Ви­щі вро­жаї ва­шо­го май­бу­тньо­го – гі­брид ку­ку­ру­дзи ге­не­ти­ки «Ар­те­зі­ан» СИ Чо­рін­тос

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - І. Ко­валь­чук,

На про­сто­рих ла­нах на­шої кра­ї­ни з ко­жним на­сту­пним ро­ком зро­стає ав­то­ри­тет гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи ком­па­нії «Син­ген­та». Ці до­ся­гне­н­ня пе­ред­усім по­ясню­ю­ться ви­со­ки­ми по­ка­зни­ка­ми вро­жай­но­сті, швид­кої во­ло­го­від­да­чі зер­ном і ада­птив­ної зда­тно­сті су­ча­сних гі­бри­дів. Агра­рії та­кож ма­ють ши­ро­кий ви­бір гі­бри­дів із ви­со­ким рів­нем хо­ло­до­стій­ко­сті, що дає змо­гу роз­по­ча­ти по­сів­ну кам­па­нію ку­ку­ру­дзи у ран­ні стро­ки — за про­грі­ва­н­ня ґрун­ту на гли­би­ні за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня 6-8°С (СИ Ро­тан­го, СИ Та­лі­сман, СИ Те­лі­ас, СИ Фе­но­мен, СИ Фор­та­го, СИ Чо­рін­тос (но­вий), НК Тер­мо, СИ Зе­фір), а ще зі зна­чним рів­нем стій­ко­сті про­ти основ­них хво­роб та по­су­хо­стій­ко­сті.

За­галь­ни­ми від­мі­тни­ми ри­са­ми гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи ком­па­нії «Син­ген­та» та­кож є:

дру­жнє кві­ту­ва­н­ня во­ло­ті й ка­ча­на, що за­без­пе­чує ви­со­ко­про­ду­ктив­не за­пи­ле­н­ня і ран­нє фор­му­ва­н­ня за­род­ко­вих зе­рен і, як ре­зуль­тат, до­бре озер­не­ний ка­чан;

ере­кто­ї­дний тип роз­мі­ще­н­ня лис­тків (під го­стрим ку­том) і ви­со­кий вміст хло­ро­фі­лу зу­мов­лю­ють під­ви­ще­н­ня ко­е­фі­ці­єн­та фо­то­син­те­зу, що за­без­пе­чує по­ту­жний роз­ви­ток ро­слин (ко­ре­не­вої си­сте­ми, ли­сто­сте­бло­вої ма­си і ре­про­ду­ктив­них ор­га­нів);

ви­со­кий ком­пен­са­цій­ний ефект (за до­ста­тньо­го по­жив­но­го ре­жи­му і во­ло­го­за­без­пе­че­н­ня від­бу­ва­є­ться фор­му­ва­н­ня дру­го­го го­спо­дар­сько-при­да­тно­го ка­ча­на, що зна­чно під­ви­щує уро­жай­ність не­за­гу­ще­них по­сі­вів).

По­при до­ся­гне­н­ня ком­па­нія «Син­ген­та» про­дов­жує від­да­ва­ти пе­ре­ва­гу се­ле­кцій­ним про­гра­мам зі ство­ре­н­ня ви­со­ко­про­ду­ктив­них гі­бри­дів, які ма­ють ком­пле­ксну стій­кість до рі­зних не­спри­я­тли­вих чин­ни­ків. Ши­ро­ко­мас­шта­бна ме­ре­жа до­слі­дних стан­цій у рі­зних ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних зо­нах та спе­ці­аль­ні на­у­ко­ві під­хо­ди до до­бо­ру спе­ци­фі­чних ге­но­ти­пів із шир­ши­ми мо­жли­во­стя­ми для під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті в умо­вах змін­них ме­тео­ро­ло­гі­чних фа­кто­рів спри­я­ли ство­рен­ню но­вих гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи ге­не­ти­ки «Ар­те­зі­ан» з ви­со­ким ге­не­ти­чним по­тен­ці­а­лом уро­жай­но­сті та ста­біль­но­сті.

Пер­шим пред­став­ни­ком гі­бри­дів «Ар­те­зі­ан» в Укра­ї­ні у 2016 ро­ці став СИ Фе­но­мен (ФАО 220). По­тім, у 2017-му, з’яви­ли­ся ще два: СИ Фор­та­го (ФАО 260) і СИ Зе­фір (ФАО 430). І от цьо­го ро­ку по­пов­нив ко­ле­кцію СИ Чо­рін­тос (ФАО 290).

Тож де­таль­ні­ше по­го­во­ри­мо про остан­ній. СИ Чо­рін­тос ФАО 290

Ви­со­ка вро­жай­ність в умо­вах стре­су і швид­ка во­ло­го­від­да­ча

ГРУ­ПА СТИ­ГЛО­СТІ — се­ре­дньо­ра­н­ня ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯ — зер­но, си­лос

ТИП ЗЕР­НА — зу­бо­по­ді­бний

ТИП АДАПТИВНОСТІ — ви­со­ко­а­да­птив­ний (Ар­те­зі­ан) СИ Чо­рін­тос (ФАО 290)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.