Ком­па­нія KUHN — лі­дер ін­но­ва­цій у сфе­рі до­бри­ва

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка - Адре­са ре­да­кції: Тел. e-mail: agro-business.com.ua Те­ле­фон для ре­кла­мо­дав­ців: Від­діл ре­а­лі­за­ції та пе­ред­пла­ти: Тел. e-mail:

Більш ніж двад­ця­ти­рі­чний до­свід ро

бо­ти з EMC

KUHN зав­жди ін­ве­сту­ва­ла в те­хно­ло­гії май­бу­тньо­го, що ви­кли­ка­ло не­су­мі­сність з на­яв­ни­ми мо­де­ля­ми. Си­сте­ма EMC (Electronic Massflow Control) має змо­гу не­за­ле­жно­го ре­гу­лю­ва­н­ня по­то­ків злі­ва і спра­ва в будь-який мо­мент ча­су. За ви­со­ку про­ду­ктив­ність, а та­кож чу­до­вий кон­троль швид­ко­сті ко­жно­го до­за­то­ра, си­сте­ма удо­сто­ї­ла­ся зо­ло­тої ме­да­лі на ви­став­ці SIMA в 1999 ро­ці, а по­тім і зо­ло­тих ме­да­лей на Agritechnica, Agribex і EIMA. Си­сте­ма EMC вста­нов­лю­є­ться на всі ма­ши­ни для до­брив і, як і ра­ні­ше, за­ли­ша­є­ться уні­каль­ною на рин­ку. Чи­слен­ні роз­роб­ки, що до­зво­ли­ли ада­пту­ва­ти EMC для ви­ко­ри­ста­н­ня на ма­ши­нах із при­во­дом від ва­ла від­бо­ру по­ту­жно­сті, зро­би­ли цю ін­но­ва­цій­ну те­хно­ло­гію до­сту­пною.

AXIS20.2 у вер­сії ISOBUS До­сту­пні в кон­фі­гу­ра­ції від 1000 до 2300 л із мо­жли­вим охо­пле­н­ням від 12 до 36 м, AXIS20.2 ISOBUS та­кож осна­ще­ні си­сте­мою EMC для ко­жно­го ди­ска. Про­по­ну­ю­ться із ра­мою для зва­жу­ва­н­ня, щоб зав­жди зна­ти про кіль­кість до­бри­ва, що за­ли­ши­ло­ся, або без неї. Су­мі­сні з мо­ду­лем WIFI для пе­ре­да­чі да­них, під час ви­ко­ри­ста­н­ня ра­зом із тер­мі­на­ла­ми CCI 1200 або GS2630 ма­ши­ни AXIS20.2 та­кож мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти окре­ме ре­гу­лю­ва­н­ня швид­ко­сті злі­ва/спра­ва.

Дви­гу­ни SpeedServo вста­нов­ле­ні на всі ма­ши­ни ISOBUS Щоб до­мог­ти­ся то­чно­сті, осо­бли­во не­об­хі­дної у ра­зі змі­ни швид­ко­сті по­да­чі з кар­ти на­ла­шту­ва­н­ня, ком­па­нія KUHN роз­ро­би­ла но­ву кон­це­пцію мо­ні­то­рин­гу кла­па­нів і то­чок по­па­да­н­ня. Пов­ні­стю ін­те­гро­ва­ні та гер­ме­ти­чні дви­гу­ни SpeedServo при­хо­дять на змі­ну зви­чай­ним еле­ктри­чним ци­лін­драх. Їх швид­кість у 2,5 ра­зу ви­ща, що за­без­пе­чує швид­ке по­зи­ціо­ну­ва­н­ня до­за­то­рів. Це га­ран­тує то­чність роз­по­ді­лу до­брив і без­пе­рерв­ний по­тік роз­по­діль­но­го вул. Мар­ша­ла Гре­чка, 13, Ки­їв-136, 04136 (044) 494-09-52, agro@impress-media.kiev.ua (044) 494-09-51, вен­ти­ля­то­ра під час кон­тро­лю за се­кці­я­ми за до­по­мо­гою GPS. Вен­ти­ля­тор, який без­пе­рерв­но ру­ха­є­ться, пре­кра­сно ада­пту­є­ться до фор­ми ді­лян­ки або то­чки, на­віть за ви­со­кої на­зем­ної швид­ко­сті.

Що но­во­го в до­да­тку SpreadSet Чи­слен­ність ви­дів до­брив, до­сту­пних на рин­ку, ускла­днює ви­зна­че­н­ня і під­бір пра­виль­но­го до­бри­ва за ді­а­гра­ма­ми роз­по­ді­лу. Мо­біль­ний до­да­ток SpreadSet до­зво­ляє фер­ме­рам пі­ді­бра­ти на­ла­шту­ва­н­ня, не­об­хі­дні для роз­по­ді­лу пра­виль­ної до­зи до­бри­ва й отри­ма­н­ня до­бро­го по­пе­ре­чно­го роз­по­ді­лу, за­ле­жно від ти­пу та ро­бо­чої ши­ри­ни. Те­пер на­ла­шту­ва­н­ня пе­ре­да­ю­ться без­по­се­ре­дньо в роз­по­діль­ник че­рез мо­дуль WIFI. Від­су­тність не­об­хі­дно­сті в ру­чно­му вве­ден­ні да­них обме­жує по­яву мо­жли­вих по­ми­лок. Під час за­ван­та­же­н­ня бун­ке­ра про­сто ви­ко­ри­сто­вуй­те до­да­ток SpreadSet, щоб ді­зна­ти­ся, скіль­ки до­брив по­трі­бно, і за­ван­таж­те тіль­ки не­об­хі­дну кіль­кість. Да­ні ав­то­ма­ти­чно онов­лю­ю­ться, а до­да­ток SpreadSet пра­цює без ви­ко­ри­ста­н­ня мо­біль­ної ме­ре­жі (в ав­то­ном­но­му ре­жи­мі). Мо­дуль WIFI під­клю­ча­є­ться або без­по­се­ре­дньо до комп’юте­ра ISOBUS, не­за­ле­жно від тер­мі­на­лу, або до бло­ку управ­лі­н­ня QUANTRON A.

(044) 494-09-52 peredplata@impress-media.kiev.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.