Щоб зи­мів­ля ви­но­гра­ду про­йшла успі­шно

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Іван Мар­ков

Ефе­ктив­ний за­хист ви­но­гра­дни­ків від хво­роб мо­жна до­ся­гну­ти ли­ше за умов, ко­ли за­хо­ди в осін­ній пе­рі­од бу­дуть на­прав­ле­ні пе­ред­усім на ра­ди­каль­не обме­же­н­ня або зни­ще­н­ня дже­ре­ла ін­фе­кції, бло­ку­ва­н­ня чи упо­віль­не­н­ня шля­хів по­ши­ре­н­ня ін­фе­кції у пе­рі­од по­ча­тку ве­ге­та­ції ро­слин ве­сною, ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для до­брої пе­ре­зи­мів­лі.

Зна­чних не­до­бо­рів і втрат вро­жаю ви­но­гра­ду зав­да­ють па­ра­зи­тар­ні хво­ро­би, се­ред яких по­ши­ре­ні міл­дью, ої­ді­ум, ан­тра­кноз, пля­ми­стий не­кроз, еска, цер­ко­спо­роз, кра­сну­ха, чор­на пля­ми­стість, сі­ра, бі­ла і чор­на гни­лі ягід, ба­кте­рі­аль­ний рак, чи­слен­ні ві­ру­сні і фі­то­пла­змо­ві хво­ро­би.

Міл­дью. Шкі­дли­вість хво­ро­би ви­яв­ля­є­ться у сут­тє­во­му зни­жен­ні аси­мі­ля­цій­ної по­верх­ні ро­слин, в ре­зуль­та­ті пе­ред­ча­сно­го об­па­да­н­ня ура­же­них лис­тків, зна­чним зни­же­н­ням про­ду­ктив­но­сті ро­слин і яко­сті ягід у на­сту­пні ро­ки ве­ге­та­ції. Ура­же­ний по­сад­ко­вий ма­те­рі­ал стає не­при­да­тним для йо­го подаль­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня. У ро­ки з ча­сти­ми до­ща­ми і за від­су­тно­сті не­об­хі­дних за­со­бів за­хи­сту або по­ру­ше­н­ня те­хно­ло­гії про­ве­де­н­ня за­хи­сних за­хо­дів ро­сли­ни мо­жуть бу­ти ура­же­ні міл­дью на­стіль­ки, що не тіль­ки втра­тять уро­жай до 80% і біль­ше по­то­чно­го ро­ку, але від­чу­тно зни­зять йо­го за­клад­ку на на­сту­пний рік. В епі­фі­то­тій­ні ро­ки міл­дью мо­же зни­щи­ти пов­ні­стю весь ли­сто­вий апа­рат та уро­жай ви­но­гра­ду. За ін­тен­сив­но­го роз­ви­тку хво­ро­би про­тя­гом 2–3 ро­ків по­спіль ку­щі ви­но­гра­ду мо­жуть за­ги­ну­ти. Чим во­ло­гі­ше рік, тим біль­ша шкі­дли­вість міл­дью.

Дже­ре­лом пер­вин­ної ін­фе­кції є оо­спо­ри гри­ба, що зи­му­ють в об­па­лих ура­же­них лис­тках і яго­дах. На 1 мм2 по­верх­ні ура­же­но­го лис­тка мо­же фор­му­ва­ти­ся до 200–250 оо­спор па­то­ге­на. Три­ва­лість збе­рі­га­н­ня їх жит­тє­зда­тно­сті в ро­слин­них за­ли­шках та ґрун­ті ся­гає 2–5 ро­ків.

Оі­ді­ум. Збу­дник хво­ро­би ура­жує всі зе­ле­ні ор­га­ни ро­сли­ни. Шкі­дли­вість її ви­яв­ля­є­ться у змен­шен­ні аси­мі­ля­цій­ної по­верх­ні ро­слин, зни­жен­ні вро­жаю і йо­го яко­сті. Лис­тки за силь­но­го ура­же­н­ня де­фор­му­ю­ться, за­си­ха­ють і об­па­да­ють. Ура­же­ні па­го­ни сла­бо роз­ви­ва­ю­ться, по­віль­но де­рев’яні­ють, ча­сто ви­мер­за­ють за не­зна­чно­го зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри. Ура­же­ні су­цві­т­тя за­си­ха­ють і об­па­да­ють, дрі­бні яго­ди, ура­же­ні хво­ро­бою, при­пи­ня­ють ріст, кру­пні роз­трі­ску­ю­ться, ого­лю­ю­чи на­сі­н­ня, за­гни­ва­ють або за­си­ха­ють і ста­ють не­при­да­тни­ми для вжи­ва­н­ня. Шкі­дли­вість хво­ро­би різ­ко збіль­шу­є­ться на за­гу­ще­них ви­но­гра­дни­ках че­рез не­своє­ча­сне підв’язу­ва­н­ня па­го­нів, за­гу­ще­н­ня кро­ни.

За остан­ні де­ся­ти­річ­чя шкі­дли­вість хво­ро­би ви­ро­сла утроє-че­тве­ро, а ча­сто­та епі- фі­то­тій збіль­ши­лась до 7–8 ра­зів у 10 ро­ків. В епі­фі­то­ті­йо­му 2017 ро­ці на окре­мих ви­но­гра­дни­ках спо­сте­рі­га­лось від 50 до 100% ура­же­н­ня грон.

Дже­ре­ло ін­фе­кції — ура­же­ні па­го­ни ро­слин, на яких між лу­со­чка­ми бру­ньок зи­мує гри­бни­ця па­то­ге­на, а ве­сною, на по­ча­тку ве­ге­та­ції ро­слин, по­нов­лю­є­ться роз­ви­ток ко­ні­ді­аль­но­го спо­ро­но­ше­н­ня.

Ан­тра­кноз. Шкі­дли­вість хво­ро­би ви­яв­ля­є­ться у то­му, що ура­же­ні лис­тки змен­шу­ють аси­мі­ля­цій­ну по­верх­ню, а па­го­ни ста­ють кри­хки­ми і ла­ма­ю­ться від не­зна­чно­го ві­тру. Во­ни по­віль­но ви­зрі­ва­ють і ча­сто ви­мер­за­ють. Ура­же­ні ку­щі від­ста­ють у ро­сті і, як пра­ви­ло, че­рез 3–4 ро­ки пі­сля ура­же­н­ня ги­нуть. Уро­жай ягід сут­тє­во зни­жу­є­ться не тіль­ки у рік най­біль­шо­го про­я­ву хво­ро­би, а й на­сту­пно­го ро­ку. За шпа­лер­ної си­сте­ми ви- но­град хво­ріє на ан­тра­кноз зна­чно мен­ше, ніж за ар­ко­вої чи роз­сте­ле­ної.

Дже­ре­лом ін­фе­кції є ура­же­ні ло­за і реш­тки, на яких зи­му­ють скле­ро­ції, ко­ні­дії, сум­ко­спо­ри і ци­сти гри­ба.

Пля­ми­стий не­кроз (чор­нил­ка). Ха­ра­ктер­ною осо­бли­ві­стю є те, що збу­дник хво­ро­би Mollisia vitis Jurku (ана­мор­фа: Rhacodiella vitis Schterenb.) роз­ви­ва­є­ться на над­зем­них зде­ре­ві­лих ор­га­нах ви­но­гра­дних ку­щів — па­го­нах, ру­ка­вах, штам­бах, об­умов­лю­ю­чи ко­ро­тко­ву­зля, ча­хлість ро­слин, від­ми­ра­н­ня ру­ка­вів, фор­му­ва­н­ня дрі­бних лис­тків, є при­чи­ною осін­ньо­го ан­то­ці­а­но­во­го за­барв­ле­н­ня лис­тків. На ура­же­них ро­сли­нах ві­чка ло­зи не роз­кри­ва­ю­ться, на вер­хів­ці ку­ща утво­рю­є­ться ря­сна по­росль. Хво­ро­ба роз­ви­ва­є­ться та­кож у пе­рі­од зи­мо­во­го спо-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.