Рі­пак по-єв­ро­пей­ськи

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Пав­ло Оле­ксі­йо­вич Ку­ле­ша

Ні для ко­го не се­крет, що ози­мий рі­пак для ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур є ри­зи­ко­вою, але во­дно­час стра­те­гі­чною куль­ту­рою. Бу­ду­ю­чи свою сі­во­змі­ну не ли­ше на «го­ло­му» ен­ту­зі­а­змі, але та­кож орі­єн­ту­ю­чись на екс­порт­ну скла­до­ву, все біль­ше го­спо­дарств при­див­ля­є­ться у бік ці­єї куль­ту­ри. Про­те чи все з нею так про­сто? Є осо­бли­во­сті, на які тре­ба вва­жа­ти ко­жно­му го­спо­да­рю.

Остан­нім ча­сом на біль­шо­сті те­ри­то­рії Укра­ї­ни ви­па­ла пев­на кіль­кість опа­дів, що да­ло мо­жли­вість отри­ма­ти до­брі схо­ди ози­мо­го рі­па­ку. Ран­ні стро­ки по­сі­ву та опа­ди в пер­шій де­ка­ді ве­ре­сня під­ви­щу­ють ри­зи­ки що­до пе­ре­ро­ста­н­ня ро­слин ці­єї куль­ту­ри. Якщо рі­пак до­ся­гає ста­дії 6-ти лис­тків ще до кін­ця ве­ре­сня, він по­чи­нає сте­блу­ва­ти­ся вже во­се­ни. Без оброб­ки ре­гу­ля­то­ром ро­сту го­лов­ний па­гін у ста­дії 12-ти лис­тків мо­же до­сяг­ти дов­жи­ни від 3 до 15 см, і йо­му, з ви­со­кою ймо­вір­ні­стю, за­гро­жує по­шко­дже­н­ня мо­ро­зом (ви­мер­за­н­ня).

Вра­хо­ву­ю­чи це, вар­то роз­гля­ну­ти ва­рі­ант за­хи­сту від основ­них хво­роб із ро­стре­гу­лю­ю­чим ефе­ктом на ро­сли­ни ці­єї куль­ту­ри во­се­ни, спря­мо­ва­ни­ми на за­галь­не по­кра­ще­н­ня ста­ну ро­слин, по­лі­пше­н­ня їх пе­ре­зи­мів­лі та спри­я­н­ня роз­кри­т­тю ма­кси­маль­но­го по­тен­ці­а­лу.

За­сто­су­ва­н­ня фун­гі­ци­ду не тіль­ки за­хи­ща­ти­ме по­сі­ви ози­мо­го рі­па­ку від збу­дни­ків хво­роб (фо­моз, сі­ра гниль, аль­тер­на­рі­оз, скле­ро­ті­ні­оз, бо­ро­шни­ста ро­са, ци­лін­дро­спо­рі­оз то­що), але й спри­я­ти­муть кра­щій пе­ре­зи­мів­лі рі­па­ку за- вдя­ки вко­ро­чен­ню сте­бла та по­си­лить утво­ре­н­ня бу­то­нів, за­без­пе­чу­ю­чи та­ким чи­ном за­кла­да­н­ня стру­чків.

Не тре­ба за­бу­ва­ти, що хво­ро­би є аб­со­лю­тно не­бай­ду­жи­ми до біо­хі­мі­чно­го скла­ду ро­слин та на­сі­н­ня рі­па­ку.

Тра­ди­цій­но в Укра­ї­ні пе­ред­усім вно­сять фун­гі­ци­ди на ози­мий рі­пак во­се­ни на осно­ві най­більш ві­до­мої ді­ю­чої ре­чо­ви­ни (те­бу­ко­на­зол). Ду­же ва­жли­во, що осін­нє вне­се­н­ня, крім за­хи­сту від основ­них хво­роб, спо­віль­нює ріст, за­хи­ща­ю­чи від на­дмір­но­го пе­ре­ро­ста­н­ня у ве­ре­сні та жов­тні, спри­яє глиб­шо­му про­ни­кнен­ню ко­ре­не­вої си­сте­ми в ґрунт та збіль­шен­ню її ма­си, фор­му­ван­ню ком­па­ктних ро­слин із пло­скою ро­зе­ткою лис­тків, за­по­бі­гає ви­дов­жен­ню ко­ре­не­вої ший­ки і ви­со­ко­му під­ня­т­тю то­чки ро­сту над по­верх­нею грун­ту. Всі ці чин­ни­ки зна­чно зни­жу­ють ри­зик ви­мер­за­н­ня рі­па­ку, що впли­ває на уро­жай­ність та рен­та­бель­ність ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри.

Вне­се­н­ня рі­стре­гу­ля­то­рів на рі­пак спри­яє більш ін­тен­сив­но­му на­ко­пи­чен­ню цукрів у то­чках ро­сту та збіль­шен­ню їх кон­цен­тра­ції в клі­тин­но­му со­ку, а та­кож по­тов­щен­ню клі­тин­ної стін­ки, що під­ви­щує стій­кість до стре­со­вих умов та спри­яє під­ви­щен­ню зи­мо­стій­ко­сті ро­слин в ці­ло­му. Вне­се­н­ня фун­гі­ци­ду із ді­ю­чою ре­чо­ви­ною те­бу­ко­на­зол во­се­ни ре­ко­мен­до­ва­но по­чи­на­ти з фа­зи 3-4 роз­ви­не­них лис­тків у рі­па­ку з роз­ра­хун­ку на 1 ли­сток 0,15 л/га пре­па­ра­ту.

Нев­ча­сне вне­се­н­ня пре­па­ра­ту не мо­же ком­пен­су­ва­ти їх від­су­тність на більш ран­ніх фа­зах та не ма­ти­ме ма­кси­маль­ної ефе­ктив­но­сті для ро­слин. То­му не вар­то не­хту­ва­ти та­кою оброб­кою са­ме в за­зна­че­них фа­зах.

На сьо­го­дні ри­нок ду­же на­си­че­ний про­по­зи­ці­я­ми для агра­рі­їв, про­те вар­то зав­жди пам’ята­ти про якість та ре­пу­та­цію ком­па­нії, яка є ви­ро­бни­ком і про­по­нує свої по­слу­ги і про­ду­кцію. Се­ре­дня уро­жай­ність рі­па­ку в Укра­ї­ні ста­но­вить від 13-15 ц/га за ге­не­ти­чно­го по­тен­ці­а­лу 40-45 ц/га. У той са­мий час на­ші єв­ро­пей­ські су­сі­ди отри­му­ють 2425 ц/га, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи пов­ну си­сте­му за­хи­сту та в жо­дно­му ра­зі не не­хту­ю­чи фун­гі­ци­дни­ми оброб­ка­ми. Зви­чай­но ж, в умо­вах сьо­го­де­н­ня ви­тра­тна ча­сти­на є клю­чо­вою для ко­жно­го го­спо­да­ря, про­те фун­гі­ци­ди по­га­ної яко­сті за де­ше­вою ці­ною мо­жуть біль­ше на­шко­ди­ти, ніж до­по­мог­ти куль­ту­рі.

З 2017 ро­ку ком­па­нія «Укра­гро­ком» по­сту­по­во пе­ре­во­дить вла­сне ви­ро­бни­цтво на дру­гий за по­ту­жні­стю та рей­тин­гу яко­сті за­вод у Єв­ро­пі, де пер­віс­тком цьо­го ви­ро­бни­цтва став Грін­форт ДОК із ді­ю­чою ре­чо­ви­ною те­бу­ко­на­зол 250 г/л. Рі­зни­ця в ефе­ктив­но­сті з на­яв­ни­ми ана­ло­га­ми на укра­їн­сько­му рин­ку пе­ред­усім по­ля­гає у то­му, що, крім які­сної ді­ю­чої ре­чо­ви­ни, про­дукт мі­стить ви­со­ко­ефе­ктив­ні ПАР-и, які да­ють мо­жли­вість пре­па­ра­ту кра­ще про­ни­ка­ти у ро­сли­ну та за­без­пе­чу­ють більш дов­го­три­ва­лий лі­ку­валь­ний ефект.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.