дарств ви­ко­ри­сто­ву­ють на­сам­пе­ред для збе­ре­же­н­ня ґрун­то­вої во­ло­ги. Це пер­ша ма­ши­на, яка від­ра­зу пі­сля зби­ра­н­ня куль­ту­ри вслід за ком­бай­ном ви­ко­нує обро­бі­ток ґрун­ту. Зав­дя­ки ви­со­кій швид­ко­сті обро­бі­тку, а це близь­ко 18 км/год, ви отри­му­є­те ви­со­ку змін­ну про­ду­ктив­ність та які­сну ро­бо­ту.

Куль­ти­ва­то­ри Carrier ви­пу­ска­ють із 1999 ро­ку. Сьо­го­дні ком­па­нія має ці­лий ді­а­па­зон ро­бо­чих ор­га­нів: від ди­сків для обро­бі­тку ґрун­ту з мі­ні­маль­ною гли­би­ною до 2,5 см до ди­сків із ро­бо­чою гли­би­ною обро­бі­тку до 16 см.

Крім то­го, зав­дя­ки ши­ро­ким мо­жли­во­стям до­да­тко­вої ком­пле­кта­ції агре­га­тів до­по­мі­жни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми, та­ки­ми як штри­гель­на бо­ро­на для до­да­тко­во­го роз­по­ді­ле­н­ня по­жнив­них ре­шток, но­жо­вий ко­ток CrossCutter для по­пе­ре­дньо­го їх по­дрі­бне­н­ня у по­пе­ре­чній пло­щи­ні від­но­сно ру­ху агре­га­ту, важ­кі ви­рів­ню­валь­ні план­ки CrossBoard Heavy для іде­аль­но­го ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні по­ля, мо­жна бу­ти впев­не­ним, що ця ма­ши­на бу­де про­ду­ктив­но за­ді­я­на впро­довж усьо­го ви­ро­бни­чо­го се­зо­ну.

На цьо­му уні­вер­саль­ність агре­га­ту не ви­чер­пу­є­ться. Він є справ­жньою зна­хід­кою для ке­рів­ни­ків го­спо­дарств і агро­но­мів, які вже дав­но пла­ну­ють впро­ва­ди­ти в сі­во­змі­ну ви­ро­щу­ва­н­ня си­де­раль­них куль­тур, про­те не мо­жуть зна­йти еко­ном­но­го й швид­ко­го спосо­бу їх сів­би. Адже, як пра­ви­ло, го­лов­ною пе­ре­по­ною для цьо­го є до­во­лі ви­тра­тне, з еко­но­мі­чної то­чки зо­ру, за­сто­су­ва­н­ня до­по­мі­жної те­хні­ки. Про­те це не сто­су­є­ться ди­ско­вих куль­ти­ва­то­рів Carrier, які мо­жна обла­дна­ти спе­ці­аль­ним при­сто­су­ва­н­ням – мі­ні-сі­вал­кою BioDrill. За йо­го до­по­мо­гою ди­ско­вий куль­ти­ва­тор пе­ре­тво­рю­є­ться на ком­бі­но­ва­ну сі­вал­ку, що дає змо­гу від­ра­зу пі­сля ком­бай­на про­во­ди­ти обро­бі­ток ґрун­ту і ви­сі­ва­ти си­де­ра­ти. І все це — за один про­хід агре­га­ту. Крім то­го, за ра­ху­нок куль­ти­ва­то­ра зі вста­нов­ле­ною мі­ні-сі­вал­кою мо­жна ви­сі­ва­ти дрі­бно­на­сін­ні куль­ту­ри, на­при­клад, упо­до­ба­ний усі­ма агра­рі­я­ми рі­пак, а та­кож рі­зні тра­ви.

На­дій­ність

Окре­мо слід ска­за­ти про ро­бо­чі ор­га­ни та спосо­би їх крі­пле­н­ня до основ­ної ра­ми. Ми вже го­во­ри­ли, що ди­ско­ві куль­ти­ва­то­ри Carrier мо­жуть обро­бля­ти ґрунт на гли­би­ну від 2,5 до 16,0 см. Для цьо­го ком­па­нія ви­пу­скає п’ять ти­пів ко­ні­чних ди­сків, які ма­ють рі­зний ді­а­метр (від 450 до 610 мм) і фор- му ро­бо­чої кром­ки. Їх вста­нов­лю­ють на ін­ди­ві­ду­аль­ні стій­ки, що спри­яє від­мін­но­му ко­пі­ю­ван­ню по­верх­ні по­ля та лег­ко­му про­хо­джен­ню ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми на­віть ве­ли­кої кіль­ко­сті по­жнив­них ре­шток. Ко­ні­чна фор­ма ди­сків за­без­пе­чує ре­тель­не по­дрі­бне­н­ня обро­блю­ва­но­го ша­ру ґрун­ту і рів­но­мір­не пе­ре­мі­шу­ва­н­ня по­жнив­них ре­шток не­за­ле­жно від сту­пе­ня спра­цю­ва­н­ня са­мо­го ди­ска. Адже кут ата­ки вхо­дже­н­ня остан­ньо­го в ґрунт є не­змін­ним пра­кти­чно до пов­но­го йо­го сти­ра­н­ня.

Три­ва­ло­му тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції спри­яє й ви­ко­ри­ста­н­ня на стій­ках, до яких крі­пля­ться всі ро­бо­чі ор­га­ни, що кон­та­кту­ють із по­верх­нею ґрун­ту, гу­мо­вих амор­ти­за­то­рів, зав­дя­ки чо­му тер­мін екс­плу­а­та­ції ра­ми збіль­шу­є­ться у ра­зи. Крім то­го, на­віть при­ко­чу­валь­ний ко­ток, а са­ме: йо­го опор­ні під­ши­пни­ки, роз­мі­ще­ні в спе­ці­аль­но­му гу­мо­во­му сай­лент­бло­ці, пом’якшує усі ві­бра­ції й уда­ри, за­хи­ща­ю­чи при цьо­му ра­му кіль­ця, осі та під­ши­пни­ки.

Еко­но­мі­чність

Ви­тра­ти, яких по­тре­бує екс­плу­а­та­ція ди­ско­вих куль­ти­ва­то­рів ком­па­нії Vдderstad, на­ба­га­то ниж­чі по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чни­ми ма­ши­на­ми ін­ших ви­ро­бни­ків. Адже всі де­та­лі в те­хні­ці цьо­го ви­ро­бни­ка ви­го­тов­ле­ні з ви­со­ко­які­сної швед­ської ста­лі, до то­го ж на ви­со­ко­то­чно­му комп’юте­ри­зо­ва­но­му обла­днан­ні.

Ви­ко­ри­ста­н­ня які­сно­го обла­дна­н­ня та ком­пле­кту­ю­чих — це не пу­сті сло­ва, а про­фе­сій­не кре­до Vдderstad. Яскра­вим під­твер­дже­н­ням та ва­го­мим пе­ре­ко­на­н­ням у прав­ди­во­сті ска­за­но­го ви­ще є на­да­н­ня ви­ро­бни­ком дво­рі­чної га­ран­тії на всю те­хні­ку зі сво­го ар­се­на­лу. По­ду­май­те і спро­буй­те при­га­да­ти: хто ще з ви­ро­бни­ків так ро­бить? Вда­ло­ся по­пов­ни­ти цей пе­ре­лік?.. Отож не ви­тра­чай­те ча­су да­рем­но, при­ймай­те пра­виль­не рі­ше­н­ня і пра­цюй­те із за­до­во­ле­н­ням та з гі­дним ва­шої пра­ці при­бу­тком!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.