Осін­ній за­хист ози­мої пше­ни­ці від ком­па­нії ФМС

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні -

Осінь — осо­бли­ва по­ра для сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків. Адже во­на по­єд­нує жни­ва ярих куль­тур (ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, соя, цукро­ві бу­ря­ки) і по­сів ози­мих (пше­ни­ця, ячмінь та рі­пак). Сто­сов­но ярих — ра­ху­є­мо під­сум­ки ро­бо­ти у ви­гля­ді вро­жаю, а з ози­мих — за­кла­да­є­мо фун­да­мент для уро­жаю на­сту­пно­го. У цьо­му ма­те­рі­а­лі звер­та­є­мо Ва­шу ува­гу на осін­ній за­хист ози­мої пше­ни­ці від ком­па­нії Тут є і про­труй­ни­ки, і гер­бі­ци­ди, і фун­гі­ци­ди, й ін­се­кти­ци­ди, тоб­то усі ка­те­го­рії ЗЗР.

FMC.

тій­ної та ти­фу­льо­зної ко­ре­не­вих гни­лей.

Ко­жен ком­по­нент про­труй­ни­ка, окрім кон­тро­лю най­по­ши­ре­ні­ших па­то­ге­нів, ви­ко­нує свої зав­да­н­ня. Так, флу­трі­а­фол за­без­пе­чує пер­си­стен­тність (три­ва­ла за­хи­сна дія) та мо­біль­ність (швид­ке пе­ре­мі­ще­н­ня і рів­но­мір­ний роз­по­діл по на­сі­ни­ні) пре­па­ра­ту, ті­а­бен­да­зол на­дає три­ва­лий за­хист ко­ре­не­вої си­сте­ми (низь­ка ру­хли­вість), згу­бно діє на та­кі па­то­ге­ни, як плі­сня­ві­н­ня на­сі­н­ня і сні­го­ва плі­сня­ва, окрім то­го, має пев­ні не­ма­то­ци­дні вла­сти­во­сті, а іма­за­ліл сут­тє­во під­ви­щує ефе­ктив­ність дії на пі­тій­ну ко­ре­не­ву гниль і по­зи­тив­но впли­ває на фі­зіо­ло­гі­чні по­ка­зни­ки ро­сли­ни — за­без­пе­чує еко­но­мію ви­тра­ти во­ло­ги та галь­мує ви­дов­же­ня між­ву­злів.

Фун­гі­ци­дно­ін­се­кти­ци­дний фун­да­мент май­бу­тньо­го вро­жаю

Про­тру­їв­ши на­сі­н­ня фун­гі­ци­дним Він­цит® Фор­те, ви­ро­бник мо­же «спа­ти спо­кій­но» до фа­зи ку­ще­н­ня, а то­ді вже ди­ви­тись по си­ту­а­ції. У пе­рі­од осін- ньо­го ку­ще­н­ня ози­ма пше­ни­ця мо­же ура­жу­ва­тись ір­жа­сти­ми хво­ро­ба­ми, се­пто­рі­о­зом та бо­ро­шни­стою ро­сою. Фун­гі­ци­дна оброб­ка її во­се­ни (Т0) більш до­ціль­на у За­хі­дних, Цен­траль­них та Пів­ні­чних обла­стях Укра­ї­ни. Най­більш шко­до­чин­ним та по­ши­ре­ним па­то­ге­ном під час осін­ньої ве­ге­та­ції є бо­ро­шни­ста ро­са.

Фун­гі­цид Ім­пакт® К ком­па­нії FMC від­мін­но кон­тро­лює ви­ди ір­жі та се­пто­рі­оз, є еко­но­мі­чно ви­гі­дним та ді­є­вим рі­ше­н­ням для осін­ньо­го фун­гі­ци­дно­го за­хи­сту ози­мої пше­ни­ці. Що сто­су­є­ться бо­ро­шни­стої ро­си, то за низь­ко­го та се­ре­дньо­го сту­пе­ню по­ши­ре­н­ня/ура­же­н­ня ро­слин хво­ро­бою, Ім­пакт® К у нор­мі 0,7 л/га — чу­до­вий ва­рі­ант. За умо­ви ви­со­ко­го по­ши­ре­н­ня хво­ро­би, до ньо­го ре­ко­мен­до­ва­но до­да­ти фун­гі­цид-пар­тнер зі спе­ці­а­лі­зо­ва­ною ді­єю про­ти бо­ро­шни­стої ро­си (так зва­ний міль­дю­цид). За­зви­чай це пре­па­ра­ти на осно­ві ді­ю­чої ре­чо­ви­ни про­кві­на­зид, а та­кож мор­фо­лі­ни.

В усіх ін­ших ви­пад­ках (окрім ви­со­кої шко­до­чин­но­сті бо­ро­шни­стої ро­си), Ім­пакт® К — ефе­ктив­ний та са­мо­до­ста­тній про­дукт, у яко­му спів­від­но­шен- ня якість-спектр-ці­на від­по­від­ає ви­со­ким ви­мо­гам ви­ба­гли­во­го ви­ро­бни­ка. Тим не менш, го­спо­да­рю по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти ре­гіо­наль­ну спе­ци­фі­ку та істо­рію по­ши­ре­н­ня/ура­же­н­ня ро­слин ози­мої пше­ни­ці на йо­го по­лях для то­го, щоб прийня­ти рі­ше­н­ня. Для Пів­но­чі та Цен­тру Укра­ї­ни Ім­пакт® К без пар­тне­ру — ви­гра­шний ва­рі­ант.

Що сто­су­є­ться ін­се­кти­ци­дно­го за­хи­сту, то тут тре­ба мо­ні­то­ри­ти ра­ні­ше, ніж у ви­пад­ку фун­гі­ци­дно­го, обро­бля­ти за фа­ктом на­яв­но­сті шкі­дни­ка (мо­же з’яви­тись і у фа­зі 5-6 лис­тків). Фун­гі­ци­дом пра­цю­є­мо про­фі­ла­кти­чно, а ін­се­кти­ци­дом — по си­ту­а­ції.

Для осін­ньо­го за­хи­сту ози­мої пше­ни­ці ком­па­нія FMC ре­ко­мен­дує Да­на­дим® Ста­біль­ний. Ми ма­є­мо ши­ро­кий ін­се­кти­ци­дний порт­фель (пі­ре­тро­ї­ди Ф’юрі® та Ван­текс® , а та­кож фо­сфо­рор­га­ні­чні Да­на­дим® Мікс та Фу­фа­нон® ), про­те са­ме Да­на­дим® Ста­біль­ний опти­маль­но «впи­су­є­ться» у те­хно­ло­гію за­хи­сту ози­мої пше­ни­ці з осе­ні. За­зви­чай во­се­ни до­ста­тньо мен­шої нор­ми пре­па­ра­ту 1,0-1,2 л/га.

За­сто­су­вав­ши про­труй­ни­ки Він­цит® Фор­те + Пі­кус® , фун-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.