300 ва­го­нів Агро­про­спе­ріс пе­ре­ве­зли 580 тис. т агро­про­ду­кції

Agrobusiness Segodni - - Головна сторінка -

У 2017–2018 рр. гру­па ком­па­ний «Агро­про­спе­ріс» істо­тно під­ви­щи­ла ефе­ктив­ність ло­гі­сти­ки агро­про­ду­кції за ра­ху­нок вла­сно­го пар­ку за­лі­зни­чних ва­го­нів, який до жов­тня цьо­го ро­ку ста­но­ви­ти­ме 400 оди­ниць. З 1 ли­пня 2017-го до 1 ве­ре­сня 2018-го 300 ва­го­нів «Агро­про­спе­ріс» за­без­пе­чи­ли своє­ча­сне ви­ве­зе­н­ня 580 тис. т про­ду­кції, ви­ро­бле­ної ком­па­ні­я­ми Гру­пи, а та­кож ма­ли­ми та се­ре­дні­ми фер­ме­ра­ми Укра­ї­ни як у пор­ти для подаль­шо­го екс­пор­ту на рин­ки по­над 30 кра­їн сві­ту, так і про­від­ним на­ціо­наль­ним пе­ре­ро­бни­кам.

Вла­сний ва­гон­ний парк за­без­пе­чив своє­ча­сне ви­ве­зе­н­ня 30% агро­про­ду­кції «Агро­про­спе­ріс» із 52 еле­ва­то­рів Гру­пи та пар­тне­рів, у ре­зуль­та­ті чо­го зер­но­схо­ви­ща ма­кси­маль-

«Агро­бі­знес Cьо­го­дні». Пе­рі­о­ди­чне ви­да­н­ня з пи­тань еко­но­мі­ки та бі­зне­су

но ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли свої по­ту­жно­сті, а ви­ро­бни­чі ком­па­нії про­ве­ли зби­ра­н­ня вро­жаю та по­сів­ну кам­па­нію в опти­маль­ні тер­мі­ни. Ви­со­кій обо­ро­тно­сті ва­го­нів спри­я­ла актив­на ро­бо­та 8 вла­сних та орен­до­ва­них те­пло­во­зів із пра­вом ви­їзду на стан­цій­ні шля­хи.

У най­ближ­чих пла­нах Гру­пи ком­па­ній «Агро­про­спе­ріс» — по­си­ле­н­ня вла­сної ло­гі­сти­ки ще 100 но­ви­ми ва­го­на­ми ви­ро­бни­цтва Крю­ков­сько­го ва­го­но­бу­дів­но­го за­во­ду, які бу­дуть по­став­ле­ні в жов­тні цьо­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.